Ангар для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 9

Тип та стан ґрунту визначаємо по показнику пластичності та показнику текучості.

Ip=Wl-Wp=0,27-0,18=0,09;

Il=(W-Wp)/(Wl-Wp)=(0,16-0,18)/(0,27-0,18)=-0,02.

Ґрунт відноситься к суглинків і знаходиться в твердому стані.

Питома вага ґрунту і твердих частинок ґрунту дорівнює:

γII=ρ×g=1,62×10=16,2 кН/м3;

γsIIs×g=2,68×10=26,8 кН/м3.

Коефіцієнт пористості

;

;

Ступінь вологості

;

,

де γw=10 кН/м3 – об'ємна вага води

Ґрунт малого ступеню водонасичення.

Для глинистого ґрунту розрахунковий опір знаходимо в залежності від коефіцієнта пористості та показника текучості

R0=180 кПа таблиця 3, додаток 3 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Визначаємо розрахункові значення

γIIIg=16,2/1,05=15,42 кН/м3;

сn=19 кПа, φn=20o таблиця 2, додаток 1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

φIng4=20/1,15=17,39o;

cI=cngc=19/1,5=12,66 кН/м3;

E=11 МПа таблиця 3, додаток 1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

ІГЕ-3 пісок дрібний

Щільність ґрунту ρ=1,8 г/см3.

Щільність частинок ґрунту ρs=2,65 г/см3.

Вологість природна W=0,08.

Питома вага ґрунту і твердих частинок ґрунту:

γII=ρ×g=1,8×10=18 кН/м3;

γsIIs×g=2,65×10=26,5 кН/м3;

Коефіцієнт пористості

;

.

Пісок середньої щільності.

Визначаємо ступінь вологості

;

,

де γw=10 кН/м3 – об'ємна вага води.

Ґрунт малого ступеню водонасичення.

В залежності від ступеня вологості визначаємо розрахунковий опір:

R0=300 кПа таблиця 2, додаток 3 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Визначаємо розрахункові значення ґрунту:

γIIIg=18/1,05=17,14 кН/м3;

сn=3 кПа, φn=34o, E=33 МПа таблиця 1, додаток 1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

φIng4=34/1,1=30,9о;

cI=cngc=3/1,5=2 кН/м3.

ІГЕ-4 глинистий ґрунт.

Щільність ґрунту ρ=2,02 г/см3.

Щільність частинок ґрунту ρs=2,7 г/см3.

Вологість природна W=0,21.

Вологість на межі розкочування Wp=0,17.

Вологість на межі текучості Wl=0,26.

Тип та стан ґрунту визначаємо по показнику пластичності та показнику текучості:

Ip=Wl-Wp=0,26-0,17=0,09;

Il=(W-Wp)/(Wl-Wp)=(0,21-0,17)/(0,26-0,17)=0,44;

Ґрунт відноситься к суглинкам і знаходиться в туго пластичному стані.

Питома вага ґрунту і твердих частинок ґрунту дорівнює:

γII=ρ×g=2,02×10=20,2 кН/м3;

γsIIs×g=2,7×10=27 кН/м3.

Коефіцієнт пористості:

;

;

Ступінь вологості:

;

,

де γw=10 кН/м3 – об'ємна вага води.

Ґрунт насичений водою.

Для глинистого ґрунту розрахунковий опір знаходимо в залежності від коефіцієнта пористості та показника текучості

R0=275 кПа таблиця 3, додаток 3 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Визначаємо розрахункові значення:

γIIIg=20,2/1,05=19,24 кН/м3;

сn=31 кПа, φn=22,5o таблиця 2, додаток 1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

φIng4=22,5/1,15=19,56o;

cI=cngc=31/1,5=20,66 кН/м3;

E=22 МПа таблиця 3, додаток 1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Таблиця 3. Розрахункові значення фізико-механічних показників ґрунтів

№ п.п

Повне найменування ґрунту

Для розрахунку по II групі граничного стану

Для розрахунку по I групі граничного стану

Примітка

Питома вага γII, кН/м3

Питома зчеплення cII, кПа

Кут внутрішнього тертя, φII, о

Модуль дерфомацій Е, МПа

Розрахунковий опір ґрунту R0, кПа

Питома вага γI, кН/м3

Питоме значення cI, кПа

Кут внутрішнього тертя, φI о

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Рослинний

15,8

15,05

2

Суглинок твердий малого ступеню водонасичення

16,2

19

20

11

180

15,42

12,66

17,39

3

Пісок дрібний середньої щільності малого ступеню водонасичення

18

3

34

33

300

17,14

2

30,9

4

Суглинок туго-пластичний насичений водою

20,2

31

22,5

22

275

19,24

20,66

19,56