Розробка і дослідження аналого-цифрової моделі мікросхеми, страница 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра “Обчислювальної техніки та програмування”

         ЗАТВЕРДЖУ
Завідуючий кафедрою ОТП

                                                                        __________ /Домнін Ф.А./

                                                                        "____" __________ 2006 р.

РОЗРОБРА І ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ МІКРОСХЕМИ

Варіант 5В

Пояснювальна записка

КІТ 14в.04074.00 ПЗ

Аркушів 16

                                                                Керівник проекту:

                                                                      ________ /викл. Калашніков В.І /

                                                                       "_________" __________ 2006 р.

                                                   Виконавець:

                                                                   __________ /студ. Юрченко О.С./

                                                                  "__________" __________ 2006 р.

Харків 2006

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...3

1.  Розробка структурної схеми пристрою………………………………..4

1.1  Обґрунтування вибору структурної схеми…………………………...4

1.1.1.  Аналіз режимів роботи заданої схеми та її параметрів…………...8

1.2  Вибір елементної бази…………………………………………………8

2. Розробка часових діаграм щодо синтезу перевіряючої тестової послідовності……………………………………………………………….8

2.1. Схема пристою в пакеті Micro-Cap .…………………………………9

2.2. Часові діаграми дослідження………………………………………..10

3. Аналіз діаграм перехідних процесів моделі щодо їх відповідності паспортним даним………………………………………………………...14

4. Висновки………………………………………………………………..15

5. Список використаної літератури……………………………………...16

 

КІТ 14в.04074.00 ВП

 
 

Зм.

Аркуш

№ документа

Під

Дата

 

Розробник

Юрченко

Розробка і дослідження моделі мікросхеми.

Варіант 5В

Пояснювальна записка

Літера

Аркуш

Аркушів

 

Перевірив

Калашніков

2

НТУ «ХПІ»
Кафедра ОТП
 

Норм.контр

 

Затвердив

Скородєлов

 
Вступ

Метою даного курсового проекту є аналіз роботи мікросхем К1765ТМ1, та К176ТМ2, кожна з яких містить в собі по D-тригери. Відмінність цих двох мікросхем полягає в тому, що ТМ1 має тільки вхід скидання R, а ТМ2 має обидва входи асинхронного керування: R та S.

В курсовому проекті проводиться моделювання, дослідження та порів­няння очікуваних вихідних даних з тими, що були отримані при дослідах в пакеті Micro-Cap . Завданням проекту також є розробка основного комплек­ту конструкторської документації технічного проекту функціонального при­строю цифрової обчислювальної техніки.

Курсовий проект розроблений на підставі завдання і методичних указівок щодо виконання та оформлення курсового проекту.

При розробці мікросхем і моделюванні роботи мікросхеми був викорис­таний пакет схематичного моделювання Micro-Cap.

Програма Micro-Cap  призначена для моделювання аналогових, цифро­вих та цифро-аналогових (гібридних) пристроїв, але відмітна її особ­ливість  полягає в можливості моделювання довільних гібридних  цифро-аналогових ланцюгів зі зворотними зв’язками в режимі розрахунку перехід­них процесів. Електронний пакет моделювання  Micro-Cap  є базовим для розробки та мо­делювання даної схеми.

КІТ 14в.04074.00ПЗ

Аркуш

3

Зм.

Аркуш

№ документа

Підп.

Дата