Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку, страница 4

де α – коефіцієнт що залежить від висоти будинку. Приймаємо за таблицею 2.2. (М. В.).

Вітрове навантаження, що діє в межах висоти ферми з ліхтарем, замінюється зосередженими силами Wa та Wп, прикладеними на рівні верха кров’яної ферми на опорі:

           Wa =h1 ( ωа вф+ ωа вл)/2=4.5*(4.04+4.19)/2=18.52кН/м;

           Wп=h1 ( ωп вф+ ωп вл)/2=4.5*(3,03+3,14)/2=13,89кН/м,

де  h1=4,5м.

2.1.4.Навантаження від крану.

В курсовому проекті раму розраховуємо на дію двох зближених кранів. Вертикальний та горизонтальний тиск коліс крана передається на раму підкра- 

новими балками у вигляді вертикальних та горизонтальних тисків, які визначаються за допомогою лінії впливу.  При  цьому  розраховуємо схему з двох суміжних балок, опорами яких є колони. 

Максимальний тиск колеса крана Fmax1=400 кН, Fmax2=410 кН.

Рекомендована висота балки – 2100 мм.

Вага візка G=700кН.

Вага крана з візком. Gк=2150кН.

Тип підкранової рейки КР – 170

Розрахунковий вертикальний тиск на колону, до якої приближений візок з вантажем:       Dmax=γr×ψ×ΣFmax×yi+Gк=1,1×0,85×(400×(1+0,925+0,767+0,692+0,567+0,492+0,33) +410×(0,842+0,767+0,608+0,533+0,408+0,333+0,175+0,1))=3326,41кН.

Вага підкранових конструкцій

Gпк =(0,03...0,035)*Dmax=0,03*3326,41=99,79 кН.

На протилежну колону рами:

Dmin=γr×ψ×ΣFmin×yi+Gк=1,1×0,85×(118,75*(1+0,925+0,767+0,692+0,567+0,492+0,333+0,258)+108,75*(0,842+0,767+0,608+0,533+0,408+0,333+0,175+0,1))+2150=1041,65кН,

де γr=1,1 – коефіцієнт надійності за навантаженням;

ψ – коефіцієнт сполучень при взаємодії двох кранів,

ΣFmax та ΣFmin – суми добутків відповідно максимального й мінімального нормативних тисків кранових коліс на ординати ліній впливу.

Мінімальний тиск катка крана:

Fmin1=[(Q+Gкр)/n0]- Fmax=[(2000+2150)/8] – 400=118,75кН;

Fmin2=[(Q+Gкр)/n0]- Fmax=[(2000+2150)/8] – 410=108,75кН.

Розрахунковий горизонтальний тиск від гальмування візка з максимальним вантажем на колону:

T= γr× ψ× ΣTk× γi=1,1×0,85×(16,88*(1+0,925 +0,767+0,692+0,567+ 0,492+ 0,333+ 0,258+0,842+0,767+ 0,608+0,533+0,408+0,333+0,175+0,1))=138,89кН,

де ΣTk – сума добутків горизонтальних сил поперечного гальмування на відповідні ординати лінії впливу.

Нормативна горизонтальна сила поперечного гальмування візка, яка передається на одно колесо крана й спрямована вздовж мосту крана:

Tk=f(Q+Gв)/no=0.05×(2000+700)/8=16,88кН,

де f – приймається у відповідності з [2,п.4.4]=0,05.

Вертикальні навантаження Dmax і Dmin від кранів по відношенню до осі нижньої частини колони передаються з ексцентриситетом ек, тому в рамі від вертикального тиску виникають зосереджені моменти: Мmax= Dmax× ек та Мmin= Dmin× ек

    Знайдемо ці моменти:

    Мmax=3326,41×0,75=2494,81кНм;

    Мmin=1041,65×0,75=781,24кНм,

де ек =0,5*bн =0,5*1500=750мм.

2.2.Складання розрахункової схеми рами.

2.2.1.Визначення жорсткості елементів рами.

2.2.1.1.Визначення еквівалентної жорсткості наскрізного ригеля.

Наближені значення геометричних характеристик ригеля визначаємо з умов рівності максимальних прогинів наскрізної ферми й еквівалентної   їй суцільної балки.

Знаходимо еквівалентний момент інерції наскрізного ригеля:

      см4 ,

де  k – коефіцієнт, що враховує вплив ухилу верхнього поясу й піддатливість решітки. При і>1,5% k=0.9;

Ry=24кН/cм2 - розрахунковий опір матеріалу ригеля по межі плинності;

Мmax – згинальний момент по середині прольоту простої балки від дії розрахункового постійного та снігового навантажень за формулою:

Мmax=(q + sL2/8= (52,72+33,6)×302/8= 9711кНм.

Знаходимо площу перерізу поясів ригеля:

Ар=4Ip/hгр 2=4×5735560/7652= 39,2см2.

Знайдена величина розподіляється між верхнім та нижнім поясами таким чином: Ав.п.=45% Ар;  Ан.п.=35% Ар; площа перерізу елементів решітки ферми приймається Ареш.=20% Ар.

     Ав.п.=17,6см2 вибираємо 2 кутики з поличкою b=120мм товщина Т=8мм;

     Ан.п.=13,8см2 вибираємо 2 кутики з поличкою b=90мм товщина Т=8мм;

     Ареш.=7,8см2 вибираємо 2 кутики з поличкою b=80мм товщина Т=6мм.

2.2.1.2.Призначення орієнтовних значень  моментів інерції та площ перерізу колон.

Знаходимо момент інерції нижньої частини колони:        ,

де N=(q + s)×L/2=(52,72+33,6)×30/2=1294,8кН;

bn – ширина перерізу нижньої частини колони, bn =1500мм;

k2 – коефіцієнт, що залежить від типу перерізу колон, кроку рам та їх висоти. Якщо крок рам 12м то k2 =3,2 – 3,8,якщо цей крок 6м то k2 =2,5 – 3