Каркас одноповерхової будівлі: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Конструкції із дерева та пластмас"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра будівельних конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсового проекту з курсу

„Конструкції із дерева та пластмас”

студентами заочної форми навчання

Суми – 2005


УДК 624.011

Укладач: к.т.н. доцент Савченко О.С.

Методичні вказівки регламентують склад та структуру курсового проекту з дисципліни „Конструкції з дерева та пластмас, вимоги до розділів та виконання графічної та розрахунково-пояснювальної записки.

Рецензент: д.т.н. професор Фомиця Л.М.

© Савченко О.С.


Вступ.

Згідно до діючих навчальних планів, студенти заочної форми навчання з дисципліни „Конструкції із дерева та пластмас” виконують курсовий проект на тему „Каркас одноповерхової будівлі”.

Ціль курсового проекту – відпрацювати у студентів навики проектування (розрахунку та конструювання) огороджуючих та несучих дерев’яних суцільних та клеєних конструкцій а також вміння читання та виконання робочих креслень.

Курсовий проект повинен складатися з пояснювальної записки, яка виконується на стандартних аркушах формату А4 (210 х 297 мм), та графічної частини (креслень), які виконуються на листах формату А1 (594 х841 мм) або формату А3 (297 х 420 мм) на вибір студента.

1.  Пояснювальна записка

Пояснювальна записка до курсового проекту повинна бути виконана згідно з ЄСКД на стандартних аркушах паперу, які потім зшиваються в зошит.

Титульний лист пояснювальної записки повинен відображати зміст цього текстового документу. Його рекомендується виконувати по типу рис. 1 стандартним креслярським шрифтом або за допомогою друку на ПК.

Пояснювальна записка (в загальному випадку) повинна включати наступні розділи та підрозділи:

1.  Завдання на курсовий проект.

2.  Зміст.

3.  Вступ.

4.  Умови будівництва.

5.  Розрахунок огороджуючих конструкцій покриття.

5.1.  Збір навантажень.

5.2.  Визначення зусиль.

5.3.  Підбір перерізів елементів та їх перевірка.

6.  Розрахунок несучих конструкцій покриття.

6.1.  Збір навантажень.

6.2.  Визначення зусиль.

6.3.  Підбір перерізів елементів та їх перевірка.

7.  Просторове кріплення конструкцій (зв’язки).

8.  Вказівки по забезпеченню довговічності конструкцій.

8.1.  Обробка деревини.

8.2.  Ізоляція деревини від конструкцій з інших матеріалів (кам’яних, металевих, бетонних)

9.  Список використаної літератури.

Рис. 1. Титульний лист до пояснювальної записки.

1.1.  Вимоги до розділів пояснювальної записки.

Завдання на курсове проектування повинно бути підписане викладачем.

В змісті повинен бути поданий перелік всіх розділів та підрозділів пояснювальної записки з зазначенням сторінок.

У вступі рекомендується дати загальну характеристику будівлі та її призначення, вказати позитивні властивості деревини, що дозволяють запроектувати каркас будівлі з дерев’яних конструкцій.

В розділі умови будівництва слід указати район будівництва, записуючи зі СНиПів нормативні значення снігового навантаження, швидкості вітру. В цьому ж розділі рекомендується показати компонувальну схему конструкцій каркасу (рис 2). Вказують також огороджуючи та несучи конструкції покриття, які маркуються та виносяться до специфікації конструкцій.

Рис. 2 Компонувальна схема будівлі.

Огороджуючи та несучи конструкції приймаються за завданням. Допускається також використання інших несучих та огороджуючих конструкцій, якщо на основі техніко-економічного аналізу доведена більша їх ефективність в порівнянні з заданими.

В розділі 2 виконується розрахунок огороджуючих конструкцій будівлі з кресленням розрахункових схем та розрахункових перерізів конструкцій, що підлягають розрахунку. В результаті розрахунку повинні бути визначені розміри та форми поперечних перерізів конструкцій, виходячи з повного використання роботи матеріалу – напруження від розрахункових опорів повинні відрізнятися на ± 5 %.

В розділі 6 проводиться розрахунок несучих конструкцій покриття у відповідності до виданого завдання з кресленням розрахункових схем та розрахункових перерізів конструкцій. В результаті розрахунку повинні бути визначені розміри та форми поперечних перерізів конструкцій, виходячи з повного використання роботи матеріалу – напруження від розрахункових опорів повинні відрізнятися на ± 5 %.

В розділі 7 проводиться розрахунок дерев’яної колони. Варіант колони і варіант закріплення її до фундаменту приймається самостійно. При розрахунку необхідно виконувати усі супутні креслення розрахункових схем та розрахункових перерізів. В результаті розрахунку повинні бути визначені розміри та форми поперечних перерізів конструкцій, виходячи з повного використання роботи матеріалу – напруження від розрахункових опорів повинні відрізнятися на ± 5 %.

В проекті повинна бути розроблена система зв’язків, що забезпечують просторову роботу плоских конструкцій.

Вказівки по забезпеченню довговічності конструкцій та їх монтажу повинні відноситися лише до конструкції, що проектується.

Список літератури повинен включати в себе лише ті джерела, посилання на які подані в тексті пояснювальної записки. Список повинен бути складений згідно з державним стандартом.

2.  Графічна частина.

Графічна частина проекту повинна бути виконана згідно з системою стандартів СПДС та СТ СЄВ 4409283. Вона представляє собою комбінацію елементів креслень КД та КДИ.

          До КД відносяться схема розміщення конструкцій покриття (огороджуючих, несучих та зв’язків), вузли з’єднання конструкцій між собою та спирання їх на стіни, а також специфікація до схеми розміщення конструкцій. Ця частина креслення призначена в якості керівного акту при монтажі конструкції. Виходячи з цього, на кресленні проставляють необхідні розміри та висотні відмітки.

          До КДИ відносяться креслення огороджуючих та несучих конструкцій зі специфікаціями елементів. Тут вказують всі розміри, що необхідні для виготовлення цих конструкцій.

          Схеми розміщення рекомендується викреслювати в масштабі 1:200, основні види несучих та огороджуючи конструкцій в масштабі 1:20, а вузли – в масштабі 1:5 ... 1:2.

Креслення дерев’яних конструкцій може бути виконані у відповідності до робочих креслень дерев’яних конструкцій (методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Конструкції з дерева та пластмас”).

3.  Рекомендована література

При виконанні креслень та розрахунково пояснювальної записки, а також для підготовки до захисту курсового проекту з курсу „Конструкції з дерева та пластмас” рекомендовано використання наступної літератури:

1

Конструкции из дерева и пластмасс / Под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова – М.: Стройиздат, 1986.-554с.

2

Деревянные конструкции. Нормы проектирования: СниП II-25-80 – М.:Стройиздат, 1982.-64с.

3

Гринь И.М. Конструкции из дерева и синтетических материалов: Проектирование и расчет – К.; Донецк.: Вища школа, Головное изд-во, 1979.-272с.

4

Конструкции из дерева и пластмасс: Примеры расчета и конструирования / Под ред. В.А. Иванова – К.: Будівельник, 1981.-400с.

5

Рабочие чертежи деревянных конструкций / А.А. Любимов, В.Ф. Кириленко, Л.А. Бондаренко и др. – Симферополь: КИПКС, 1992.-32с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
231 Kb
Скачали:
0