Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку, страница 5

Ry – розрахунковий опір матеріалу колони, =23кН/см2.

Знаходимо площу перерізу нижньої частини колони:

         .

Момент інерції верхньої частини ступінчастих колон визначаємо за формулою:

         ,

де bn та bв – ширина перерізу  відповідно  верхньої  та  нижньої  частини колон;

k1 – коефіцієнт що враховує фактичну нерівність площ та радіусів інерції перерізів верхньої  й нижньої частини колон та приймається в межах від 1,2 – при малій вантажопід’ємності кранів і до1,8 – при великій.

I2=I1/n=2159679,35/7,2=299955,47см4

Площу перерізу верхньої частини колони визначаємо за формулою:

       A2=4I2/=4×299955,47/752=213,3см2.

Статичний розрахунок поперечної рами каркасу виконуємо з допомогою компьютерної програми LIRA.

Розпечатка з комп’ютера результатів статичного розрахунку рами!..

3. Розрахунок та конструювання колон.

3.1.Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізу

верхньої частини колони.

Розрахункові зусилля для підбору перерізу верхньої частини колони беруть для перерізу 1-1 або 2-2 в будь-якій розрахунковій комбінації. В курсовому проекті переріз верхньої частини колони прийнятий у вигляді симетричного зварного або прокатного двотавра, тому знак згинаючого моменту не має значення. Слід вибрати по можливості максимальне значення згинального моменту й відповідної нормальної сили.

 Мmax=2295,43кН*м

Nвідп.=-1630,23кН

3.2. Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізу

 нижньої частини колони.

Момент зовнішньої гілки нижньої частини колони.

Мзов.=+1501,76кН*м

Nвідп=-3770,4 кН

Момент підкранової гілки нижньої частини колони.

Мпід.=-3353,74кН*м

Nвідп=-4620,38 кН

Знаходимо положення центру ваги

Приймаємо yn=450мм тоді yл=1350-450=900мм.

3.3. Визначення розрахункових довжин окремих ділянок

ступінчатої колони.

У площині рами:

N1=4620,38кН       L1=9,73м

N2=1665,95кН      L2=7,47м

Знаходимо відношення:

  звідси  

Знаходимо розрахункові довжини

З площини рами:

ly2=7.47-2,1=5.37м

ly1=8,70м

3.4. Підбір перерізу верхньої частини колони.

Переріз верхньої частини колони приймається у вигляді зварного двотавра

h=750мм.

Визначаємо потрібну площу двотавра:

Ексцентриситет поздовжньої сили:

Перед компонуванням перерізу за потрібною площею Апотр. необхідно знайти значення відношення розрахункової висоти стінки hef до її товщини tw , яке не повинне перевищувати значень, що визначаються за формулами. Для цього знаходять відносний ексцентриситет:

, де

Умовна гнучкість:

при m>1та за таблицею 27*[1]СНиП для двотаврового перерізу.

За[1.табл.29*] знаходимо найбільше відношення ширини звісу полиці bef

до її товщини tf для двотавра:

Приймаємо: висоту стінки hw=70cм

Товщину стінки tw=2.2см


Ширину полиці bf=67см з товщиною tf=2,5см

Площа стінки Аw=hw×tw=70×2.2=154см2

Площа полиці Аf=bf×tf=67×2,5=167,5cм2

А=2*167,5+154=489см2

 Знаходимо геометричні характеристики прийнятого перерізу:

Перевірку стійкості верхньої частини колони у площині дії моменту виконують за формулою:

,

де  - коефіцієнт умов роботи

 - коефіцієнт надійності за призначенням, який залежить від відповідальності будівель і споруд.

 - коефіцієнт зниження розрахункового опору при поза центровому стиску, визначається за [1,табл.74]в залежності від умовної гнучкості й приведеного відносного ексцентриситету mef=m де коефіцієнт впливу форми перерізу, він визначається за [1,т.73] m=eA/Wx – відносний ексцентриситет.

            

            

             m=141×489/13416=5,14

 За [1.табл.74] для типу перерізу 5 при  ,а також  та

 знаходимо .

Тоді за [1.табл.74] при mef=1.37*5,14=7,04,  .

Перевірка стійкості прийнятого перерізу в площині дії моменту:

Стійкість верхньої частини колони з площини дії моменту перевіряють за формулою:

 

При перевірці перерізу з площини дії моменту при визначенні відносного ексцентриситету mx за розрахунковий момент для стержнів з шарнірно опертими кінцями, закріпленими від зміщення перпендикулярного до площини дії моменту, слід приймати максимальний момент в межах середньої третини довжини, але не менше половини найбільшого по довжині стержня моменту.

Знаходимо ексцентриситет:

 При значеннях відносного ексцентриситету m<5:

Перевіряємо стійкість прийнятого перерізу з площини дії моменту:

 - умова задовольняється, стійкість забезпечена.