Дослідження аналого-цифрової моделі мікросхеми двоступінчастого RS-тригера

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

УДК 681.3

Інв.№

«ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІКРОСХЕМИ»

Альбом документів курсового проекту по дисципліні

"Комп'ютерна електроніка"

АП39а.099077 ДКП

Харків 2001

Анотація

У курсовому проекті аналізуються параметри та принцип роботи аналого-цифрової моделі мікросхеми двоступінчастого RS-тригера . Досліджуються часові діаграми.

Розробка тригера виконана на мікросхемах ТТЛ-логіки 155 серії.

В пояснювальній записці приведені необхідні обгрунтування обрання саме цієї моделі базових елементів для розробки схеми та опис принципа дії даної схеми. Проводиться аналіз дослідження роботи тригера. Проведений аналіз роботи елементів за цифровою схемою та з внесенням аналогової частини, отримані графіки перехідних процесів.

Аннотация

В курсовом проекте анализируются параметры и принцип работы аналого-цифровой модели микросхемы двухступенчатого RS-триггера . Исследуются временные диаграммы.

Разработка триггера выполненная на микросхемах ТТЛ-логики 155 серии.

В объяснительной записке приведенные необходимые обоснования избрания именно этой модели базовых элементов для разработки схемы и описание принципа действия данной схемы. Проводится анализ исследования работы триггера. Проведенный анализ работы элементов по цифровой схеме и с внесением аналоговой части, получены графики переходных процессов.

The Annotation

In the course project the parameters and principle of work of analog-digital model of a microcircuit of the two-step RS-trigger are analyzed. The temporary diagrams are investigated.

    Development of the trigger executed on microcircuits of ТТЛ-LOGIC 155 series.

    In an explanatory slip the given necessary explanations of election of this model of base elements for development of the circuit and description of a principle of action of the given circuit. The analysis of research of work of the trigger will be carried out(spent). The carried out analysis of work of elements under the digital circuit and with entering of an analog part, the diagrams of transients are received.

Формат

Зона

Обозначення

Найменування

Кількість

№ екз

Примітка

А-4

АП39а.099077  ТЗ

Технічне завдання

А-4

АП39а.099077.000 ПЗ

Пояснювальна записка

А-4

АП39а.099077.001 Е1

Структурна схема

А-4

АП39а.099077.002 Е2

Функціональна схема

А-4

АП39а.099077.003 Е3

Функціональна схема


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                      Завідуючий кафедрою ОТП                                                                                          ____________ /Ф.А.Домнін/

                                                                             “___”_____________2001р.

«ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІКРОСХЕМИ»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

АП39а.099077  ТЗ

Керівник проекта:

________/Калашніков В.І./

“___” ____________ 2001р.

Виконавець:

________ /Нєганов Ю.М. /

“___” ____________ 2001р.

Харків 2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                      Завідуючий кафедрою ОТП                                                                                          ____________ /Ф.А.Домнін/

                                                                             “___”_____________2001р.

«ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІКРОСХЕМИ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

АП39а.099077.000 ПЗ

Керівник проекта:

________/Калашніков В.І./

“___” ____________ 2001р.

Виконавець:

________ /Нєганов Ю.М./

“___” ____________ 2001р.

Харків

2001

ЗМІСТ

стор.

Введення ……………………………………...................................................  

1.Розробка структурної схеми пристрою.

1.1  Обґрунтування вибору структурної схеми……………………….

     1.1.1    Аналiз режимiв роботи заданої схеми та її параметрiв

1.2       Вибір елементної бази

2.Розробка часових дiаграм щодо синтезу перевiряючої тестової                 послiдовностi.………………………………….………….….  

        2.1.Схема пристрою в пакеті Micro-Cap 5…………………….

        2.2    Часові діаграми режимів дослідження ……………………..  

3.Аналiз дiаграм перехiдних процесiв моделi щодо їх відповiдностi

паспортним даним…………………………………………………………  

4.Висновки ….................................................…………………………………..  

Похожие материалы

Информация о работе