Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 8

                   б) ферма з труб:

в) ферма з таврів:

1.1.2.4.  Приведені витрати.

Приведені витрати визначають на основі “Инструкции по определению экономической эфективности капитальных вложений в строительстве” за формулою:

Зпр – приведені витрати по будівлі, грн;

Ск – собівартість конструкцій у споруді, грн;

ΔH – економія загальновиробничих витрат (грн) внаслідок зменшення тривалості і трудомісткості будівництва конструкцій будівель і споруд. За еталон приймається варіант з максимальною трудомісткістю і тривалістю будівництва для якого величина ΔH = 0;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, рівний Ен = 0,15;

Кб – капітальні вкладення в базу, грн;

β – коефіцієнт приведення одночасових витрат різнодовговічних варіантів до вихідного рівня;

Коефіцієнт приведення одночасових витрат різнодовговічних варіантів до вихідного рівня визначається за формулою:

t – термін служби конструкцій у варіантах, що розглядаються;

1, 2, n – кількість відновлень (замін) у варіантах, що розглядаються за останні 60 років;

Ер – річні експлуатаційні витрати, грн;

ξпр – коефіцієнт приведення, рівний 0,08.

Оскільки термін служби трьох конструкцій однаковий і становить 50 років то коефіцієнт приведення для всіх конструкцій :

Визначаємо величину приведених витрат:

                     а) ферма з кутиків:

Зпр1 = [(91796,7-0) + 0,15·10018,64]·1,02+3763,66/0,08 = 142211,23 грн;

                     б) ферма з труб:

Зпр2 = [(108356,64-0) + 0,15·11802,03]·1,02 + 6826,47/0,08 = 197660,36 грн;

                     в) ферма з таврів:

Зпр3 = [(119358,81-0) + 0,15·12978,63]·1,02 + 4893,71/0,08 = 184903,09 грн.

 


Техніко-економічне порівняння металевих ферм                                     Таблиця

№ варіантів

Найменування елементів

Найменування конструкцій

Кількість елементів

Витрати металопро-кату, кг

Працеєм-ність, люд.-год.

Термін будівни-цтва, міс

Кошт. собіварті-сть, грн

Капітальні вкладення, грн

Річні експлуата-ційні витрати, грн

Приведені витрати, грн

на одиницю

загальні

на одиницю

загальні

за нормами

фактично

на одиницю

загальні

на одиницю

загальні

на одиницю

загальні

1

Ферма з кутиків

35

6353,2

222362

248,33

8691,55

42

36,7

91796,73

3212885,55

10018,64

350652,40

3763,66

131728,10

142211,23

2

Ферма з труб

35

7496,8

262388

286,16

10015,6

42

36,7

108356,64

379248,24

11802,03

413071,05

6826,47

238926,45

197660,36

3

Ферма з таврів

35

8259,2

289072

319,28

11174,8

42

36,7

119358,81

4177558,35

12978,63

454252,05

4893,71

171279,85

184903,09

Висновок: На основі наведених техніко-економічних розрахунків порівняння варіантів металевих ферм визначено, що приведені витрати ферми з кутиків рівні Зпр1 = 142211,23 грн, ферми з труб Зпр2 = 197660,36 грн, ферми з таврів Зпр3 = 184903,09 грн, таким чином найоптимальнішою є перший варіант – ферма з кутиків.


Обгрунтування і вибір матеріалів конструкцій

Всі промислові одноповерхові будівлі можуть виконуватись з трьох типів каркасів:

         І тип – залізобетонний, використовуєтьсяпри прольотах будівлі до 24м, і відміткою несучих конструкцій покриття 12м.

         ІІ тип – змішані каркаси, де несучі конструкції покриття виконуються металевими , прольотом до 42м, а колони і підкранові балки залізобетонні з кроком колон 6м.