Граничні нерівності й коефіцієнти методу граничних станів. Нормативні й розрахункові характеристики навантажень і матеріалів, страница 2

Основні  нормативні  опори  Ryn і  Run  встановлюються кормами для кожного виду сталі. Механічні  властивості  сталі  змінні,  тому Ryn і  Run встановлюють після статистичної  обробки дослідних даних із забезпечення  М  близько  0,95. Розрахункові  опори сталі  Rу  і   Ru  визначають діленням норма­тивного  опору на коефіцієнт надійності  по матеріалу γm:

Ry = Ryn / γm

Коефіцієнт   γm   враховує можливе  зниження'міцності  сталі  в конструкції  і  залежно  від марки  сталі  становить  1,05...1,15.

Залежно від  Ryn і  Run   визначаються характеристики при  інших напружених  станах зсув:                                                           Rs     - 0,58  Ryn / γm = 0.58 Ry;

зминання місцеве /в циліндричних шарнірах/: Rlp = 0.5 Run / γm

зминання торцевої  поверхні:                            Rp =  Run / γm  =  Ry;

Під час  розрахунків  конструкцій з використанням  розрахункового тимчасового  опору  вводиться додатковий коефіцієнт  γn = І,3.

Залежно від властивостей матеріалів,  умов  експлуатації  під на­вантаженням  і  виду настання граничного стану - конструкці ї  розді­ляють на шість видів.

1.  Конструкції,  у яких граничний стан настає в пружній або в пружно-пластичній  стадії.  У цих конструкціях      Ryn =  0,75 Run . Розрахунки ведуть по двох  групах граничних станів.

2.  Конструкції,  в яких  граничний  стан настав тільки в пружній стадії  роботи   ( Ryn≤ ≤  Run ).

3.  Конструкції,  в яких  граничний, стан настає внаслідок втрати стійкості.  Розрахунок ведуть за першим  граничним станом.

4.  Конструкції,  в  яких  граничний стан настає  внаслідок крихкого руйнування.

5.  Конструкції,  в яких  граничний  стан настає  внаслідок  втом­леності.

6. Конструкції,  в яких  граничний стан настає внаслідок коливань, що  їх  спричиняють динамічні  впливи  навантажень.                                  

Питання.

1. Розвиток методів  розрахунку  будівельних конструкцій і  основ­
ні  положення методу  граничних  станів  [1,  с.  50-51]

2. Граничні  нерівності  і  коефіцієнти методу  граничних  станів
[1,c.  50-52]

3. Нормативні  і  розрахункові  характеристики матеріалів  і  наван­
тажень  [1,  с.  52-53].

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Граничнийстан роботи будівельних конструкцій настає, коли конструкція перестає задовольняти  заданим  експлуатаційним  вимогам  або  вимогам до  виконан­ня  робіт.

Постійні  навантаження -  це маса  частин  будов,  попереднє  напру­ження,

Довготривалі навантаження - це маса стаціонарного обладнання, матеріалу в ємкостях, навантаження на перекриття сховищ, бібліотек, довготривалі  температури й технологічні  впливи.                         ,

            Короткочасні  навантаження - це атмосферні дії /сніг,  вітер/,  наван­таження від кранів,  навантаження на перекриття житлових і  громадськких будов,  монтажні  навантаження.

Особливі  навантаження - сейсмічні,  вибухові  впливи,  впливи просадки грунтів.

Основні  напруження  в  конструкції  визначаються від дії  наванта­жень методами  опору матеріалів.  По них,  головним  чином,  оцінюють не­сучу  здатність  конструкції.

Додаткові  напруження  виникають  внаслідок  неврахування  особли­востей дійсної  роботи  в  разі  розрахунку  конструкції  за  ідеалізованою схемою.  У пластичній  стадії  вони  суттєво  не  впливають на роботу конструкції  внаслідок перерозподілу  напружень  і  враховуються  тільки в  особливих  випадках.

Місцеві  напруження  бувають двох  видів:  від  зовнішніх  впливів /рис.1.7  - місцеві  напруження  в  стінці  балки під  котком  крана/,  і  від  різкої  зміни  суцільності  перерізу  /концентрація напружень /.

  Зовнішні  впливи – місця прикладення  зосереджених  навантажень /наприклад,  тиск  колеса  крана/,  їх  беруть до  уваги  під час  розрахунків.  Концентрація напружень може  спричинитися до  крихкого  руйнування, особливо  за низьких  температур і  вібраційних  навантажень.

Початкові  напруження  виникають  у  незавантаженій конструкції внаслідок нерівномірного  остигання металу  після прокату  або  зварюван­ня або  внаслідок  роботи металу  перед  тим  в  пластичній  стадії.  Ці  на­пруження  внутрішньо  врівноважені,  їх  ще  називають  внутрішніми,  влас­ними  або  залишковими.

Рекомендована література.

1. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

2.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с