Проектування автомобільного центру в м. Суми, страница 12


3.1.7 Підрахунок ТЕП технологічної карти.

1.  Обсяг робіт (м3)

-  За нормою                V = 194,9 м3

-  Прийнято                  V = 194,9 м3

2.  Загальні працевтрати (л-дн)

-  За нормою                Qн = 16,35 л-дн

-  Прийнято                  Qп = 16л-дн

3.  Питома трудомісткість (л-дн /м2)

-  За нормою      qн = Qн / V = 16,35 / 194,9 = 0,08 л-дн /м2

-  Прийнято        qп  = Qп / V = 16 / 194,9 = 0,07 л-дн /м2

4.  Виробіток робітника в зміну (м2/л-дн)

-  За нормою      Вн = V / Qн = 194,9  / 16,35 = 11,92 м2/л-дн

-  Прийнято        Вп = V / Qп = 194,9   / 16 = 12,2 м2/л-дн

5.  Заробітна плата на весь обсяг робіт (грн).

ЗП = 3169,29 грн

6.  Заробітна плата на одиницю продукції (грн).

7.  ЗПн1 = ЗП / V = 3169,29 / 194,9  = 16,26 грн.

8.  Заробітна плата на 1-го робітника в зміну (грн).

-  За нормою      ЗПрн = ЗП / Qн = 3169,29 / 16,35 = 193,84грн

-  Прийнято        ЗПрп = ЗП / Qп = 3169,29 / 16 = 198 грн

9.  Продуктивність праці (%).

-  За нормою      Пн = 100 %

-  Прийнято        Пп = (Qн / Qп)·100% = (16,35 / 16) ·100% = 102 %


3.2 Календарний план виконання робіт


3.2.1 Вихідні дані для проектування.

Нормативний термін будівництва.

В основу для побудови календарного графіку входять такі документи:

-  архітектурно-планувальні креслення

-  специфікація збірних з/б елементів та конструкцій

-  відомість підрахунку об’ємів будівельно-монтажних робіт, опоряджувальних та спеціальних робіт

-  відомість опорядження приміщень.

При розробці календарного графіку було взято нормативний термін будівництва згідно СНиП ІІІ.03-87, який становить 120днів .Згідно виконаного календарного графіку тривалість будівництва була прийнята  115 день.

Будівництво розпочинається 2 березня 2009 р.

Дана будівля проектується для будівництва в м. Київ

Згідно СНиП 2.01.01 .-82 «Строительная климатология и геофизика»:

Ґрунтові води відсутні

Водопостачання та енергозабезпечення об’єкту забезпечити від існуючих інженерних мереж.


3.2.2. Методи виконання робіт

Роботи підготовчого періоду.

Роботи підготовчого періоду включають в себе загальноплощадкові заходи по розчистці території від дерев, пнів, валунів, знос зайвих будівель, інженерні роботи по влаштуванню території, улаштуванню тимчасових побутових і складських приміщень, прокладці тимчасових мереж водо і енергопостачання, електроосвітлення, огородження  території, улаштуванню зв’язку тимчасової телефонної від міської мережі або встановлення радіостанції.

Для виробництва вказаних робіт застосовують: бульдозер Д-272, екскаватор ЕО-4121 ковшем ємкістю 0,5-1 м3, зворотня лопата. Всі роботи виконуються в одну зміну.

До початку будівельних робіт необхідно встановити геодезичний репер, виконати розбивку координатної сітки на майданчику, розбивку осей будівлі; для виконання цих робіт залучити геодезичну службу, управління головного архітектора або ген підрядного тресту.

Земляні роботи

Зрізання рослинного шару виконується бульдозером  Д-272  траншейно-смуговим способом. Зрізаний шар грунту транспортується  бульдозером на відстань 40 м у тимчасовий кавальєр, а потім завантажується екскаватором ЕО-4121 на автосамоскиди і транспортується на відстань 5 км.

Грунт у котловані розробляється екскаватором зі зворотною лопатою з ємкістю ковша 0,15м3 , об’єм грунту, необхідний для зворотної засипки  V=857,11м3 , розробляється з завантаженням на автосамоскиди та вивозять на відстань 5 км.

Екскаватор працює в дві зміни, зачистка дна котловану виконується бульдозером Д-272 (75%) і вручну (25%). Зворотня засипка грунту виконується пошарово, 0,3 м, катком біля стін підвалів і фундаментів товщиною 0,8 м, пневмотрамбовками.

Монтаж збірних залізобетонних фундаментів.

Пред монтажем фундаментів необхідно перенести з обноски розбивочні вісі на дно котловану. Монтаж збірних фундаментів виконується баштовим краном КБ-308 в одну зміну ланкою монтажників чисельністю 6 чол. по захваткам. Фундаментні блоки завозяться на об’єкт а/м ЗИЛ-130 з урахуванням з-добового запасу.