Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 25

11.  Виберіть з бази даних співробітника, для якого буде здійснюватися аналіз діяльності. Додайте в базу даних необхідні дані, на підставі яких буде проведений аналіз діяльності.

Для кожного студента групи вибір здійснюється індивідуально.

12.  Виконайте пункти з 3 до 9 даного підрозділу, враховуючи індивідуальне завдання. Проаналізуйте особливості проведення аналізу діяльності вибраного співробітника.

4.5  Зміст звіту

Звіт про лабораторну роботу «Інформаційні технології оцінки трудової діяльності персоналу організації» оформлюється кожним студентом індивідуально. Він повинен містити:

-  титульний аркуш з вказаним номером і темою роботи, прізвищем та ініціалами виконавця, шифром групи, прізвищем та ініціалами викладача, з датою виконання та захисту роботи;

-  мету лабораторної роботи з урахуванням індивідуального завдання;

-  перелік та аналіз загальних властивостей співробітника, які використовуються для оцінки трудової діяльності;

-  перелік та аналіз додаткових властивостей співробітника, які використовуються для оцінки трудової діяльності;

-  перелік та аналіз універсальних властивостей співробітника, які використовуються для оцінки трудової діяльності;

-  перелік основних видів документів, з яких береться інформація для аналізу діяльності співробітника;

-  форму та зміст електронної книжки співробітника;

-  розрахунок та аналіз видів стажу співробітника;

-  аналіз кар’єри співробітника (аналіз інформації з наказів, які відносяться до співробітника, діяльність якого аналізується, і пов’язані із зміною його статусу за весь період праці на підприємстві (організації));

-  розрахунок (перерахунок) видів стажу співробітника;

-  звіти про трудову діяльність, стаж, освіту, професійні якості і т.п., які використовуються для оцінки діяльності співробітника;

-  розрахунок комплексної оцінки діяльності конкретного (вибраного) співробітника підприємства;

-  перелік та аналіз властивостей співробітника, вибраного з бази даних Моя база.mdb, за прикладом, наведеним вище;

-  розрахунок комплексної оцінки діяльності конкретного (вибраного з бази даних Моя база.mdb) співробітника.

4.6 Контрольні питання і завдання

15.  Проаналізуйте призначення підсистеми розвитку персоналу системи управління персоналом.

16.  З яких частин складається підсистема розвитку персоналу системи управління персоналом?

17.  Наведіть суть і завдання оцінки персоналу.

18.  Охарактеризуйте принципи та процедури проведення оцінки персоналу.

19.  Які підходи до оцінки персоналу існують в теперішній час?

20.  Які методи оцінки персоналу ви знаєте?

21.  Що таке кар’єра працівника?

22.  Як розраховується комплексна оцінка діяльності працівників підприємства?

23.  Проаналізуйте можливості інформаційної підтримки питань оцінки кадрів, реалізації ділової кар’єри та службово-професійного просування.

24.  Перелічить властивості співробітника, що використовуються в програмному комплексі PersonPro2.0 для оцінки його трудової діяльності.

25.  Що таке електронна трудова книжка? Як вона формується?

26.  Які види стажу ви знаєте? Наведіть алгоритм розрахунку стажу співробітника?

27.  Поясніть особливості використання програмного пакету PersonPro 2.0. для оцінки діяльності персоналу організації.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 669 с.

2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с. (існує електронний варіант).

3. Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала: Практическое пособие. – К.: ЦУЛ, 2003. – 678 с.

4. Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 638 с.

5. Гутгарц Р.Д. Информационные технологии в управлении кадрами / Под ред. В.А. Пархомова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 453 с.