Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 9

де gf¢ - коефіцієнт надійності який враховує нерівномірність тиску кранового колеса і підвищену динамічність під стиками рейок; gf¢=1,1;

F¢=Fn*gf*gn – розрахункова сила вертикального тиску колеса без врахування коефіцієнтів динамічності і сполучень навантажень;

F¢=185*1,1*1=203,5кН.

умовна довжина розподілу місцевого тиску, тут Іf – cума моментів інерції площ перерізів верхнього поясу балки і кроквяної рейки відносно власних центральних осей (марка кранової рейки за ГОСТ     4121-62-КП-70).

Іf=243*2/12+327.16=2631.16см4.

dloc.y=1,1*203,5/1*44,87=4,09кН/см2<23кН/см2.

Перевірку приведених напружень в стінці балки  на рівні верхнього пояса шва.

В цій формулі: dхх/Wxn-hw/h=38958/1812-120/124=20.52кН/см2 – нормальні напруження в стінці на рівні поясного шва;

dу=dloc.y=4,99кН/см2 – нормальні напруження прекладені до осі балки;

tху=Qx/tw*hw=462,5/1*120=3,85кН/см2

Розрахунок по другій групі граничних станів полягає у визначенні найбільшого прогину підкранової балки за формулою:

F=Mn*B2/10*E*Ixn å[f],

де Mn – найбільший згинаючий момент в підкрановій балці від нормативного навантаження без урахування коефіцієнту надійності за навантаженням та коефіцієнту динамічності, тобто

Мnх/gf*kd=38958/1.1*1.1=32196.7кН*см.

f=32196,7*12002/10*21000*495384=1,18см<1/400*B=1200/400=3см.

Значення граничного прогину [f] приймається за табл.40[3].

Перевірка стійкості підкранової балки.

Визначаємо умовну  гнучкість:

 необхідно перевірити стійкість балки.

Умову стійкості преревірити необхідно по такій формулі:

Величина критичного напруження виконуються по таким формулам:

стійкість балки забезпечена.

Визначаємо розміри поперечних ребер жорсткості.

Конструктивно приймаємо вh=90мм.

Приймаємо з конструктивних міркувань 8мм.

Ребра жорсткості установлені з кроком 2м.

Розміри опорного ребра й поясних швів приймаємо конструктивно. Приймаємо опорне ребро 240х20мм і катет поясних швів 7м

2.9 Розрахунок сегментної ферми прогоном 24м.

Ферма проектується попередньо напружена на прогін 24м, суцільною при кроку ферм 6м. Напружена арматура нижнього поясу із арматури класу А-3в діаметром 22мм з натяганням на упори: Rs.ser=540мПа; Rs.=490мПа; Rs.= Rsс=365мПа (d>10мм);Еs=2*105; хомути класу А-1. Бетон важкий класу В-50; Rв=27,5мПа; Rвt1,55мПа; Rвt.n=2,3мПа; gв2=0,9; Ев=35*103мПа. Міцність бетону до моменту обтиснення Rвр=35мПа.

Розрахунок верхнього стиснутого поясу.

Розрахунок верхнього поясу проводемо по найбільшому зусиллю (елемент9) N=776,08кН, в тому числі Ni=631,49кН. У відповідності з типовим проетом  приймаємо переріз верхнього поясу в х h=24x25см.

Випадковий початковий ексинтриситет La³L/600=301/600=0,5см, де L=301см – відстань між вузлами ферми ; La³h/30=25/300,83см; La³1см.Приймаємо L0= La=1см. При La<1/8h=25/8=3,1см L0=0,9* L=0,9*301=271см. Найбільша гнучкість перерізу рівна L0h=271/25=11,6>4.Необхідно врахувати вплив прогину елементу на його міцність.

Умовна критична сила:

де І=24*253/12=31250см4; jе=1+b*(Ме1)=1+1*53,68/65,97=1,44;

b=1 (для важкого бетону); Мее+Ne*(h0-a)/2=0+631,49*(0,21-0,04)/2=53,68кН*м; М=0+776,08*(0,21-0,04)/2=65,97кН*м; dе0/h=0,01/0,25=0,04; dе.min0,5-0,01*271/25-0,01*0,9*27,5=0,14; dе<dе.min приймаємо dе0,14; a=Еsв=200000/35000=5,71; при m=0,024, Іs=m*в*h0*(0.5h-a)2=0,0,24*24*21*(0,5*25-4)2=874см4.

Коефіцієнт h=1/(1-N/Ncv)=1/(1-776,08/4489)=1,209; відстань е=е0 h+0,5h-a=1*1,209+0,5*25-4=9,709см.

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетону при gв2=0,9.

w=0,85-0,008gв2*Rв=0,85-0,008*0,9*27,5=0,652; dse=Rs=365мПа.

По формулі визначаємо:

d=а/n=4/21=0,2;

Так як as<0 площу арматури Аs= А¢s назначаємо по конструктивним міркуванням. Приймаємо 4Æ18з Аs=10,18см2.

Розрахунок нижнього розтягнутого поясу.