Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 9

-  нову ієрархію корпорації (у вигляді підлеглості її філій), в яку входить організація, перетворена з організації «Ваша организация» бази даних Демо.mdb, і аналіз її організаційної структури;

-  новий штатний розклад організації, перетвореної з організації «Ваша организация» бази даних Демо.mdb, створений на підставі існуючого (змінена ієрархічна структура відділів організації, змінені посади і атрибути посад) і його аналіз;

-  звіти з нового створеного штатного розкладу;

-  короткий опис організації, вибраної в результаті самостійної підготовки до лабораторної роботи: назва, вид діяльності, організаційна структура і т.п.;

-  картку вибраної організації «Организация: <...>», у вікнах якій вказані її загальні, додаткові і універсальні властивості. Картка повинна бути сформована в базі даних Моя база.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо.

-  новий штатний розклад, створений в базі даних Моя база.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо для організації, вибраної в результаті самостійної підготовки до лабораторної роботи;

-  звіти з штатного розкладу, створеного в базі даних Моя база.mdb.

-  висновки з виконання лабораторної роботи.

1.6 Контрольні питання і завдання

1.  Що таке управління персоналом? Назвіть задачі управління персоналом. Які підрозділи підприємств виконують функції з управління персоналом?

2.  Дайте визначення організаційної структури підприємства.

3.  Проведіть аналіз різних видів організаційних структур підприємств.

4.  Що таке штатний розклад організації? Яку структуру має штатний розклад організації? Перерахуйте основні позиції штатного розкладу.

5.  Які проблеми при формуванні штатного розкладу організації можуть бути вирішеними за допомогою автоматизації?

6.  Які системи називаються HR-системами? Які основні функції виконують дані системи?

7.  Наведіть загальну класифікацію програм для управління персоналом.

8.  Які основні вимоги пред'являються до модуля HR-систем, призначеного для автоматизації діяльності співробітників відділів кадрів з ведення штатного розкладу організації?

9.  Проаналізуйте основні характеристики програмного комплексу PersonPro2.0.

10.  Які функції з формування організаційної структури і штатного розкладу виконує програмний комплекс PersonPro2.0?


2 КОМП'ЮТЕРНИЙ ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ

2.1 Мета роботи

Ознайомлення з основними задачами і проблемами автоматизації кадрового обліку в організаціях, з основними вимогами, які пред'являються до формування і ведення модуля з обліку персоналу в системах управління персоналом. Вивчення основних методів побудови і функціонування HR-систем (Human Resource Systems - автоматизованих систем управління персоналом). Вивчення можливостей вирішення задач автоматизації кадрового обліку на підставі сучасних комп'ютерних технологій із застосуванням програмного комплексу PersonPro2.0.

2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

2.2.1 При підготовці до лабораторної роботи необхідно:

-  повторити лекційний матеріал; теоретичний матеріал, представлений в підрозділі 2.2.2 методичних вказівок; відповідні розділи літератури [3,5] з питань історії розвитку і поточного стану автоматизації кадрового обліку на вітчизняних і зарубіжних підприємствах, класифікації автоматизованих систем управління персоналом (HR-систем) з урахуванням їх функціональної спрямованості; критеріїв вибору HR-систем, формування вимог до автоматизації кадрового обліку;

-  ознайомитися з функціональними можливостями програмного комплексу PersonPro2.0 Базова з ведення автоматизованого обліку персоналу, використовуючи інструктивні матеріали, які представлені в літературі [3].

-  провести аналіз реалізації автоматизованого обліку персоналу в автоматизованих системах управління персоналом, ознайомившись з функціональними можливостями однієї з сучасних HR-систем українських або російських розробників [3,5].