Питання № 1-71 до екзамену з дисципліни "Будівельна механіка" (Класифікація задач будівельної механіки. Основні гіпотези лінійної будівельної механіки стержневих систем. Який сенс мають невідомі методу сил X1, X2, ... Xj, ... Xn?)

Страницы работы

Содержание работы

Питання до екзамену з будівельної механіки

1. - Класифікація задач будівельної механіки (стержні, пластини, масивні тіла, статичні, динамічні і т.д.). Основні гіпотези лінійної будівельної механіки стержневих систем.

2. - Класифікація плоских стержневих систем (рами, ферми, балки, арки) і основне завдання їх розрахунку з точки зору будівельної механіки.

3. - Види опорних закріплень плоских стержневих систем. Шарніри. Кратність шарнірів.

4. - Які статичні характеристики різних типів зв'язків плоских систем?

5. - Поділ стержневих систем на статично визначені і статично невизначені. Властивості статично визначених і статично невизначених систем.

6. - Геометрично незмінні і геометрично змінні стержневі системи.

7. - Що таке розрахункова схема споруди? Які вимоги ставляться  до неї?

8. -Дайте визначення зв'язків. Як класифікуються зв'язки з основними ознаками?

9.- - Перелічіть типи зв'язків плоских систем і для кожного з них дайте кінематичну характеристику

10. - Дайте різні варіанти зображення зв'язків плоских систем.

11. - Що таке ступені свободи і які величини можуть виступати в якості ступенів свободи?

12. - Як виявляються зайві зв'язки?

13. - Як визначаються опорні реакції в статично визначених рамах?

14. - Визначення згинаючого моменту на прикладі розрахунку рами. Правило знаків для згинаючих моментів.

15. - Визначення перерезуючої сили на прикладі розрахунку рами.  Правило знаків для перерезуючої сили.

16. - Визначення поздовжньої сили N на прикладі розрахунку рами. Правило знаків для поздовжньої сили.

17. - Система рівнянь рівноваги для розрахунку статично визначених стержневих систем. Її особливості в разі геометричної змінності системи.

18. - Що таке ферма? Чим відрізняється розрахункова схема від реальної конструкції?

19. - Які зусилля виникають у стержнях ферми (розрахункової схеми) і чому?

20. - Як визначаються опорні реакції в балочних фермах?

21. - Назвіть основні елементи ферми?

22. - Як знайти положення моментної точки при визначенні зусиль в елементах ферми?

23. - Коли і як застосовується спосіб проекцій?

24. - Коли і як застосовується спосіб вирізання вузлів?

25. - Які стержні називають нульовими? Які правила визначення нульових стержнів?

26. - Ферми. Їх класифікація. Зусилля в стержнях ферм. Необхідна умова статичної визначеності  і геометричної незмінності ферми.

27. - Основні ознаки ферми.

28. - Методи розрахунку ферм при статичному навантаженні.

29. - У чому суть методу вирізання вузлів? Які недоліки і переваги цього методу?

30. - Умови застосування методу наскрізних перерізів.

31. - В яких випадках використовується спосіб моментної точки? Коли необхідно розглядати проекцію сил на вісь?

32. - Способи визначення зусиль у стержнях ферм, побудовані на основі використання рівняння рівноваги: вирізання вузлів, перерізів і комбінований.

33. - Які зусилля (розтяг або стиск) виникають в елементах верхнього поясу балочної ферми при дії вертикального навантаження?

34. - У чому різниця напружених станів балкових ферм з різним обрисом верхнього поясу при дії вертикального навантаження?

35. - Внутрішні зусилля в стержнях рам і балок. Правила побудови і властивості епюр згинаючого моменту, перерізуючого й поздовжнього зусиль.

36. - Що являє собою багатопрогонова статично визначена шарнірна балка? Які елементи в ній розрізняють?

37. - Що являє собою поверхова схема і як вона вибудовується?

38. - Який порядок розрахунку багатопрогонової шарнірної балки?

39. - Як визначають опорні реакції в простих, однопрогонових балках?

40. - Що таке згинаючий момент і поперечна сила в балках?

41. - Яке правило знаків прийнято при побудові епюр М і Q?

42. - Який вигляд мають епюри згинаючих моментів і поперечних сил на ділянках, де відсутнє навантаження?

43. - Як змінюються згинаючий момент і поперечна сила на ділянці, де діє рівномірно розподілене навантаження q, або зосереджена сила F, або зосереджений момент m?

44. - Чому дорівнює момент у шарнірі ( або на шарнірний опорі), якщо нескінченно близько від нього не прикладений зовнішній зосереджений момент ?

45. - Які стержневі системи називають розпірнми?

46. - Що таке тришарнирна арка (рама)?

47. - Як визначаються опорні реакції в тришарнірних системах?

48. -Визначення внутрішніх зусиль у стержнях складних статично визначених рам. Способи контролю правильності побудованих епюр внутрішніх зусиль.

49. - Які системи називаються статично невизначеними?

50. - Що називається ступенем статичної невизначеності споруди?

51. - Сформулюйте загальний принцип визначення ступеню статичної невизначеності споруди.

52. - Дайте визначення переміщення точки?

53. - Для чого потрібно вміти визначати переміщення?

54. - Яке навантаження називається статичним?

55. - Формула Максвелла-Мора для визначення переміщень в стержневих системах. Можливі спрощення формули Максвелла-Мора у разі розрахунку рам, ферм, балок.

56. - Способи інтегрування при розрахунках за формулою Максвелла-Мора: аналітичний, графоаналітичний (правило Верещагіна).

57. - Поясніть фізичний сенс всіх компонентів, що входять у формулу Мора.

58. - Які два стани системи розглядаються при обчисленні переміщень за універсальною формулою? Які епюри необхідно побудувати?

59. - Як перемножувати епюри за способом Верещагіна?

60. - Чи можна застосовувати спосіб Верещагіна при перемножении двох полігональних епюр, не розбиваючи їх на прості фігури?

61. - Ступінь статичної невизначеності. Метод сил. Основна система методу сил. Зайві невідомі. Умови еквівалентності заданої та основної систем.

62. - Для яких завдань будівельної механіки застосовується метод сил?

63. - Які вимоги пред'являються до основної системи методу сил?

64. - Фізичний сенс канонічних рівнянь методу сил.

65. - Поясніть сенс канонічних рівнянь методу сил і сенс їх членів.

66. - Визначення переміщень за методом Мора.

67. - Перевірка правильності побудови остаточних епюр внутрішніх зусиль завдань будівельної механіки методом сил (кінематична, статична перевірка).

68. - Що називається основною системою методу сил?

69. - Які прийоми використовуються для видалення зайвих зв'язків із заданої статично невизначеної системи?

70. - В якому випадку основна система методу сил для заданої статично невизначеної споруди буде статично визначеною?

71. - Який сенс мають невідомі методу сил X1, X2, ..., Xj, ..., Xn?

Склав викладач                                 Паустовський С.В.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
36 Kb
Скачали:
0