Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 7


Землі (позначка 0,15) глибина закладання ростверку d=1,8м.  За жорсткого стержня палі з ростверком довжина її в грунті lp=l-п*da-0.1, де п - коефіцієнт що залежить від класу арматури; lp=9-20*0,014-0,1=8,62м.

Визначення несучої здатності палі по формулі:

F=gc*(gcr*R*A+H*ågcf*fi*hi) тут А=0,09м2; Н=10,42м; R=2625,2мПа; gcr=1,1; gcf=1,0; gc=1; Н=1,2м.

Fav=1*(1.1*2625,2*0,09+1,2*(0,4*30+6,1*40,5+0,5*44,55+1,62*45,61))=686,15кН.

Обчислюємо розрахункове навантаження, що допускається на палю.

де gf=1,4

встановлюємо кількість паль у кущі:

де h - кількість паль у ростверку;

åFv – розрахункове навантаження на фундамент;

Км – коефіцієнт що враховує поза центрове завантаження фундаменту (Км=1,2);

h=2368,9+236,89/490*1,2=6,5,

Приймаємо 7 паль.

Конструювання ростверку виконуємо виходячи з мінімальної відстані між палями (тобто 3вр=3*0,3=0,9м), розміщаючи їх в три ряди. Тоді розміри ростверку в плані,  в (l)=lф*(hр-1)+вр+0,1,

де hр – кількість паль у ряду за напрямом в або l мінімальний звіс ростверку (відстань від поверхні палі до краю ростверку) – 5см  в (l)=0,9*(3-1)+0,3+0,1=2,2м.

Вага ростверку на ґрунту на уступах до позначки 0,000:

G=2,2*2,2*1,95*20=188,76кН.

Щоб визначити фактичне навантаження на палю знаходимо М=149,97+1,8*16,77=180,16кН*м.звідси

Умову розрахунку за 1граничним станом основи виконано.

Розрахувати осадку куща паль з семи паль.

1.Визначення середньо зваженого значення кута внутрішнього тертя грунту j11 у межах довжини ствола палі заглибленого в несучі шари основи:

де j11-кут внутрішнього тертя кожного шару основи;

hi  - висота кожного шару.

2.Встановлення розмірів у плані умовного фундаменту з підошвою в рівні вістря паль.

де h - кількість паль у ряду;

l¢p-частина глибини заглиблення палі в несучі шари основи.

3.Обчислення об’єму та ваги умовного фундаменту “палі – ростверк – грунт”

де dy=відстань від уступу ростверку до рівня вістря палі:

g0=20кН/м3 – усереднена питома вага масиву “палі-ростверк-грунт”

G=4,05*4,05*10,42*20=3417,76кН.

4.Розрахунок середнього тиску по підошві умовного фундаменту:

р=Fнv+G/lyу=1974,1+3417,76/4,05*4,05=330,61кПа

5. Визначення розрахункового опору ґрунту основи на рівні підошви умовного фундаменту:

тут

6.Попередню умову розрахунку основи за деформаціями виконано: р=330,61кПа<R=2028,79кПа

7.Потужність стислої товщі під підошвою умовного фундаменту:

при

8.Розрахунок середньозваженого значення модуля деформації в межах стислої товщі основи.

Е=24мПа

9.Визначення осадки основи:

dzgo=0,4*13,24+1,8*15,72+6,1*16,2+0,5*16,63+1,62*17,51=169,097кПа=0,169мПа.

10.Умову розрахунку за деформацією виконано:

S=3,93см < Sv=8см.

2.7 Розрахунок і конструювання підкранових частин.

Визначення діючих навантажень.

Розрахунок підкранової балки звичайно виконують на сумісну дію двох зближених кранів з вантажними візками, які гальмують поблизу балки.

Розрахункові значення вертикальних та горизонтальних кранових навантажень визначають за формулами:

F=Fh*gf*gh*Kd*hc; Т=Тh*gf*gh*Kd*hc;

Де Тhс/hк, а Тс=f*(Q+Gв)*hwt/hw.

Тут Fh - нормативна сила вертикального тиску колеса крана на рейку приймається за ГОСТ 6711-81, стандартами на мостові крани табл. 10.1[15]. Fh=185кН;

gf – коефіцієнт надійності по навантаженню який приймається у відповідності з [23] рівним 1,1;

gh - коефіцієнт надійності за призначенням приймається рівним 1;

Kd – коефіцієнт динамічності при визначенні вертикального навантаження від кранів з режимами роботи 6к Kd=1,1; При визначенні горизонтальних навантажень від кранів з режимами роботи 6к Kd=1.

hc – коефіцієнт сполучень при одночасній дії двох кранів легкого й середнього режимів роботи (1к-5к)* hc=0,85;

Тh - нормативна горизонтальна сила гальмування вантажного візка, яка припадає на одне колесо крана;

Тс – повна сила поперечного гальмування;

hк – кількість колес з одного боку крана: hк=2шт;