Розробка програми управління покроковим двигуном тахометра

Страницы работы

Фрагмент текста работы

допомогою запрограмованого мікроконтролера сімейства PIC 16F84. Програму для керування пристроєм було розроблено у мовному середовищі “Paralax” v1.4 .

Аннотация

В курсовом проекте разрабатывается программа управления пошаговым двигателем тахометра, который похож по принципу своей работы на  двигатель 5,25 дюймового дисковода. Управление происходит при помощи запрограммированного микроконтроллера семейства PIC 16F84. Программа для управления устройством была разработана в среде “Paralax” v 1.4 .

The Annotation

In the course project the site of management of the step-by-step engine тахометра is developed which is similar by a principle of the work to the engine of 5,25 inch disk drives. The management occurs through the programmed microcontroller of family PIC 16F84. The program for management of the device was developed in environment "Paralax" v 1.4.

 


Формат

Зона

Обозначення

Найменування

Кількість

№ екз

Примітка

А-4

КІТ19а.099073 007 ТЗ

Технічне завдання

1

А-4

КІТ19а.099073.007 ПЗ

Пояснювальна записка

1

А-4

КІТ19а.099073.007 Е1

Структурна схема

1

А-4

КІТ19а.099073.007 ТП

Текст програми

1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                      Завідуючий кафедрою ОТП                                                                   ____________ /Ф.А.Домнін/

                                                                             “___”_____________2004р.

“Програма керування  покроковим двигуном тахометра”

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

КІТ19а.099073  ТЗ

Керівник проекта:

________/Червонний С.Й/

“___” ____________ 2004р.

                                                              Виконавець:

________ /Еткало І.В. /

“___” ____________ 2004р.

Харків 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                      Завідуючий кафедрою ОТП                                                                   ____________ /Ф.А.Домнін/

                                                                             “___”_____________2004р.

«Програма керування  покроковим двигуном тахометра»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КІТ19а.099073.000 ПЗ

Керівник проекта:

________/Червонний С.Й./

“___” ____________ 2004р.

                                                             Виконавець:

________ /Еткало І.В.

“___” ____________ 2004р.

Харків 2004

ЗМІСТ

стор.

Вступ ……………………………………...................................................  

1.  Короткі теоретичні дані про мікроконтролери сімейства PIC 16f84…..

1.1 Однокристальні мікроконтроллери (ОМК) ………………………….

1.2  Особливості структурної організації………………………………….

1.3  Набір регістрів.

2.  Розробка алгоритмів програми керування покроковим двигуном

тахометру………………………………………………………………………

       2.1 Розробка алгоритму основної програми……………………………

       2.1.2. Опис використаних змінних………………………………………

       2.1.3 Схема алгоритму основної програми……………………………..

2.2  Розробка алгоритму процедур затримок…………………………….

2.2.1 Схема алгоритму процедури del……………………………………

2.2.2 Схема алгоритму процедури deln1………………………………….

2.2.3 Схема алгоритму процедури deln…………………………………..

2.2.4 Схема алгоритму процедури dell……………………………………

      2.3 Розробка алгоритму процедури зсуву  Sr…………………………….

      2.3.1 Схема алгоритму процедури зсуву  Sr………………………………

      2.4 Розробка алгоритму процедури зсуву  Sl……………………………..

      2.4.1 Схема алгоритму процедури зсуву  Sl ……………………………...

      2.5 Розробка алгоритму процедури зсуву  l200…………………………..

      2.5.1 Схема алгоритму процедури зсуву  l200……………………………

      2.6 Розробка алгоритму процедури зсуву  r150………………………….

      2.6.1 Схема алгоритму процедури зсуву  r150…………………………...

      2.7 Розробка алгоритму процедури зсуву  l150…………………………..

     2.7.1 Схема алгоритму процедури зсуву  l150……………………………

 3.Висновки ….................................................…………………………………. 

 4.Список використаних джерел літератури .....................……………………

 5. Додаток А.…………………………………………………………………….


Вступ.

Мета даного курсового проекту – розробити програму керування покроковим двигуном тахометра. Для цього було обрано мовне середовище Paralax v 1.4 , як найбільш зручне у даному випадку. Даний двигун керується за допомогою мікроконтролеру сімейства PIC 16f84. Мікроконтролери типу PIC16F84 це мікроконтролери з багаторазово електрично перепрограмувальними пам'яттю програм і даних – констант. Саме цей МК буде  використаний у курсовому проекті. Це дозволить (при бажанні чи необхідності) перевірити роботу написаної і налагодженої програми за допомогою спеціальної макетної плати .

Курсовий проект розроблений на підставі технічного завдання і методичних указівок до виконання й оформлення курсового проекту.


1. Короткі теоретичні дані про мікроконтролери сімейства PIC 16f84.


1.1. Однокристальні мікроконтроллери (ОМК) дозволяють істотно розширити інтелектуальні можливості різного роду пристроїв і систем. Вони являють собою по суті спеціалізовані однокристальні мікроПЕОМ,  що містять для зв'язку із зовнішньою середою вбудовані периферійні вузли і пристрої, набір яких багато в чому визначає їх функціональні можливості і області застосування. Останнє спричинило появу величезної різноманітності типів ОМК, які випускаються в цей час такими фірмами як, Intel, Motorola, Zilog, National, Mitsubishi Electric і поряд інших. Однокристальні мікроконтроллери стали сьогодні одним з самих поширених елементів  логіки, що "програмується ". Більш двох третин світового ринку мікропроцессорних коштів в цей час складають саме однокристальні мікроконтроллери.

1.2 Особливості структурної організації.

Розглянемо особливості структурної організації, що виділяють PIC мікроконтролери серед інших ОМК такого ж класу, а також основні відмінності різних сімейств PIC друг від друга. Причому, за основу візьмемо мікроконтролер PIC16C84(16F84), структурна схема якого приведена на мал. 1.1.

З розгляду даної структурної схеми видно, що фізичні і логічні компоненти, з яких складається PIC 16CXX аналогічні будь-якому іншому мікроконтролеру. Тому писати програми для PIC не складніше, ніж для будь-якого іншого процесора. Звичайно, Гарвардська архітектура і велика розрядність команди дозволяє зробити код для PIC значно більш компактним, чим для інших мікроконтролерів і істотно підвищити швидкість виконання програми.

1.3Набір регістрів.

Усі програмні об'єкти, з якими може працювати PIC, являють собою фізичні регістри (за винятком регістра-перемикача непрямої

Похожие материалы

Информация о работе