Планування повного факторного експерименту, страница 2

Перевіримо адекватність моделі за допомогою дисперсії адекватності. Ця процедура виконується лише при к>1.

Основна гіпотеза: помилки, що характеризують точність моделі не перевищують точність спостережень, при .

Альтернативна: помилки, що характеризують точність моделі перевищують точність спостережень, при

   

    

   

Оскільки , то приймаємо основну гіпотезу.

За допомогою отриманої функції визначимо її значення в точці (Х1=10, Х2=20, Х3=30):

Для побудови плану та розрахунку коефіцієнтів з використанням пакету Statgraphics скористаємося вказівками, наведеними в лабораторній роботі. Після виконання всіх дій отримуємо наступний вміст вікон:Analysis Summary

----------------

File name: D:\UNIVER\Ïëàíèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòîâ\lab\lab7\89.sfx

Estimated effects for Var_1

----------------------------------------------------------------------

average = -45,8573 +/- 0,32342

A:X1    = -74,3265 +/- 0,64684

B:X2    = -150,067 +/- 0,64684

C:X3    = 78,4345  +/- 0,64684

AB      = -151,326 +/- 0,64684

AC      = 9,9525   +/- 0,64684

BC      = 94,6415  +/- 0,64684

ABC     = -24,0945 +/- 0,64684

----------------------------------------------------------------------

Standard errors are based on pure error with 32 d.f.

Analysis of Variance for Var_1

--------------------------------------------------------------------------------

Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value

--------------------------------------------------------------------------------

A:X1                         55244,3      1        55244,3   13203,65     0,0000

B:X2                        225203,0      1       225203,0   53824,49     0,0000

C:X3                         61519,7      1        61519,7   14703,51     0,0000

AB                          228994,0      1       228994,0   54730,68     0,0000

AC                           990,523      1        990,523     236,74     0,0000

BC                           89570,1      1        89570,1   21407,69     0,0000

ABC                          5805,45      1        5805,45    1387,53     0,0000

Pure error                   133,889     32        4,18402

--------------------------------------------------------------------------------

Cannot conduct lack-of-fit test.

No degrees of freedom for lack-of-fit.

Regression coeffs. for Var_1

----------------------------------------------------------------------

constant  = -45,8573

A:X1      = -37,1632

B:X2      = -75,0337

C:X3      = 39,2173

AB        = -75,6627

AC        = 4,97625

BC        = 47,3207

ABC       = -12,0473

Var_1 = -45,8573 - 37,1632*X1 - 75,0337*X2 + 39,2173*X3 -

75,6627*X1*X2 + 4,97625*X1*X3 + 47,3207*X2*X3 - 12,0473*X1*X2*X3

----------------------------------------------------------------------

Estimation Results for Var_1

----------------------------------------------------------------------

              Observed          Fitted  Lower 95,0% CL  Upper 95,0% CL

Row              Value           Value        for Mean        for Mean

----------------------------------------------------------------------