Контрольне завдання та оформлення контрольної роботи з дисципліни "Паралельне програмування"

Страницы работы

Содержание работы

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Розрахунково-графічні завдання (РГЗ) оформлювати на аркушах формату А4 з титульним листом заданої форми (див. нижче). Оформлення по ЕСПД. На одному листі 40-43 стрічки тексту з розміром шрифту Times New Roman #14. До РГЗ надаються слідуючи задачи:

ЗАДАЧА № 1

Зважений граф інформаційної залежності щодо побудування паралельного алгоритму обчислювальної задачи надан базовою матрицею iнциденцiй і базовою таблицею вагів вершин у слідуючому вигляді:

Базова матриця інциденцій вершин

2

6

3

6

2

7

2

5

3

1

7

4

5

8

5

1

8

4

1

4

6

4

 – вершина початоку ребра

 – вершина кінця ребра

Таблиця вагів вершин

2

3

3

4

7

1

5

3

6

5

8

4

1

3

4

2

–  номер вершини

–  вага вершини

Для отримання кожним студентом свого варіанту матриці інціденцій та таблиці вагів вершин необхідно знати свій номер  у журналі групи, або номер, заданий викладачем. Усі номери вершин у матриці інціденцій перетворити на інші номери по формулі:

,

де         відповідно новий і старий номери вершин, наприклад:

У таблиці ваг вершин базові значення ваг перетворити у ваги свого варіанту за аналогічною формулою, але суму в неї виконувати по модулю 5:

,

де         відповідно нова і стара вага вершини, наприклад:

Виконати формальний аналiз iнформацiйної незалежності операторiв:

1)  Виконати лексікографічне упорядкування наданого графа

2)  Обчислити час раннього термiну закiнчення виконання операторiв

3)  Знайти критичний час виконання алгоритму Ткр за означеним графом

4)  Приймаючи час виконання усього набору операторiв найменьшим за  одиниць, обчислити час пiзнього термiну закiнчення виконання операторiв.

5)  Відзначити на часових діаграмах інтервали можливого запуску і часу воконання кожного з операторів.

6)  Побудувати графіки щільності навантаження процесорів для моменту раннього і пізнього термінів

7)  Побудувати діаграму розмiщення iнтервалiв допустимого закiнчення виконання операторiв по паралельних гiлках, розташованих у двох процесорах.

«-----------»

Приклади розрахунку раннього i пiзнього термiнiв закiнчення виконання операторiв можна знайти у [1: с.65-83], [5: с.33-53].

ЗАДАЧА №2

Отримавши діаграму розпаралелення задачи №2, описати конфігурацію її виконання бібліотечними процедурами розширеного інтерфейсу передачи повідомлень МРІ-2 (MPI-1.2), застосовуючи мову С++.

Створити логічну структуру розпаралеленої у 3-му пункті задачі.

У тексті програми використати необхідні заголовочні файли, оператори об’яви та опису ідентіфікаторів змінних і особисто ідентіфікаторів груп і комунікаторів, процедур процесів, що імітують час виконання вихідних процесів. У головній програмі використовувати підпрограми MPI, що задають виконання паралельної програми і взаємодії її процесів у середовищі NT-MPICH, а також оператори звичайної мови програмування С++, які б приймали та формували щодо передачі деякі умовні дані між паралельними процесорними об’єктами. Вставити у тексти процесорних об’єктів оператори контролю часу запуску та завершення виконання процесів, значення яких разом із умовними даними, що передавались, відобразити у файлі друку.

«-----------»

Приклади  запису  фрагментів  програм,  застосування  підпрограм  MPI  розташовані  у [1,2: гл.3,5,6],  а  також  у  методичних  матеріалах,  що  надаються  викладачем.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Рішення кожної задачи треба вико-нувати з нового листа.

Ход рішення повинен супроводжува-тись поясненнями та перевірками.

Виконані задачи скріпляются з титульним листом і пред’являются на перевірку викладачу не пізніше ніж за тиждень до залікового тижню.

Залічені контрольні роботи служать допуском до складання заліку по цієй дисципліни.

Оформлення текстових документів, к яким відносяться і розрахунково-графічні контрольні роботи студентів виконуються за державними стандартами України:

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. “Київ”, Держстандарт України, 1995.

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовім документам. “Київ”, Держстандарт України, 1995.

Ссылки в тексте задания на литературу

1)

Калашников В.И. Параллельное программирование: Учебн. пособие – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2004. – 320 с.

2)

Немнюгин С.А. Стесик О.Л. Параллельное программиро-вание для многопроцессорных вычислительных систем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 400 с.

5)

Барский А.Б. "Параллельные процессы в вычислительных системах". Планирование и организация, -М.: РиС, 1990. – 256 с.

Похожие материалы

Информация о работе