Екзаменаційні білети № 1-37 з навчальної дисципліни «Метали і зварювання в будівництві», страница 11

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Ціанування і нітроцементація сплавів. Дифузійне насичення металами й металоїдами.

2. Контактне зварювання та його різновиди. Зварювання оплавленням та  опором. Холодне зварювання, зварювання тертям, лазерне та дифузійне зварювання.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 36                                                                                                                                                                            

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Причини виникнення дефектів у відливках. Контроль якості в ливарному виробництві.

2. Випробування сталей на зварюваність.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 37                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Описати процес кристалізації сплаву по діаграмі стану FeC ,який містить 3.0% вуглецю.

2. Технологія кисневого різання: розділювальне, поверхневе та кисневим списом.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

з навчальної роботи

___________Мукосєєва М.А.

«____»____________2013року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  БІЛЕТИ

з навчальної дисципліни  «Метали і зварювання в будівництві»

для груп КБС-2, КБС-3,    2013-2014 н.р.

Спеціальність  6.060101 «Будівництво»

Розроблено відповідно до типової навчальної програми, затвердженої заступником  директора з навчальної роботи

Затверджено на засіданні
циклової комісії _____розрахункових дисциплін__________________

Протокол N _3___ від "__14_" _______жовтня______20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В.___________
                                           
(підпис)                 (прізвище та ініціали)

Екзаменатор                   __________         _Паустовський С.В.В.__________
                                                
(підпис)             (прізвище та ініціали)