Дослідження роботи підсилювального каскаду в статичному режимі (на постійному струмі) та на змінному струмі, страница 2

Рис  7.3. Схема транзисторного підсилювача

Записати у звіт отримане при цьому значення Rб1 і Rб2 .

Таблиця №7.2

Номер бригади

Тип транзистора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 2N2222

За результатами експерименту побудувати вхідну характеристику

Iб = f (Uбє), див. Рис 7.4.

Рис  7.4.

               І вихідну характеристику Iк = f (Uке, Iб), див. Рис 7.5.

Рис  7.5

Зміст звіту:

1. Звіт повинен містити всі робочі схеми, таблиці й графіки, що використаються у всіх трьох Дослідах.

2. Після кожного Досліду необхідно сформулювати висновок, що відбиває якісні результати Досліду й відмінність їх від результатів інших Дослідів лабораторної роботи.

3. Наприкінці звіту необхідно привести узагальнений висновок по лабораторній роботі.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема: Транзисторні підсилювачі 2

Ціль роботи: Досліджувати роботу підсилювального каскаду на змінному струмі.

Порядок виконання:

У кожному Досліді необхідно:

1. Зібрати відповідно до завдання досліджувані схеми з підключенням необхідних контрольно-вимірювальних приладів.

2. Задати параметри всіх елементів досліджуваної схеми. відповідно до завдання.

3. Здійснити настроювання всіх використовуваних приладів.

4. Запустити схему на моделювання

Дослід 1 - Дослідження підсилювального каскаду на основі ідеального транзистора

Завдання:

1. Зібрати схему транзисторного підсилювача (Рис  8.1.) з наступними вихідними даними:

Rб1 = 500 кОм,

Rб2 = 7 кОм,

Rк = 10 + Ni (кОм),

Ек = 12 + Ni (В),

Cб = Ск = 1 мкф,

fвх = 1 + Ni (кГц),

Uвх мах = 10 мВ,

де Ni – номер бригади, VT1 – ідеальний.

2. Задати робочу крапку з попередньої лабораторної роботи з відключеними СБ і UВХ.

3. Зняти за допомогою осцилографа форму сигналів UВХ (t) і UВИХ (t) при подачі на вхід підсилювача синусоїдального сигналу.

4. Визначити коефіцієнт підсилення по напрузі в лінійній шкалі.

5. Досліджувати форму сигналів на виході підсилювача при подачі на його вхід:

1) синусоїдального сигналу;

2) пилкоподібного сигналу;

3) прямокутного сигналу.

Частота вхідного сигналу при цьому повинна змінюватися в межах від 1 до 50 кГц

6. Змінити у внутрішніх параметрах транзистора значення ємностей СК = 0 на СК = 1 пф і Се= 0 на Се = 1 нФ.

Визначити за допомогою характериографа АЧХ і ФЧХ підсилювача для всіх наступних випадків:

а) СК = Се = 0 мкФ;

б) СК = 1 пФ, Се = 0 нФ;

в) СК = 0 мкФ, СЄ = 1 нФ;

г) СК = 1 пФ, Се = 1 нФ.

7. Досліджувати залежність АЧХ і ФЧХ, а також fгр від значень Ск і Cе.

8. У звіті привести сімейство АЧХ і описати це словесно!

Рис  8.1.

Дослід 2 - Дослідження підсилювального каскаду на основі реального транзистора

Завдання:

1. Зібрати схему транзисторного підсилювача таку ж як і в Досліді 1 але з реальним транзистором (наприклад, типу 2N2222).

2. Виконати експерименти аналогічні п.2-5 і п.7-8 Досліду 1.

3. Змінити RБ1 відповідно до таблиці 8.1.

Замалювати сімейство АЧХ. На графіку вказати чисельне значення смуг пропущення для всіх п'яти випадків (див. табл. 8.1).

Таблиця 8.1.

Вихідне значення RБ1, кОм

Зміна RБ1, %

Коефіцієнт підсилення, Ку

Uвх

Uвих

Ку

500

-10

-5

0

+5

+10

Дослід 3 - Дослідження підсилювального каскаду на основі реального транзистора з послідовним негативним зворотним зв'язком (НЗЗ) по струму

Завдання:

1. Зібрати схему транзисторного підсилювача таку ж, як і в Досліді 2 п.1.

2. В емітерну ланцюг транзистора VT1 підключити резистор RЄ = 100 Ом.

3. Зняти форму UВХ (t), UВИХ (t) і АЧХ

4. В емітерний ланцюг паралельно Rє підключити Сє = 100 мкФ.

5. Виконати експерименти відповідно до п.3 даного Досліду.

Зміст звіту:

1. Звіт повинен містити всі робочі схеми, таблиці й графіки, що використаються у всіх трьох Дослідах.

2. Після кожного Досліду необхідно сформулювати висновок, що відбиває якісні результати Досліду й відмінність їх від результатів інших Дослідів лабораторної роботи.

3. Наприкінці звіту необхідно привести узагальнений висновок по лабораторній роботі.

Контрольні питання:

1. Від яких параметрів залежить коефіцієнт підсилення каскаду на транзисторі, включеному за схемою із загальним емітером?

2. Чому схема транзисторного каскаду з послідовного НЗЗ по струму навантаження використається частіше, ніж схема каскаду з паралельного НЗЗ  по вхідній напрузі?

3. Як залежить коефіцієнт підсилення й АЧХ каскаду з ланцюгом послідовної НЗЗ по струму навантаження від величини опору резистора Rе?

4. Чому в схемі з паралельної НЗЗ по вихідній напрузі коефіцієнт передачі має розмірність опору?

5. З якою метою уведений конденсатор Се?

6. Що таке коефіцієнт нестабільності і як він впливає на точність підтримки струму спокою каскаду при зміні температури навколишнього середовища?