Будування діалогових вікон у середовищі DELPHI

Страницы работы

Содержание работы

Мета: засвоїти будування діалогових вікон у середовищі DELPHI.

Завдання: побудувати вікно, яке буде мати прості елементи керування, елементи статичного тексту, поле вводу, progress_bar та інші. Зв’язати елементи один з одним.

Текст програми:

unit Unit1;

interface

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type

  TForm1 = class(TForm)

    Button1: TButton;

    RadioButton1: TRadioButton;

    RadioButton2: TRadioButton;

    RadioButton3: TRadioButton;

    Edit1: TEdit;

    Label1: TLabel;

    CheckBox1: TCheckBox;

    CheckBox2: TCheckBox;

    ComboBox1: TComboBox;

    ProgressBar1: TProgressBar;

    TrackBar1: TTrackBar;

    ListBox1: TListBox;

    procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);

    procedure Button1Click(Sender: TObject);

    procedure CheckBox2Click(Sender: TObject);

    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);

    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);

  private

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end;

var

  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);

begin

    ProgressBar1.Position:=TrackBar1.Position*10;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

 if (RadioButton1.Checked=True)then Label1.Font.Name:='Arial'

  else

   if (RadioButton2.Checked=True)then Label1.Font.Name:='Comic Sans MS'

    else

     if (RadioButton3.Checked=True)then Label1.Font.Name:='Times New Roman';

   Label1.Caption:=Edit1.Text;

end;

procedure TForm1.CheckBox2Click(Sender: TObject);

begin

 if (CheckBox2.Checked=true) then Edit1.Font.Color:=clSkyBlue

  else Edit1.Font.Color:=clWindowText;

end;

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);

begin

if (CheckBox1.Checked=true) then Edit1.Color:=clGreen

  else Edit1.Color:=clWhite;

end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);

begin

 ListBox1.Items.AddStrings(ComboBox1.Items);

end;

end.

Вивід на екран:

                                                  Рис. 1.

Висновок: За допомогою Delphi також можна створювати діалогові вікна. Для обробки будь-яких дій над елементом необхідно зайти у Events та обрати дію, обробчик якої ми повинні написати.

Похожие материалы

Информация о работе