Складання і написання програм мовою асемблера із використанням строк. Визначення суми від'ємних елементів двох масивів

Страницы работы

Содержание работы

Мета роботи: Закріплення практичних навичок у складанні та написанні програм мовою асемблера із використанням строк.

1.Індивідуальне завдання

   Визначити сумму від'ємних елементів двох масивів, так щоб А[i]=B[i].

2.Алгоритм вирішення

  Описано 2 масиви. Далі в циклі почергово записуються послідовні елементи масивів А та В. Якщо вони рівні то їх значення складаються і якщо результат від’ємний, то і-тий елемент додається то загальної сумми.

3.Блок-схема алгоритму


4.Вибір змінних для написання программи

   А - вхідний масив із 10 констант.

   В – вхідний масив із 10 констант.

   Т – строка для виводу інформації на монітор.

S – сумма від’ємних елементів.

5.Текст програми на асемблері

DATA segment

   S db 0                         ; Summa

   A db -2,3,1,-8,5,6,7,-3,4,4   ; 1-j  massiv

   B db -2,5,4,-8,6,7,9,-3,7,6   ; 2-j massiv

   T db 'Strings',0ah,0dh,'$'     ; text

DATA ends

 CODE segment

   assume  cs:CODE,ds:DATA,es:DATA

   BEGIN:  mov     ax,DATA

           mov     ds,ax

           mov     es,ax

           mov     ah,9h       

           lea     dx,T        

           int     21h            ; na ekran 'STRINGS'

           xor    ax,ax

           lea    si,A+9

           lea    di,B+9

           mov    cx,10

        m2:repe  cmps A,B       ; sravnivat poka neravni

           jcxz   m1

           inc    cx             ; esli ravni

           mov    bx,cx

           mov    dl,A[bx]

           cmp    al,dl

           js     m3              ; esli polojitelnoe

           add    S,dl            ; esli otricatelnoe

        m3:loop   m2   

         ;--------------------------------

        m1:mov     cl,s

           mov     ah,4ch                ; normalnoe zavershenie raboti

           int     21h

 CODE ends

   end BEGIN

6.Результати роботи програми

   На початку роботи программи:

12СС:0000 00 FE …

Після запису сумми від’ємних елементів до змінної S

12CC:0000 F3 FE...

F3 –у змінному коді і дорівнює –13. Такою і являється сумма і-тих рівних елементів двох масивів.

Висновки: На даній лабораторній роботі я придбав та закріпив навички у написанні та відладці програм мовою асемблера із використанням строк. Також, закріпив навички у використанні системного відладчика.

Похожие материалы

Информация о работе