Розрахунок зовнішньої стіни із повнотілої глиняної цегли пластичного пресування М75, страница 2

Розрахункові постійні навантаження складають:

-  від ділянки стіни вище низу покриття, тобто вище відмітки 13,7-         Q’ 3=1040х(15,95—13,70)х3,55 = 8180 кг = 8,13 т;

-  від ділянки стіни від низу покриття до низу перемички: Q’ 1= 1040х 3,55 х(13,70—13,47)= 850 кг = 0,85 т;

-  від простінка: Q 2= 1040х1,82 х1,45 = 2740 кг = 2,47 т;

-  від ділянки стіни від низу перекриття до низу перемички: Q 1= 1040х3,55х0,23 = 1110 кг=1,11 т.;

-  від ділянки стіни від низу перекриття до низу прорізу: Q 3= 1040 х3,55 х1,05 =  3870 кг = 3,87 т.;

-  від ділянки стіни від низу прорізу першого поверху до низу перекриття над підвалом:  Q” 3=1040х3,55 х(0,38 + 0,75)=4170 кг=4,17 т.

Глибина закладення панелей перекриттів у стіну с= 11 см, тоді рівнодіюча зусиль від перекриттів буде прикладена на відстані 11 см : 3»3,7смвід внутрішньої грані стіни, а эксцентриситет    прикладення   цієї рівнодіючої  е = 0,5х 51—3,7 = 21,8 см.

Згинальний момент, викликаний нею в перетині I—I :

МІ1е = 5,31 х0,218=1,55 тм.

З огляду на, що розглянута стіна має прорізи значної величини і що перетин II—II досить близько розташований біля перетину I—I (згинальний момент МІІ незначно менше моменту МІ ), у якості розрахункових можна приймати лише перетину II—II і III—III. Відстань між перетинами II—II і I—I дорівнює 0,23 м, а між II—II і III—III — 0,70 м. Вага частини простінка між перетинами II—II і III—III дорівнює 0,7х0,93х1,8=1,17 т.

Статичний розрахунок.

Згідно п. 39 СНиП II—6—74 при розрахунку стін корисні (тимчасові) навантаження в житлових приміщеннях допускається знижувати множенням на коефіцієнт

h1=

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

де m— число перекриттів над розглянутим перетином.

У нашому випадку цей коефіцієнт дорівнює: для I поверху — 0,6; для II —0,65; для ІІІ — 0,73; для IV —0,9; для V—1.

Позначення розрахункових зусиль і точки їхнього прикладення показані на схемі, а їхнє визначення зведене в таблицю.

Конструктивний розрахунок.

Цей розрахунок почнемо з найбільш навантаженого першого поверху в перетині II—II, у якому діє подовжнє зусилля N = 66,66 т і згинальний момент М= 1,42 тм.

Ексцентриситет прикладення поздовжньої сили

Розрахункова висота простінка буде l0 = 2,8 м.

Так як товщина стіни 51 см>30 см, то mдл =1 і виділення з повної подовжньої сили її довгостроково діючої складової не потрібно.

Житлові приміщення мають нормальну вологість, тому проектованій стіні необхідно використовувати марку розчину не нижче 10. Припустимо, що цієї мінімальної марки буде досить. Тоді для прийнятих матеріалів пружна характеристика кладки a= 750 і розрахунковий її опір R= 9 кг/см2.

Тепер послідовно визначаємо приведену гнучкість простінка

коефіцієнт поздовжнього вигину в припущенні центрального стиску j = 0,953  і з врахуванням  внецентренного стиску

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Коефіцієнт  j 1= 0,948 прийнятний для середньої третини висоти поверху. Перетин II—II виходить за межі цієї ділянки і відстоїть від нього на відстані 70см . Для цього перетину

Площа стиснутої зони перетину

Fc=Fх(1-2хe0/h)=182х51х(1-2х2,21/51)=8520см2,

Та коефіцієнт w=1+е0/(1,5*h)=1+2,1/(1,5*51)=1,003<1,25.

Потрібний розрахунковий опір приймаємо за формулою:

кг/см2<9кгс/см2.

Отже попередньо прийнята марка розчину М10 прийнятна.

Несуча здатність простінка в перерізі ІІ-ІІ:

Nпер==75,6>N=66,66т.

Для перерізу ІІІ-ІІІ величини  w та Fc  набувають незначних змін, причому в більшу сторону, а  .

Тоді несуча здатність цього перерізу:

Nпер==72,5т>N=67,95т.

Висновок.

Таким чином при марці цегли М75 та розчину М10 несуча здатність простінку на рівні першого поверху забезпечена. Так як е0=2,1см<0.7y=0,7х0,5х51=17,8см, то розрахунок по тріщиностійкості не потрібен.

Вище розташовані поверхи сприймають менше навантаження, тому потребують розрахунку.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата