Запобігання дії шкідливих речовин на працівників. Виробниче освітлення приміщень

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Розділ 4. ЗАПОБІГАННЯ ДІЇ ШКІДЛИХ РЕЧОВИН НА ПРАЦІВНИКІВ

 4.1. Характеристика шкідливих речовин

При відповідних видах професійної діяльності на працівників мо­жуть діяти отруйні речовини. Сьогодні не можна назвати галузь народного господарства, де б вони не застосовувалися чи не утворювалися.

У виробничих умовах шкідливі речовини можуть використовуватись як сировина або допоміжний матеріал  чи виникати у вигляді побічного про­дукту (чадний газ при горінні, при вибухових роботах).

В сільському господарстві шкідливі речовини широко застосовують для підживлення рослин і боротьби з шкідниками, в гідромеліоративному будівництві, при вибухових роботах, при очистці каналів від рослинності.

Шкідливі речовини, що використовуються в народному господарстві, належать до різних класів. Зони включають в себе органічні сполуки (вуглеводороди, спирти, ефіри, жирні кислоти, хлорорганічні, ртутьор­ганічні та ін.) і неорганічні речовини, в тому числі різні метали (марганець, свинець, ртуть), їх оксиди, кислоти і основи.

Шкідливими речовинами (ДЕСТ 12.1.067-76) називаються речовини, які при контакті з організмом людини внаслідок порушення вимог без­пеки можуть викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров’я, виявлені сучасними методами як в процесі роботи, так і у віддалені періоди життя сучасного і наступного поколінь.

Шкідливі речовини характеризуються різними фізичними властивостя­ми (температурою кипіння, пружністю, летючістю і т. ін.), які визнача­ють їх поведінку у навколишньому середовищі і обумовлюють специфічні особливості умов праці.

У виробничих умовах шкідливі речовини перебувають в різному агрегатному стані у вигляді газів, пари, туману, диму. За температурою кипіння шкідливі речовини розподіляють так: з високою температурою кипіння (вище за 150 °С), середньою (100...І50 °С) і низькою температурою кипіння (до 100 °С). Температура кипіння визначає такі фізичні константи, як летючість і швидкість випаровування.

Сполуки, що мають хорошу летючість, здатні створювати в повітрі виробничих приміщень високі концентрації. Поведінка газоповітряної суміші може бути різною залежно від фізичних властивостей шкідливої речовини. Речовини, що характеризуються низькою летючістю, майже рів­номірно   поширюються   по всьому об’єму виробничого приміщення. Шкідливі речовини в газо - і пароподібному стані відносно швидко розповсюджуються в повітряному середовищі завдяки дифузії і повітряним потокам.

Надходження шкідливих речовин в повітря виробничих приміщень може бути періодичним чи постійним. Зміна рівня концентрації в повітрі може спостерігатись протягом робочого дня, а також в різні періоди місяця чи року, коли відповідні значення набувають зміни температурно­го режиму і ефективність роботи вентиляційних систем у виробничих приміщеннях.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяють на чотири класи небезпеки:

1-й - надзвичайно небезпечні (ГДК у повітрі робочої зони становить до 0,1 мг/м3);

2-й - високо небезпечні (ГДК у повітрі робочої зони від 0,1 до 1,0 мг/м3);

3-й - помірно небезпечні (ГДК у повітрі робочої зони від 1,1 до 10,0 мг/м3);

4-й - мало небезпечні (ГДК у повітрі робочої зони більше

Похожие материалы

Информация о работе