Розділ технології та організації будівництва житлової будівлі, страница 9

На основі вибору провадження робіт і засобів механізації, а також за допомогою відповідних формул підраховується тривалість виконання окремих видів робіт.

Права частина графіка.

Побудова правої частини графік ув'язаний з лівою частиною з використанням всіх вимог поточно-спільного методу, що забезпечує раціональне використання потрібних ресурсів. Послідовність і сполучення виконання окремих видів робіт виконана з таким розрахунком, щоб були досягнуті виконання умов технології, техніки безпеки й т.д., а також було скорочення строків будівництва. Графік виконання робіт у вигляді ліній-векторів по строках виконання прив'язаний  до календаря за винятком вихідних днів. Цифри над лінією показують число робітників у бригаді, склад якої встановлений розрахунком.

Корегування календарного плану.

Після складання календарного плану провадження робіт на об'єкті перевіряється, наскільки цей план відповідає поставленим  до нього вимогам. Розроблений календарний план являє собою відкоректований технічний документ по основним його параметрам.

У першу чергу виконується перевірка відповідно до номенклатури й обсягів робіт щодо відомості обсягів робіт з урахуванням об'єднання

основних, супутніх і допоміжних робіт, а також виконання організаційно-технологічної послідовності. Після чого встановлена відповідність зазначеної в плані розрахункової тривалості будівництва нормативному строку згідно СНиП 1.04. 03-85.

Тср = Тприйн / Тнорм

Графіки дозволяють визначити необхідну кількість робітників у часі. Тому, з огляду на важливе значення використання робочих бригад і рівномірне їхнє переміщення по окремим роботам, побудований графік переміщення робітників, у якому відсутні різкі перепади й піки. Графік зміни численності робітників оцінюється за допомогою коефіцієнта нерівномірності:

Кн. г. г. =Кч. махср.сп.ч

Складені графіки потреби в робочих ресурсах по основним професіям, потреби в машинах і механізмах, і графік руху робітників у часі.

Потреби в будівельних конструкціях, деталях, напівфабрикатах, матеріалах і встаткуванні складені на основі календарного плану будівництва, робочих креслень і ухвалених рішень щодо технологічного виконання робіт.

Основні будівельні машини також планують із розрахунку середньодобової потреби в них. Дані по потребі об'єкту в основних машинах визначається по потрібній кількості машинних змін, прийнятій у календарному плані об'єкту. При складанні графіка потреби в основних будівельних машинах запроектована можливість найбільш повного їхнього використання й максимальне завантаження, крім можливого виникнення невиробничих простоїв. Графіки тісно пов’язані  з календарним планом виконання робіт

Розрахунок техніко-економічних показників.

1. Загальна площа відведена для будівництва:

S1 = A1 · B1, де

A1 та B1 – розміри будівельного майданчика

S1 = 72.6*68.9 = 5002.14 м2,

2. Площа об’єкту, що проектується:

S2 = A2 · B2, де

A2 та B2 – осі об’єкту, що проектується

S2 = 470.10  м2;

3. Площа побутових приміщень:

S3 = Fпр, де

Fпр – загальна сума площ прийнятих побутових приміщень згідно експлікації.

S3 = 106.06 м2;

4. Коефіцієнт забудови:

K1=S2/S1= 470.10/5002.14=0.09;

5. Коефіцієнт забудови тимчасових приміщень:

K2=S3/S2= 106.06/470.10=0.23.

Розрахунок ТЕП

1. Загальні працевитрати на будівництво:

по нормі ∑Qн = 8257,87 л/дн

прийняті ∑Qп = 7552 л/дн

2. Продуктивність праці:

по нормі Пн = 100-115%

прийнята Пп =Qн/ Qпр*100%=8257,87/7552=109,0 %

3. Питома трудомісткість:

по нормі QН/Vб.о.=8257,87/16001,36=0,52 (л/дн)/м3

прийнята Qп/Vб.о.=7555/16001,36=0,47 (л/дн)/м3

4. Тривалість будівництва:

по нормі Тн = 291дн.

прийнята Тп  = 317 дн.

5. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників:

по нормі αн = 1,3-1,9

прийнятий αпр = Nmax/Nсер=34/26=1.3

6. Показник скорочення будівництва:

Кск = Тпрпн=291/317=0,92