Загальні питання виробничої санітарії. Метеорологічні умови. Виробничий пил, страница 2

В умовах водогосподарського будівництва на людину в процесі правці можуть діяти різні шкідливі чинники: незадовільні метеорологічні умови, шкідливі речовини, іонізуючі випромінювання, шум і вібрація, виробничий пил, незадовільне освітлення та ін. За певних рівнів і концентрацій вони можуть негативно впливати на здоров'я людини.

1.2. Поняття виробничої санітарії

Розділ охорони праці, що вивчає можливість впливу на працівників шкідливих виробничих чинників, які можуть призвести до професійних захворювань, називається виробничою санітарією.

Виробнича санітарія (від лат. Sanitas - здоров'я), за ДЕСТ 12.0.002-81, - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують дію шкідливих виробничих чинників.

До організаційних заходів належать правильна організація праці на робочих місцях, дотримання режиму праці, організація і проведення навчання та інструктажів з питань правильного застосування різних ре­човин, що можуть забруднювати навколишнє середовище, організація по­стійного контролю за дотриманням санітарних норм і правил при збері­ганні і застосуванні речовин і матеріалів, суворе дотримання спеціаль­них правил при будівництві виробничих споруд і організації робочих місць.

До технічних належать засоби, що застосовуються для боротьби з шкідливими виробничими чинниками, включаючи розробку спеціальних ко­лективних та індивідуальних засобів захисту людей.

Отже, санітарія - це практичне втілення в життя гігієнічних нор­мативів, правил і заходів.

Гігієнічний норматив - цевизначених діапазон виробничого середовища, який безпечний з точки зорузбереження нормальної життєдіяльності і здоров'я людини.

Абсолютно безпечним впливом речовин на організм людини вважають такий, коли не буде ніяких амін у генетичному напрямку.

Шляхом гігієнічного нормування встановлюються граничне допустимі концентрації (ГДК) шкідливих хімічних домішок в повітрі робочої зони (воді, ґрунті, продуктах харчування), гранично допустимі рівні (ГДР) і гранично допустимі дози (ГДЦ) шкідливо діючих на людину чинників, оптимальні і допустимі параметри мікроклімату, освітлення, опроміню­вання та ін.

Гранично допустимі рівні, дози, концентрації шкідливих виробничих чинників - це такі, які при щоденній (крім вихідних днів) роботі про­тягом 8 годин або іншої тривалості, але не більш як 41 година на тиж­день, протягом усього робочого стажу не можуть викликати змін у стані здоров'я працівників та їх нащадків.

Допустимі рівні, дози, концентрації шкідливих виробничих чинни­ків встановлюються гігієнічним нормуванням і зводяться в спеціальні документи, що називаються санітарними нормами. Наприклад, санітарні норми проектування промислових підприємств (СН 245-7І), санітарні правила зберігання, транспортування і застосування отрутохімікатів /СН ІІ23-73/, санітарні норми рівнів шуму, вібрації та шкідливих ре­човин в повітрі робочої зони наведено відповідно в ДВСТ12.І.003-83, ДЕСТ 12.1,012-78 і ДВСТ 12.І.006-76.

Санітарні норми використовуються при проектуванні і організації виробництва, контролі стану охорони праці на виробничих місцях, проведенні паспортизації, впровадженні стандартів ССБП і для розробки конкретних заходів щодо нормалізації умов праці.

1.3. Анатомічні і фізіологічні дані про людину

Перш ніж приступити до висвітлення питань про шкідливу дію вироб­ничих чинників на організм людини розглянемо деякі анатомічні і фізіо­логічні властивості організму з позиції охорони праці.

Форми і розміри тіла людини обумовлюють його скелет і м’язи. Кіст­ки, які складають скелет дорослої людини, витримують велике наванта­ження. Так, у чоловіків плечова кістка руйнується під навантаженням 860 кг, а стегнова - при навантаженні 1300 кг. У старших людей міцність кісток менша, ніж у молодих, оскільки з віком кістки стають крихкими.

Зовнішнім покровом тіла людини є шкіра, яка захищає людинувід механічних пошкоджень і бере участь в теплорегуляції тіла. Шкіра захищає організм людини як від перегрівання, так і відперохолодження. Шкіряний покрив дуже чутливий до теплоти або холоду, сприймав біль і дотик. Відчуття болю у людини викликається фізичний, хімічним і тепловий впливом.