Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка" (План вивчення навчальної дисципліни)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

основі малоразрядних SM, що містяться в базових мікросхемах

(СІС). Приклади схем з використанням SM (арифметико - логічні

пристрої і т.д.).

10

3 лк

0,25

Тема 10. Схеми контролю.

з2, у1

лекція

Основні принципи побудови схем контролю по модулю 2 при

2.3

передачі даних. Особливості схемотехническої реалізації базових

схем згортки по модулю 2 (М2). Побудова багаторозрядних схем

контролю на основі базових малоразрядних схем М2, що

містяться в СІС-мікросхемах. Інші способи контролю (по модулю

3 і т.д.).

11

3 лк

0,25

Тема 11. Особливості практичної реалізації цифрових пристроїв.

з2, у1

лекція

4пр

Особливості і основні етапи проектування цифрових пристроїв

2.1 - 2.8,

(ЦП) з використанням мікросхем малого, середнього і великого

ступеню інтеграції. Порівняння різних варіантів схемотехнічних

реалізацій ЦП. Особливості практичного застосування

інтегральних мікросхем: розширення функціональних

можливостей логічних елементів по входах і виходах; джерела

перешкод і методи боротьби з ними; вільні входи і функціональні

вузли; вимоги до тривалості вхідних сигналів; передача сигналів

по лініях зв'язку; (гонки ( і методи боротьби з ними. Системи

синхронізації: загальні принципи побудови синхронних ЦП і

способи синхронізації (однофазний, багатофазний). Схеми блоків

управління ЦП. Прив'язка зовнішніх сигналів до

синхроімпульсів. Виділення одного з серії імпульсів. Оцінка

швидкості передачі інформації між різними блоками і ЦП.

Приклади схем управління і синхронізації (виділення одного

імпульсу з серії, розподільники імпульсів і т.д.).

3 лк

0,25

Тема 12. Допоміжні елементи ЕОМ.

з2, у1

лекція

Організація спільної роботи ІМС з різним типом логіки.

2.2

Перетворювачі рівнів (узгоджувані). Передача сигналів між

різними функціональними вузлами і ЦП: шинні формувачі,

елементи для роботи на лінії зв'язку, тригери Шмідта.

Формувачі імпульсів. Способи і особливості схемотехнічної

реалізації елементів затримки. Використання логічних елементів

для формування імпульсів заданої тривалості: формировачі

коротких імпульсів, розширювачі імпульсів (одновібратори).

Генератори імпульсів: на логічних елементах і одновібратори, на

тригерах Шмідта і компараторах з ОП, на основі цифро-

аналогових схем в інтегральному виконанні. Принципи і

особливості проектування. Стабільність характеристик. Кварцові

генератори. Приклади схем з використанням допоміжних

елементів (формування прямокутних імпульсів з сигналів

синусоїдальною формою, формування одиночних імпульсів від

механічних перемикачів і кнопок: усунення брязкоту контактів,

для початкової установки при включенні живлення, формування

Приклади схем цифрових пристроїв (генератор тактових

імпульсів, генератори пачок і послідовностей імпульсів,

цифровий частотомір і т.д.).

13

4 лк

0,25

Тема 13 . Елементи пам'яті

з2, у1

лекція

Призначення, загальна характеристика та класифікація. Вимоги

2.1 - 2.4

до ідеального запам'ятовуючого елемента. "Фізичні" елементи

пам'яті. "Схемні" елементи пам'яті: статичні та динамічні.

Особливості схемотехнічної реалізації елементів пам’яті на

біполярних і уніполярних транзисторах, а також

КМОП структурах

14

4 лк

0,25

Тема 14. Перетворювачі інформації

з1

лекція

Цифроаналогові перетворювачі (ЦАП) та аналогоцифрові

перетворювачі (АЦП). Призначення і класифікація. Основні

принципи побудови ЦАП і АЦП. Структура та особливості

схемотехнічної реалізації. Швидкодія, точність перетворення.

Принципи побудови ЦАП і АЦП на ІМС.

15

4 лк

Тема 15. Елементи оптоелектроніки

з2, у1

лекція

1 пр

Оптоелектронні схеми приймальних та передавальних модулів світловолоконних ліній передачі інформації. Елементи індикації.

2.4,`2.12

16

4 лк

0,15

Тема 16. Завади та завадостійкість

з2, у1

лекція

Завади в ланцюгах живлення, електромагнітні завади, способи зменшення завад при реалізації електронної апаратури

2.1 - 2.4 2.8

2

0,1

Заключення

4лб

Загальний огляд вивченого матеріалу. Тенденції подальшого розвитку комп’ютерної електроніки. Автоматизація проектування аналогових і цифрових пристроїв Нові досягнення.

з1

лекція

К

1

Додатковий контроль (16 тиждень).

К

Контроль в заліковий тиждень (17 тиждень).

Перелік напрямків практичних занять.

1

1. Тригери, регістри, лічильники та схеми на їх основі.

1

2. Функціональні вузли  комбінаційного типу

1

3. Допоміжні елементи і схеми: генератори, формувачі та інше.

1

4. Автоматизація розробки схем електронних пристроїв.

4

5. Практична розробка проектів по КЕ

Перелік напрямків лабораторних робіт.

1

1. Комбінаційні схеми обробки цифрових сигналів.

1

2. Тригери, регістри, лічильники та схеми на їх основі.

1

3. Функціональні вузли  комбінаційного типу.

1

4. Генератори та формувачі імпульсів

Завдання на самостійну роботу студентам.

1. Пристрої підсилення  та перетворення сигналів

2. Джерела живлення

3. Пристрої обробки  та перетворення цифрових сигналів

4. Генератори та пристрої формування синхроімпульсів та

тактових імпульсів

5. Пристрої для вимірювання  параметрів аналогових та 

цифрових сигналів та їх функціональні вузли

6. Пристрої вводу виводу інформації в ЕОМ

7. Аналого-цифрові пристрої обробки та вводу виводу

аналогових сигналів в ЕОМ

Примітка: У графі 5 приведені скорочення, які відображають рівні знань та умінь (див. стандарти вищої освіти). Рівні знань шифруються як з1 (І = 1 - 3), рівні умінь шифруються як у1 (І = 1 - 3). Тому маємо:

- Для  знань: з1 – перший рівень, ознайоммо-орієнтовний: особа має орієнтовані уявлення щодо понять, які визначаються, здатна відтворювати формулювання визначень законів, тощо, вміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення чисельних даних;

               з2 – другий рівень, понятійно-аналітичний: особа має чіткі уявлення та поняття щодо навчального об’єкту, здатна здійснювати смислове виділення, пояснення, аналіз, перенесення раніш засвоєних знань на типові ситуації;

               з3 – третій рівень, продуктивно-синтетичний: особа має глибоке розуміння щодо навчального об’єкту, здатна здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, перенесення раніш засвоєних знань на нетипові, нестандартні ситуації.

- Для умінь: у1 – перший рівень, репродуктивний: особа має уміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах;

               у2 – другий рівень, алгоритмічний (евристичний): особа має уміння вирішувати типова фахові завдання шляхом самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності у нових умовах;

               у3 – третій рівень, творчий: особо має уміння вирішувати фахові

Похожие материалы

Информация о работе