Розробка схеми алгоритму та тексту програми

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

« ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

                    Кафедра “Обчислювальна техніка і програмування”       

К О Н Т Р О Л Ь Н А   Р О Б О Т А                                                                       

По предмету: “Алгоритмычны мови“                                                                                                                                                                                                     

                                                                       Виконав:

                                                                        ст. гр.  ЕМБЗ-45а    

                                                                       Ыванов А. І.                                     

                                                                       Перевірив:

                                                                        доц. Грінченко О.Г.

Харків  2004

ЗМІСТ

                                                                                                                   стор.

1.  Завдання    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .     5 

2.  Розробка схеми алгоритму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .     6 

3.  Розробка тексту програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .   . . . . .   8

4.  Результати виконання програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10

5.  Висновки  .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .      11

  Література   . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .    11 

1.  Завдання (Варіант  №10)

    Для заданих масивів  дійсних  чисел

виконати: 

1)  З використанням підпрограми  визначити суму елементів масиву, добуток відємних елементів масиву та обчислити значення Y

.

2)  Сформувати масив чисел dk  із елементів аi <0.

3)  Обчислити функції:

      Масиви розташовані  у файлі  D:\TP\BIN\inp.txt.

      Результат оформити у виді таблиці та вивести на екран дисплея та у файл out.txt.

Оформлена задача повинна містити:

- текст завдання;

- схему алгоритму;

- пояснення до схеми алгоритму;

- текст програми з коментарями.

                                     2. Розробка схеми алгоритму

      Схему алгоритму складаємо з урахуванням блокової структури програми мовою Турбо – Паскаль.

      Позначення перемінних у схемі алгоритму ідентично іменам перемінних  у програмі..  Складемо таблицю відповідності імен змінних в задачі та програмі.

Таблиця №1

п/п

Змінна

У  задачі

Утексті   програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

Y

i

f

j

y

a

b

c

d

Y

i

fu1

fu2

fu3

 


Мал. 1 Схема алгоритму

3.  Розробка тексту програми

   Програму складаємо відповідно до алгоритму, розробленим у попередньому пункті мовою Турбо-Паскаль версії 7.0.

    В програмі використовуємо:

    Процедуру Vvod для введення масивів.

    Процедуру SPO  для обчислення  суми елементів масиву та добутока відємних елементів масива.

     Позначення  змінних у програмі відповідає іменам які указані у Таблиці 1.

Нижче наведений текст програми.    

Текст програми

Program kr_v_10;

 {Иванов А.П. гр. ЭМС-44а }

 Uses CRT;

 Const n=15;

 Type

       vec=array[1..n] of real;

 Var   a,b,c,d                                      :vec;

       y,sa,sb,sc,pa,pb,pc,fu1,fu2,fu3    :real;

       i,k,nk                                           :integer;

       f1,f2                                             :text;

 Procedure Vvod(Var z:vec; num:byte; s:char);

   {Ввод массивов}

   Begin

     Writeln('Введите массив  ',s); Writeln(f2,'Массив  ',s);

     For i:=1 to num do

       Begin

          Read(f1,z[i]);Write(z[i]:4:1,' '); Write(f2,z[i]:4:1,' ');

       End;

      Readln(f1); Writeln; Writeln(f2);

   End;

 Procedure SPO(z:vec; num:byte; Var s,p:real);

   {Расчет суммы и произведения }

   Begin

     s:=0; p:=1;

     For i:=1 to num do

       Begin

          s:=s+z[i];

          If z[i]<0 then p:=p*z[i];

       End;

   End;

 Begin

   ClrScr;

   Assign(f1,'inp.txt'); Reset(f1);

   Assign(f2,'out.txt'); Rewrite(f2);

   Vvod(a,n,'a');     Vvod(b,14,'b');      Vvod(c,13,'c');

   SPO(a,n,sa,pa);  SPO(b,14,sb,pb);  SPO(a,13,sc,pc);

   y:=(pa+pb+pc)/(sa+sb+sc);

   Writeln('Результат’:30); Writeln(f2, 'Результат’:30);

Похожие материалы

Информация о работе