Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 4

1.2  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

1.2.1 При підготовці до лабораторної роботи необхідно:

-  повторити лекційний матеріал, теоретичний матеріал, представлений у підрозділі 1.2.2 методичних вказівок, відповідні розділи літератури [1,2] з питань розробки і аналізу організаційної структури підприємства, її основних типів, способів формування і ведення штатного розкладу залежно від специфіки підприємства;

-  ознайомитися із структурою, функціональними можливостями програмного комплексу PersonPro2.0, використовуючи інструктивні матеріали, які надаються в літературі [3];

-  вибрати для розгляду реально існуюче підприємство (організацію) або запропонувати його модель; проаналізувати бізнес-процеси, що відбуваються на підприємстві; розробити організаційну структуру підприємства. Вибір посад і професій для пропонованого кадрового складу підприємства здійснити з використанням класифікатора професій ДК 003-95.

1.2.2 Розглянемо деякі основні теоретичні положення, необхідні для виконання даної лабораторної роботи.

Ключовими моментами управління персоналом підприємств і організацій є розробка і оптимізація організаційної структури, формування штату підприємств і планування фонду оплати праці.

В теперішній час найбільше розповсюдження отримали такі типи організаційних структур [3]:

-  лінійно-функціональна;

-  дивізійна (від англ. Division – підрозділ, відділ).

Лінійно-функціональна структура будується за «шахтним принципом», коли на кожну з функцій – лінійну або штабну – формується система служб («шахта»), яка пронизує від верху до низу всю організацію.

В дивізійній структурі ці «шахти» формуються на рівні виробничих відділень, тобто, підрозділи одержують окрім лінійної ще і автономну функціональну структуру (фінансове управління, облік, планування і т.п.), яка дозволяє їм частково або повністю узяти на себе відповідальність за розробку, виробництво і збут своєї продукції. В результаті управлінські ресурси верхнього ешелону організації вивільняються для вирішення стратегічних задач.

У кожного з типів організаційних структур є свої достоїнства і недоліки. Недоліком лінійно-функціональної структури є повільний рух інформації і ухвалення рішень. В дивізійній структурі – це неспівпадання інтересів верхніх і нижніх рівнів в багаторівневій ієрархії.

Основним документом, що регламентує чисельний і якісний склад організації, є список персоналу, розподілений за організаційною структурою підприємства. Ця розподіленість досягається завдяки штатному розкладу (ШР), який містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки і місячний фонд заробітної платні. ШР застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації відповідно до її Статуту (Положення).

Штатний розклад разом із зайнятими посадами може містити і вакантні посади. Він затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженою їм особи. Зміни в штатному розкладі вносяться відповідно до наказу (розпорядженням) керівника організації або уповноваженою їм особи.

В той же час є практика зміни штатного розкладу за потребою в робочій силі [4].

Позиції ШР можуть бути самими різними і залежати від специфіки діяльності підприємства, але в загальному випадку їх можна звести до таких позицій:

-  відділ (або підрозділ);

-  назва посади;

-  кількість ставок (кількість посад);

-  мінімальний оклад;

-  максимальний оклад;

-  базовий оклад;

-  надбавки;

-  доплати;

-  загальний оклад (сума базового окладу, надбавок і доплат);

-  фонд на місяць (загальний оклад, помножений на кількість ставок);

-  фонд на рік (фонд на місяць, помножений на 12).