Вивчення роботи компіляторів мов Pascal, C і Assembler, страница 2

22E8:005C B44C           MOV AH,4C

22E8:005E CD21            INT 21 

2)  lrsp1c.lst

22DB:02CA BE5555          MOV SI,5555                                     s=0x5555

22DB:02CD 8D46E6          LEA AX,[BP-1A]

22DB:02D0 16                    PUSH SS

22DB:02D1 50                    PUSH AX

22DB:02D2 B8AA00          MOV AX,00AA

22DB:02D5 1E                    PUSH DS

22DB:02D6 50                     PUSH AX

22DB:02D7 B91400            MOV CX,0014

22DB:02DA E84D02          CALL 052A

22DB:02DD C746FA0000  MOV WORD PTR [BP-06],0000     c=0

22DB:02E2 BE5555            MOV SI,5555                                    s=0x5555

22DB:02E5 BE5555            MOV SI,5555                                    s=0x5555

22DB:02E8 33FF                 XOR DI,DI                                        for(i=0;

22DB:02EA EB4E               JMP 033A

22DB:02EC BE5555            MOV SI,5555                                    s=0x5555

22DB:02EF 8BDF                MOV BX,DI

22DB:02F1 D1E3                 SHL BX,1

22DB:02F3 8D46E6             LEA AX,[BP-1A]

22DB:02F6 03D8                 ADD BX,AX

22DB:02F8 8B07                 MOV AX,[BX]

22DB:02FA 8946FE            MOV [BP-02],AX                             a1=a[i]

22DB:02FD BE5555           MOV SI,5555                                     s=0x5555

22DB:0300 8BDF               MOV BX,DI

22DB:0302 D1E3               SHL BX,1

22DB:0304 8D46E6           LEA AX,[BP-1A]

22DB:0307 03D8                ADD BX,AX

22DB:0309 8B07                MOV AX,[BX]

22DB:030B 8946FC           MOV [BP-04],AX                               a2=a[i]

22DB:030E BE5555           MOV SI,5555                                      s=0x5555

22DB:0311 8B46FE           MOV AX,[BP-02]

22DB:0314 B103                MOV CL,03

22DB:0316 D3F8               SAR AX,CL                                               a1>>3

22DB:0318 8946FE           MOV [BP-02],AX                                a1=

22DB:031B BE5555          MOV SI,5555                                       s=0x5555

22DB:031E 8B46FC          MOV AX,[BP-04]

22DB:0321 B10B              MOV CL,0B

22DB:0323 D3F8              SAR AX,CL                                                a2>>11

22DB:0325 8946FC           MOV [BP-04],AX                                a2=

22DB:0328 BE5555           MOV SI,5555                                       s=0x5555

22DB:032B 8B46FE          MOV AX,[BP-02]              

22DB:032E 3346FC          XOR AX,[BP-04]                                         (a1^a2)    

22DB:0331 A90100           TEST AX,0001                                                       &0x1)        

22DB:0334 7503                JNZ 0339                                              if( !(                      )

22DB:0336 FF46FA          INC WORD PTR [BP-06]                      c++

22DB:0339 47                    INC DI                                                                     i++)

22DB:033A 83FF0A          CMP DI,+0A                                                   i<10;

22DB:033D 7CAD             JL  02EC

22DB:033F BE5555           MOV SI,5555                                       s=0x5555

22DB:0342 FF76FA           PUSH [BP-06]

22DB:0345 B8BE00           MOV AX,00BE

22DB:0348 50                     PUSH AX

22DB:0349 E8C10C           CALL 100D                                  printf("Total found %d

                                                                                                               numbers\n",c)

22DB:034C 59                    POP CX

22DB:034D 59                    POP CX

22DB:034E BE5555           MOV SI,5555                                       s=0x5555

22DB:0351 BE5555            MOV SI,5555                                      s=0x5555

3)  lrsp1pas.lst

22DC:002A C7066E005555      MOV WORD PTR [006E],5555         s:=$5555

22DC:0030 C7066E005555       MOV WORD PTR [006E],5555         s:=$5555

22DC:0036 31C0                       XOR AX,AX                   

22DC:0038 A36C00                  MOV [006C],AX                                 c:=0

22DC:003B C70652000100       MOV WORD PTR [0052],0001         a[0]:=1

22DC:0041 C70654000200        MOV WORD PTR [0054],0002         a[1]:=2

22DC:0047 C70656000300        MOV WORD PTR [0056],0003         a[2]:=3

22DC:004D C70658000400       MOV WORD PTR [0058],0004         a[3]:=4

22DC:0053 C7065A000500       MOV WORD PTR [005A],0005        a[4]:=5

22DC:0059 C7065C000600        MOV WORD PTR [005C],0006        a[5]:=6

22DC:005F C7065E000700        MOV WORD PTR [005E],0007        a[6]:=7

22DC:0065 C70660000800         MOV WORD PTR [0060],0008        a[7]:=8

22DC:006B C70662000008        MOV WORD PTR [0062],0800        a[8]:=2048