Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 2

3.5   Зміст звіту .................................................................................................                                                                                                                         29

3.6   Контрольні  питання та завдання ...........................................................                                                                                                                             30

4  Інформаційні технології оцінки трудової діяльності...........................          31

4.1    Мета роботи .............................................................................................                                                                                                         31

4.2    Методичні  вказівки з організації самостійної роботи студентів........                                                                                                         31

4.3  Опис програмного продукту, який використовується для

виконання лабораторної роботи ...............................................................................                                                                                                                         38

4.4   Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання ........                                                                                                                         38

4.5   Зміст звіту .................................................................................................                                                                                                                         40

4.6   Контрольні  питання та завдання ...........................................................                                                                                                                             41

Перелік посилань ..............................................................................................                                                                                                                             42


ВСТУП

В теперішній час при управлінні сучасними підприємствами, організаціями та установами велика увага приділяється питанням створення та реалізації ефективних систем управління людськими ресурсами (персоналом, кадрами). Персонал – це такий же ресурс, як і матеріальний, технічний, фінансовий, але на відміну від них він має деякі істотні особливості [1,2].

Персонал (від лат. Personalis) – це особовий склад підприємства, що працює за наймом і забезпечує досягнення мети підприємства.

Управління персоналом – це сфера діяльності, направлена на підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок підвищення ефективності роботи з його співробітниками. Управління персоналом полягає в: формуванні системи управління персоналом; плануванні кадрової роботи; проведенні маркетингу персоналу; визначенні кадрового потенціалу і потреби підприємства в персоналі.

Об'єктом управління персоналом є працівники підприємства, на яких направлена дія функцій управління. Це всі співробітники, включаючи носіїв функцій управління персоналом, до яких відноситься керівництво підприємства, керівники виробничих і функціональних відділів (підрозділів), керівник служби управління персоналом і відділи з управління персоналом.

Серед задач управління персоналом прийнято виділяти: облік (персональний облік співробітників, плинність кадрів, робочий час, травматизм і ін.); кадрове діловодство (накази, звіти, форми державної звітності, анкети і ін.); контроль (дотримання трудової дисципліни, виконання виробничих завдань, планування підвищення кваліфікації); планування (потреба в кадрах, її прогнозування, проведення атестації, розрахунок трудових показників, обробка результатів соціальних опитів); регулювання (розподіл персоналу за робочими місцями, координація плану підприємства, інструкції з техніки безпеки, узгодження термінів атестації, посадові інструкції, трудові договори і т.д.); аналіз (кількісний і якісний склад персоналу, причини плинності кадрів, динаміка зміни професійного складу за певний період і ін.).