Проектування мережі ETHERNET: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Комп’ютерні мережі", страница 6

Сформулювати вимоги до вибору активного обладнання, яке застосовується в топології, приведеної в п.2.2. Привести обгрунтування вибору цього обладнання (наприклад, обмеження довжини лінії, обмеження площі поверху або кімнати та інше). Враховуючи існуючи в м. Харкова ціни на це обладнання (вказати джерело цих цін – назви фірм) скласти таблицю використовуваного активного обладнання, яка повинна вмістити всі потрібні для подальшого застосування (для розрахунків затухань, затримань, енергетичного балансу, вартісті) параметри. Зміст таблиці узгодити з керівником роботи. При виконанні цього розділу слід використовувати матеріали, які приведені в Додатку Б.

2.4 Виконання розрахунків параметрів комп’ютерної мережі

2.4.1 Розрахунок довжин з’єднувальних ліній

З’єднувальні лінії з’єднують персональні комп’ютери і активне обладнання.  Для заданого розміщення комп’ютерів (згідно даних таблиці № 2) довжина ліній залежить від розміщення комутаторів (switches). Розміщення останніх повинно забезпечувати мінімальну загальну ціну всіх з’єднувальних ліній. Ціна окремих дільниць ліній може залежати від типу ліній (електричний кабель, скручена пара, оптоволокно – індекс i), номеру будинку (індекс j), номера поверху (індекс к), номеру дільниці (індекс n) і мати позначення як елемент масиву  lijkn , де

         li = ååålijkn  - загальна довжинатипу лінії в мережі, і = 1, 2, 3

                             j    k    n

           lijkn = åålijkn - загальна довжина і-й лінії мережі в n-у будинку, n=1,2,3,4 і т.д.

                                    k    n

З урахуванням вихідних даних (таблиці № 1, 2) та обраної топології мережі оптимізація (мінімізація) довжини з’єднувальних ліній пов’язана з відповідним розміщенням активного обладнання (хабів або інших комутаторів). Рекомендується розміщати комутатори поряд з сервером або в дозволених містах (в углах або в середині кімнати) відповідних поверхах. Ця задача повинна вирішуватися за допомогою моделювання мережі і враховуватися при розробки відповідної програми (див.розділ 2.5).

2.4.2 Розрахунок первинних параметрів

До первинних параметрів можна віднести:

         tпчас передачі кадру (с) від передавача до приймача,

         tрчас затримання (с) передачі біта  від передавача до приймача,

         Тміnмінімальний час до передачі поточного кадру після отримання підтвердження (с).

Для цього застосовуються такі рівняння:

                        tп = Lп/ Vп    - 

                              tр = l/C        - 

                        Тміn = tп + 2* tр + 2*tо + tаск

де tо – час обробки кадру приймачем і передавачем;

     tаскчас передачі відповідного кадру.

Потрібні вихідні дані наведені в таблиці № 3 та в результаті виконання п.2.4.1. Приведені первинні параметри можуть бути елементами відповідних масивів (tрi), які відображають сегментацію лінії з’язку. При цьому загальні значення первинних параметрів знаходяться як сума відповідних значень для кожного послідовного сегмента.

2.4.3 Розрахунок затримання

Під затриманням визначається максимальне значення із всіх затримань, які знаходяться в п.2.4.2 для сегментів лінії, яка зв’язує найбільш віддалені комп’ютери. 

tp.max = Max{tрi}

Виконати перевірку працездатності створеної локальної мережі Ethernet, завдяки якої буде здійснюватися розпізнавання появи колізії двома найбільш віддаленими комп’ютерами, які обмінюються інформацією. Для цього конче потрібно виконання умови

         tп.min > 2* tp.max

При невиконанні цієї умови треба змінювати топологію або параметри мережі.

2.4.4 Розрахунок загасання

Загасання сигналу розраховується між двома найбільш віддаленими комп’ютерами в мережі. Ці комп’ютери визначаються за допомогою моделювання (див. п.2.5). Для виділеної лінії зв’язку скласти таблицю всього пасивного обладнання (самих ліній та їх з’єднань), в якій указати всі можливі утрати, пов’язаних з різними явищами. Потрібні дані можна знайти в матеріалах Додатка А.

2.4.5 Розрахунок ефективності застосованого режиму обміну

Далі наведені основні рівняння розрахунку ефективності передачі інформації в залежності від застосованих протоколів обміну даними та імовірності помилок. Розглядаються протоколи ABP (Alternating Bit Protocol), SRP (Selective Repeat Protocol) і GBN (Go Back N).