Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 2

3. Основним недоліком традиційного аналізу є:

а)  облік протиріч у матеріалі;

б) суб'єктивність;

в) невичерпне розкриття змісту документів;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 5.

1.  Перспективні направлення розробки ходових товарів. Порядок висування нових ідей.

2.  Виберіть кілька потреб і підберіть товари (послуги), що задовольняють дані потреби різними способами. Заповните табл. 5.1.  на підставі своїх відповідей.

Потреба

Способи задоволення

Індивідуальне споживання

Сумісно (невеликою групою)

Сумісно (відносно великою групою)

Масове

Таблиця 5.1. Способи задоволення потреби

3. Тести

1.  Орієнтація фірми на витяг прибутку в основному за рахунок збільшення обсягів продажів виробленого товару (послуги) характерна для:

а) стратегії сучасного маркетингу;

б) інтенсифікації комерційних зусиль;

в) стратегії удосконалювання виробництва;

г)  усі відповіді вірні;

       д) правильної відповіді немає.

2.  Для функціонування маркетингової інформаційної системи необхідні наступні ресурси:

а)  кваліфікований персонал, що володіє навичками збору і  обробки інформації;

б) методичні прийоми роботи з інформацією;

в)  офісне устаткування;

г)  усі відповіді вірні;

        д) правильної відповіді немає.

3. Порядок проведення класичного аналізу документів містить у собі:

а) виявлення структури тексту і його інформативності;

б) виявлення категорій, за допомогою яких описується зміст досліджуваної проблеми;

в) зовнішній і внутрішній аналіз;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 6.

1.  Сутність просування товарів на ринок: створення образу товару та стимулювання попиту покупців.

2. Опишіть потреби людини в:

а)  вершковій олії;

б) кухонному посудові;

в)  холодильнику;

г)  підписці на «КоммерсантЪ»;

д) послугах гувернера;

е)  послугах економки;
ж) послугах репетитора;

з) послугах по організації свят.

3. Тести

1. Стратегія, побудована на припущенні, що споживачі будуть —-купувати товари (послуги) тільки найвищої якості, відповідає маркетингової концепції:

а)  удосконалювання виробництва;

б) сучасного маркетингу;

в)  удосконалювання товару;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

2. Джерело інформації, що передає зведення про стан інших  об'єктів,є:

а)  джерелом первинної інформації;

б)  джерелом вторинної інформації;

в) зведенням результатів маркетингового дослідження;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

3. Під інформативністю першого роду розуміється:

а)  сукупність зведень, викладених у документі;

б) сукупність намірів автора донести визначений зміст;

в) основний зміст тексту;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 7.

1.  Сутність та види цін. Стратегії ціноутворення в комплексі маркетингу.

2.  Ви виготовляєте і реалізуєте туалетне мило. Які вимоги будуть пред'являти до вашого товару сегменти споживачів, описувані  таким чином: заперечувателі моди, байдужі, розважливі, практичні-модні покупці, провінціали в моді, лідери моди?

3. Тести.

1. Для маркетингового підходу до управління бізнесом характерне переміщення витрат фірми в область:

а)  виробництва товару(послуги);

б) науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

в)  реалізації продукції;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

 2. Система внутрішньої маркетингової інформації призначена для: 

а) збору й обробки інформації з джерел, що знаходяться усередині досліджуваного об'єкта;

б) надання поточної інформації про діяльності фірми, що дозволяє більш ефективно обслуговувати запити клієнтів;

в) надання ексклюзивної інформації про діяльність фир­ми, що дозволяє вирішити деяку проблему;

г)  усі відповіді вірні;

       д) правильної відповіді немає.

3. Вимоги до документів при проведенні контент-анализа: