Аудит основних засобів на ДП НВКГ “Зоря”-“Машпроект”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

підприємства, тобто всі помилки і неточності, що можуть бути допущені в результаті діяльності підприємства.

СR - ризик контролю. Це оцінка аудитором структури внутрішнього контролю клієнта з метою визначення її ефективності при запобіганні або виправленні помилок в обліку і звітності.

DR - ризик на виявлення помилок. Це ризик, який аудитор бажає визначити на випадок, якщо він не зуміє знайти матеріальні помилки в звітності.

Ризик невиявлення безпосередньо пов'язаний із проведенням незалежних процедур перевірки. Зроблені аудитором оцінки невідповідності внутрішнього контролю й оцінка внутрішнього ризику впливають на характер, строки й обсяг аудиторських процедур, що використовуються аудитором з метою зменшення ймовірності невиявлення помилок і перекручень і доводять ризик аудиту до прийнятного рівня.

Прийнятний аудиторський ризик – це суб’єктивно встановлений рівень ризику, який готовий взяти на себе аудитор і який полягає в тому, що у фінансовій звітності будуть виявлені похибки (помилки) уже після завершення аудиту і представлення безумовно позитивного аудиторського висновку.

На стадії планування аудитор вивчає систему обліку і контролю на підприємстві з метою визначення адекватною обсягу аудиторських процедур та складання плану і програми аудиту. Аудитор при складанні плану проведення аудиту встановив, що власний ризик становить 55 %, ризик контролю – 45%, ризик невиявлення - 15%. В результаті аудитор отримав прийнятний аудиторський ризик на рівні 3,7% (0,55 * 0,45 * 0,15 = 0,037 або 3,7%). При цьому аудитор прийшов до висновку, що вказаний рівень аудиторської перевірки можна вважати адекватним і складений план аудиторської перевірки буде вважатися придатним. Отже, аудиторський ризик незначний, і тому мала ймовірність невиявлення суттєвих помилок.

Тепер перейдемо до визначення суттєвості помилок (табл.2.1).

Таблиця 2.1.

Визначення суттєвості помилок

Показник

Значення, тис.грн

Відсоток

Рівень суттєвості, тис.грн

Обсяг реалізації

70447

1

704,47

Валюта балансу

177,8

2

3,56

Прибуток

19948,6

5

997,43

Власний капітал

29445,6

10

2944,56

Виходячи з проведених розрахунків, суттєвою буде вважатися помилка, яка перевищує 3560 грн.

          Таким чином, в другому розділі була розглянута організаційно-економічна характеристика  підприємства, проведений аналіз фінансового стану на початок та кінець року.     

          На кінець року збільшилися оборотні засоби  та короткострокові зобов’язання, але це збільшення нерівномірне, тобто короткострокові зобов’язання збільшуватимуться швидше, ніж засоби. На кінець року грошові кошти зменшаться в порівнянні з початком року та не перевищуватимуть короткострокові зобов’язання.

          На кінець року коефіцієнт власності зменшиться на 0,05 в порівнянні з початком року та буде свідчити про не досить стабільне фінансове становище підприємства. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу  збільшиться на 0,13 в порівнянні з початком року та буде свідчити про збільшення частки позикових коштів у загальній сумі коштів. Коефіцієнт фінансової залежності збільшиться на 0,42 в порівнянні з початком року та буде свідчити про збільшення частки позик у компанії. На кінець року коефіцієнт високий, відбиває потенційну небезпеку

Похожие материалы

Информация о работе