Коди загрузки ОС. Аналіз кодів завантаження, розташованих у BІOS (Звіт з лабораторної роботи № 7)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

Звіт

з лабораторної роботи № 7

з дисципліни «системного програмування»

Виконав:  студент

групи КІТ-14б     

Самітов М. Б.      

Викладачі:           

Закоротний О. Ю.

Ріттер А. В.                   

Харків-2006 р.

Тема: коди загрузки ОС.

Ціль роботи: Ознайомлення з послідовністю дій при завантаженні ОС. Аналіз кодів завантаження, розташованих у BІOS, у головному секторі завантаження (MBR) і в секторі завантаження роздягнула (BOOT).

Хід виконання роботи:

Частина лістингу BІOS, що відповідає за завантаження і перевірку MBR:

F000:54D7 B80102        MOV      AX,0201                           

F000:54DA BB007C        MOV      BX,7C00                           

F000:54DD B90100        MOV      CX,0001                           

F000:54E0 BA8000        MOV      DX,0080                           

F000:54E3 CD13          INT      13                                

F000:54E5 81C3BE01      ADD      BX,01BE                           

F000:54E9 26            ES:                                        

F000:54EA 813F55AA      CMP      WORD PTR [BX],AA55                

F000:54EE 741D          JZ 550D            

Частина листінгу MBR, що відповідає за перевірку BOOT:  

0CA4:0100 33C0          XOR      AX,AX                             

0CA4:0102 8ED0          MOV      SS,AX                             

0CA4:0104 BC007C        MOV      SP,7C00                           

0CA4:0107 FB            STI                                        

0CA4:0108 50            PUSH     AX                                

0CA4:0109 07            POP      ES                                

0CA4:010A 50            PUSH     AX                                

0CA4:010B 1F            POP      DS                                

0CA4:010C FC            CLD                                        

0CA4:010D BE1B7C        MOV      SI,7C1B                           

0CA4:0110 BF1B06        MOV      DI,061B                           

0CA4:0113 50            PUSH     AX                                

0CA4:0114 57            PUSH     DI                                

0CA4:0115 B9E501        MOV      CX,01E5                           

0CA4:0118 F3            REPZ                                       

0CA4:0119 A4            MOVSB                                      

0CA4:011A CB            RETF                                       

0CA4:011B BDBE07        MOV      BP,07BE                           

0CA4:011E B104          MOV      CL,04                              

0CA4:0120 386E00        CMP      [BP+00],CH                        

0CA4:0123 7C09          JL 012E                              

0CA4:0125 7513          JNZ      013A                              

0CA4:0127 83C510        ADD      BP,+10                             

0CA4:012A E2F4          LOOP     0120                              

0CA4:012C CD18          INT      18                                

0CA4:012E 8BF5          MOV      SI,BP                             

0CA4:0130 83C610        ADD      SI,+10                             

0CA4:0133 49            DEC      CX                                

0CA4:0134 7419          JZ 014F                              

0CA4:0136 382C          CMP      [SI],CH                           

0CA4:0138 74F6          JZ 0130                              

0CA4:013A A0B507        MOV      AL,[07B5]                         

0CA4:013D B407          MOV      AH,07                             

0CA4:013F 8BF0          MOV      SI,AX                             

0CA4:0141 AC            LODSB                                       

0CA4:0142 3C00          CMP      AL,00                             

0CA4:0144 74FC          JZ 0142                              

0CA4:0146 BB0700        MOV      BX,0007                           

0CA4:0149 B40E          MOV      AH,0E                              

0CA4:014B CD10          INT      10                                

0CA4:014D EBF2          JMP      0141                              

0CA4:014F 884E10        MOV      [BP+10],CL                        

0CA4:0152 E84600        CALL     019B                               

0CA4:0155 732A          JNB      0181                              

0CA4:0157 FE4610        INC      BYTE PTR [BP+10]                  

0CA4:015A 807E040B      CMP      BYTE PTR [BP+04],0B               

0CA4:015E 740B          JZ 016B                               

0CA4:0160 807E040C      CMP      BYTE PTR [BP+04],0C               

0CA4:0164 7405          JZ 016B                              

0CA4:0166 A0B607        MOV      AL,[07B6]                         

0CA4:0169 75D2          JNZ      013D                              

0CA4:016B 80460206      ADD      BYTE PTR [BP+02],06               

0CA4:016F 83460806      ADD      WORD PTR [BP+08],+06              

0CA4:0173 83560A00      ADC      WORD PTR [BP+0A],+00              

0CA4:0177 E82100        CALL     019B                               

0CA4:017A 7305          JNB      0181                              

0CA4:017C A0B607        MOV      AL,[07B6]                         

0CA4:017F EBBC          JMP      013D                              

0CA4:0181 813EFE7D55AA  CMP      WORD PTR [7DFE],AA55               

0CA4:0187 740B          JZ 0194                              

0CA4:0189 807E1000      CMP      BYTE PTR [BP+10],00               

0CA4:018D 74C8          JZ 0157                              

0CA4:018F A0B707        MOV      AL,[07B7]                         

0CA4:0192 EBA9          JMP      013D                              

0CA4:0194 8BFC          MOV      DI,SP                             

0CA4:0196 1E            PUSH     DS                                

0CA4:0197 57            PUSH     DI                                 

0CA4:0198 8BF5          MOV      SI,BP                             

0CA4:019A CB            RETF                                       

0CA4:019B BF0500        MOV      DI,0005                           

Похожие материалы

Информация о работе