Дослідження аналого-цифрової моделі мікросхеми двоступінчастого RS-тригера, страница 4

     З мал.8 . видно, що отриманi графiки перехідних процесiв задовольняють очикуваним результатам з мал.9,10.

Для RC-ланцюга з малою постiйною часу RC<<tи напруга на конденсаторi дiйде до максимального значення за час t=3RC, тобто до закiнчення вхiдного iмпульсу. Розрядка конденсатору пiсля закiнчення вхiдного iмпульсу також протiкає швидко. Тобто, iмпульси напруги на резисторi будуть короткими., коротше за вхiднi. Такий ланцюг називають загострюючим (мал.11)


Мал.11. Загострюючий  RC-ланцюг.


  

Мал. 12. Iнтегруючий RC-ланцюг на входi мiкросхеми TTL.

     Пiсля позитивного перепаду на входi елементу DD1 починається зарядка конденсатору крiзь резистор R1 та одночасно крiзь резистор Rб та еммiтерний перехiд вхiдного транзистора другого елементу. Коли трапиться переключення другого елементу, емiтерний перехiд його вхiдного транзистору змiниться у зворотньому напрямку, що практично рiвнозначно вiдключенню резистора Rб вiд iнтегруючого ланцюга. Напруга на конденсаторi C1 продолжує наростати і пiсля досягнення порогового значення Uпор сремясь до U1вих.

          С появою низького рiвня напруги на виходi елементу DD1 почнеться розрядка конденсатору з постiйною часу R1C1, так як резистор Rб доки вiдключен.

Коли на виходi першого елементу напруга низького рiвня, резистори Rб та R1, емiтерний перехiд вхiдного транзистору другого елементу та вихiдне сопротивлення першого елементу образують делітель напруги, з-за якого на конденсаторi С1 сохраняється напруга U0c1>U0вих. Пристрiй роботоздатен, якщо U0c1<Uпор. Опір резистору повинен вiдповiдати виразу:

де Uеб – постiйна напруга емiтер-база = 0,7В; Rб – 4кОм; Uпор = 1,3В.

                                                            Висновки.

          У даному курсовому проекті була експеріментально протестована модель двоступінчастого RS-тригера, який називається  master-slave .Була  розроблені часові дiаграми для перевірки  тестової послiдовностi .Ця схема може використовуватись у багатьох електронних пристроях. Була проведена робота по моделюванню перехідних процесів в змішаних аналогово-цифрових пристроях.   

 Отримані експериментальні графіки перехідних процесів. Отримані часові діаграми роботи схеми та графіки, що були отримані експеріментальним шляхом дійсно підтверджують наші очікування щодо роботи пристрою, вони є близькими до теоретичних часових діаграм та таблиць відповідності.

 Був вивчений пакет схемотехничного моделювання MicroCap V, перекоалися на практиці у перевагах та недоліках цього пакету маднлювання, вивчені різні режими роботи з програмою.Список літератури.

1.

Р. В. Данилов “Застосування електричних мікросхем у електронній обчислюваній техніці”, М.: Радіо та зв’язок, 1987.

2.

Тули М. Довідковий посібник по цифровій електроніці. М.:"Энергоатомиздат",1990.

3.

В.Л.Шило "Популярні цифрові мікросхеми." Довідник М.: "Металургія",1988

       4.

Б. В. Тарабрин “Електричні мікросхеми”, К.: “Наукова література”, 1983.

5.                

Г.Н. Горбачев, Е.Е.Чаплигін “Промислова електроніка”, Москва:”Енергоатоміздат” 1988.
Структурна схема тригера майстер-помічник.БАЗОВА ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ТРИГЕРА

СХЕМА  ТРИГЕРА

З ЗАЗЕМЛЕНИМ RC-ЛАНЦЮГОМ