З'єднання металевих конструкцій. Види зварювання і зварювальних з’єднань, страница 2

При  згині  /рис.  14,в/ шви  перевіряють  за формулою:

 s = M/ Ww£Rwygс / gn

З'єднання  встик можуть  працювати  одночасно на нормальні  напру­ження і  зріз.  У таких  випадках міцність  перевіряють  за формулою:

           _________________

Öswx2 + swy2 - swxswy + 3t wxy2£1.15 Rwygс / gn

Робота  і  розрахунок кутових швів

Кутовими швами  виконуються  з'єднання внапуск.  Шви можуть бути фланговими  і  лобовими.

У флангових швах  розподіл напружень  по довжині  нерівномірний /рис.  1.15/.  У  зв’язку  з  цим  розрахункову довжину  шва беруть не меншою від  4  kf, або  40мм  і  не  більшою  від 85kfbf де   kf –катет кутового шва.

Рис.  1.15.  Флангові  шви

Флангові  шви  працюють  одночасно на  зріз  і  на  згин.  Руйнування таких швів  починається з  кінця і  може  проходити  як  по шву,  так  і  по границі  сплавлення.  Лобові  шви  передають  зусилля рівномірно  по шири­ні  елемента,  але  вкрай нерівномірно  по  товщині  шва /рис. 1. 16/.  Особли­во  високі  напруження  біля кореня шва.  Лобові  шви  можуть  руйнуватись, як  і  флангові.

Рис.  1.16.  Робота  лобового шващо Флангові  й  лобові  шви  розраховують по формулах:

 по металу шва  - N/ kfbflw £Rwfgwfgс

по металу  границі  сплавлення -

N/ kfbzlw £Rwzgwzgс,

де  bf , bz- коефіцієнти  глибини проплавлення металу,  беруть  за [1]  залежно  від  виду  зварювання,  положення шва  при  зварюванні і катета шва  kf;   lw розрахункова довжина шва,  яку  беруть меншою від  його довжини  на  10мм  /5 мм  непровар плюс  5 мм  перепал/;Rwf,Rwz - розрахунковий  опір зрізу металу шва,  залежний  відповідно від  зва­рювальних матеріалів  і  від  основного металу;   gwfі gwz -  коефіці­єнти умов  роботи шва,  залежать  від  кліматичних умов.

Найчастіше  за  цими формулами  визначають довжину  шва  при  відомому  зна­ченні  катета.

  Конструктивні  вимогидо  зварювальних  зєднань

Шви  повинні  призначатись  таким  чином,  щоб до  них  був  легкий  дос­туп,  а  конструкцію необхідно  було  мінімально  кантувати.  Обєм  зварю­вання   в  конструкції  повинен  бути мінімальним,  це  значно  зменшує  зва­рювальні  напруження.  Необхідно уникати  перетинання швів,  близького їх розміщення  один  біля  одного,  уникати  утворення  замкнених  контурів.

Катети швів  беруть  залежно  від  товщини  елементів,  що  зварюються. Найбільший  катет  визначається  з  формули   kf  £1,2  tmin.У прокат­них профілях,  що мають  заокруглені  крайки,  катет шва  беруть  на 1 … 2 мм менше  від  товщини  полиці.  При  ручному зварюванні катет не по­винен  перевищувати  8 мм;  більший  катет  буде  виконуватись  за  кілька проходів,щонебажано.

ПИТАННЯ

1.   Види  зварювання  і  зварювальних  з"єднань [3,  с.  90-94]

2.  Робота  і  розрахунок  стикових швів на  прості  і  складні  види
деформацій'[3,  с  100-102]

3.  Робота  і  розрахунок  кутових швів  при  простих  і  складних
видах деформацій [3,  с.  І02-І06]

4. Конструктивні вимоги до зварювальних з'єднань [3, c. I08-II0]

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Робоча площадка промислового будинку" - С.В.Паустовський, "СНАУ", 2006р./ 76с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту  "Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку" - С.В. Паустовський, СНАУ, 2006р., / 98с.