Порівняння варіантів ферм покриття виробничого каркасу заводу алюмінієвих будівельних матеріалів, страница 6

де Кмп – питомі вкладення у виробництво збірних конструкцій, грн.

Vкм - об'єм конструкцій, матеріалів в натуральних одиницях.

Визначаємо капітальні вкладення у виготовлення збірних конструкцій по варіантах:

а) для першого варіанта – кроквяна  ферми - пояси та решітка з труб:

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

в) для третього варіанта – кроквяна  пояси та решітка з прокатних кутиків:

Визначаємо капітальні вкладення в базу будівництва по варіантах:

а) для першого варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

Кб1=94896,95+1043,25+205,41=95940,2 грн.

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

Кб2=206279,58+1043,25+188,35=207528,24 грн.

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

Кб3=14254,93+1043,25+105,02=15403,2  грн.   

2.1.5 Річні експлуатаційні витрати

Визначаємо рі­ч­ні екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти на ре­монт і від­но­в­лен­ня конс­тру­к­цій ви­зна­ча­ють за ви­ра­зом :

де Ер – рі­ч­ні екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти на ре­монт і від­но­в­лен­ня конс­тру­к­цій, гри­вень;

Ск – ко­ш­то­ри­с­на со­бі­ва­р­тість збі­р­них конс­тру­к­цій у спо­ру­ді гри­вень;

Тс – те­р­мін слу­ж­би конс­тру­к­цій, ро­ків;  Тс = 50 років.

Р – про­цент від­ра­ху­вань на ре­монт і від­но­в­лен­ня конс­тру­к­цій від со­бі­ва­р­то­с­ті конс­тру­к­цій у спо­ру­ді;

а) для першого варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

грн.

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

грн.

в) для третього варіанта – кроквяна ферма пояси та решітка з прокатних кутиків:

грн.

2.1.6 Приведені витрати

Техніко-економічна оцінка конструктивних рішень промислових будівель із збірних конструкцій проводиться за приведеними витратами:

де Зпр­  - при­ве­де­ні ви­тра­ти по бу­ді­в­лі, спо­ру­ді, гри­вень;

Ск – со­бі­ва­р­тість конс­тру­к­ції у спо­ру­ді, гри­вень;

ΔН – еко­но­мія загальновиробничих ви­трат (гри­вень) вна­слі­док зме­н­шен­ня три­ва­ло­с­ті та тру­до­мі­с­т­ко­с­ті бу­ді­в­ни­ц­т­ва конс­тру­к­цій бу­ді­вель і спо­руд. За ета­лон при­йма­єть­ся ва­рі­ант з ма­к­си­ма­ль­ною тру­до­мі­с­т­кі­с­тю і три­ва­лі­с­тю бу­ді­в­ни­ц­т­ва, для яко­го ве­ли­чи­на  ΔН=0;

Ен – но­р­ма­ти­в­ний ко­е­фі­ці­єнт еко­но­мі­ч­ної ефе­к­ти­в­но­с­ті ка­пі­та­ль­них вкла­день, рі­в­ний 0,15;

Кб – ка­пі­та­ль­не вкла­ден­ня в ба­зу, гри­вень;  

Ер – рі­ч­ні екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти, гри­вень; грн .

ξ – ко­е­фі­ці­єнт при­ве­ден­ня, рі­в­ний 0,08.

Визначаємо приведені витрати по варіантах:

а) для першого варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма пояси та решітка з прокатних кутиків:

Всі вище наведені розрахунки зведені в табличну форму і приведені на аркуші №4 графічної частини дипломного проекту.

2.1.7 Аналіз і обґрунтування вибору варіантів конструкцій для подальшого розроблення

На основі техніко – економічної оцінки порівнюваних технічних рішень, для подальших розрахунків проводимо вибір оптимального варіанту конструкцій за найменшими приведеними витратами.

Так як приведені витрати на монтаж покриття з ферм із прокатних кутиків масою 2,1т. ФК-36-1,95, варіант 1, будуть найменші, то найоптимальнішим буде цей варіант, але згідно завдання на дипломний проект для подальших розрахунків в дипломному проекті приймаємо ферму з паралельними поясами з круглих труб прольотом 36м.

Е2-3=7857584,51-1020524,99=6837059,62грн

Е1-3=4910049,64-1020524,99=3889534,65грн.