Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 14

-  сформований список співробітників організації, створений в базі даних Моя база.mdb;

-  результати редагування універсальних властивостей співробітника, довільно вибраного з бази даних Моя база.mdb;

-  сформовані звіти про співробітників організації, описаних в базі даних Моя база.mdb;

-  коротку характеристику однієї з розглянутих самостійно HR-системи;

-  порівняльний аналіз самостійно вивченої HR-системи і PersonPro 2.0 Базова;

-  висновки з виконання лабораторної роботи.

2.6 Контрольні питання і завдання

1.  Перерахуйте категорії систем для управління персоналом.

2.  Для оптимізації чиєї роботи призначені сучасні HR-системи? Хто є користувачів даних систем?

3.  Проведіть аналіз поточного стану автоматизації управління персоналом підприємств. В чому полягають нові функціональні можливості сучасних HR-систем?

4.  Перерахуйте основні функції HR-систем.

5.  Які специфічні вимоги пред'являються до сучасних автоматизованих систем управління персоналом?

6.  Надайте коротку характеристику відомих західних, російських і українських HR-систем.

7.  Перерахуйте основні задачі кадрового обліку на вітчизняних підприємствах і в організаціях.

8.  З якими проблемами стикається організація при автоматизації кадрового обліку?

9.  Які вимоги пред'являються до формування і ведення модуля з обліку персоналу в автоматизованих системах управління персоналом?

10.  Які задачі з обліку персоналом розв'язуються з використанням  програмного комплексу PersonPro 2.0.

11.  Які основні відомості про співробітника враховуються в програмному комплексі PersonPro 2.0?

12.  Які універсальні відомості про співробітника враховуються в програмному комплексі PersonPro 2.0?


3 ЕЛЕКТРОННЕ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

3.1 Мета роботи

Вивчення елементів діловодного забезпечення систем управління персоналом. Ознайомлення з основними документами організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядливого, нормативно-технічного, економічного характеру, що встановлюють норми, правила і методи, які використовуються при вирішенні задач організації праці і управління персоналом. Вивчення способів формування наказів, типових кадрових звітів і особливостей конструювання довільних форм кадрової звітності на прикладі програмного комплексу PersonPro2.0. Придбання практичних навиків автоматизованого формування типових документів (посадових інструкцій, наказів, і ін.), що регламентують роботу персоналу підприємства.

3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

3.2.1 При підготовці до лабораторної роботи необхідно:

-  повторити лекційний матеріал; теоретичний матеріал, представлений в підрозділі 3.2.2 методичних вказівок; відповідні розділи літератури [1,2,4] з питань визначення основних термінів кадрового діловодства; структури і складу діловодного, інформаційного, нормативно-довідкового забезпечення систем управління персоналом; опису документів, необхідних для роботи з персоналом організації; кадрового документообігу; розробки і впровадження автоматизованих систем обліку і управління персоналом.

-  ознайомитися з функціональними можливостями програмного комплексу PersonPro2.0 з питань ведення електронного кадрового діловодства [3];

-  ознайомитися із змістом і формою документів організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядливого, нормативно-технічного, економічного характеру, представленою в електронному вигляді:

1) «Кодексом законів про працю України»;

2) «Державним класифікатором України. Класифікатором професій. ДК-003-95»;

3) типовими посадовими інструкціями;

4) затвердженими формами для кадрового діловодства.

3.2.2 Розглянемо деякі основні теоретичні положення, необхідні для виконання даної лабораторної роботи.