Ангар для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 11

, де - коефіцієнт, що враховує позацентрове прикладення навантаження.

.

При розмірах підошви фундаменту 2,43х1,7 м відбувається відрив фундаменту від основи, тому розміри фундаменту слід збільшити.

Приймаємо конструкцію фундаментів таку , щоб не було відриву фундаменту від основи (рис. 2.12); ширину фундаменту прийнято b=1,7 м, довжину підошви фундаменту l=3,7 м.

З метою приближення епюри відпору ґрунту до прямокутної, зміщуємо вісь підошви фундаменту по відношенню до осі колони на максимально можливу величину.

3. Перевірка міцності основи фундаменту

Уточнюємо розрахунковий момент та повздовжню силу в рівні підошви (в її центрі) відповідно до прийнятих розмірів фундаменту.

;

Перевіряємо виконання умов міцності основи:

Рис. 2.15.

4. Розрахунок деформацій основи фундаменту

Розрахунок основи по деформаціям виконуємо методом пошарового сумування.

Природний тиск на рівні підошви фундаменту:

Додатковий тиск на рівні підошви фундаменту:

Природній тиск на глибині z  від підошви фундаменту:

Додатковий тиск в ґрунті на глибині z від підошви умовного фундаменту:

Коефіцієнт визначаємо за табл. 1 дод. 3 СНиП 2.02.01-83 „Основания зданий и сооружений”.

Ґрунтову товщу, що знаходиться нижче підошви умовного фундаменту, розбиваємо на шари, товщину яких приймаємо:

 

Деформації основи враховуються в межах

Розраховуємо загальну осадку за формулою:

,  де 0,8.

Розрахунок ведемо в табличній формі. Приймаємо товщину шару рівною 0,34 м, що дозволить за табл. 1 дод. 3 СНиП приймати значення  без інтерполяції.

Таблиця 5. Визначення осадки фундаменту

Номер точки

Глибина точки, яка розглядаєт-ся  zs

Природний тиск σzq,i ,кПа

Додаткові на-пруження по глибині σ,i , кПа

Середнє

Значення додаткового

тиску

σzρі, сер.

кПа

Товщина

елементарного шару

hi ,см

Значення

модуля

деформації

Еі, кПа

Осадка

і-го

шару

Si,см

0

0

0

1

28,44

35,86

1

0,34

0,4

0,976

33,95

35,0

35,43

34

11000

0,088

2

0,68

0,8

0,873

39,46

31,31

33,16

34

11000

0,082

4

1,02

1,2

0,732

44,96

26,25

28,78

34

11000

0,071

5

1,36

1,6

0,601

50,47

21,55

23,9

34

11000

0,059

6

1,7

2,0

0,491

55,98

17,61

19,58

34

11000

0,048

7

2,04

2,4

0,404

61,49

14,49

16,05

34

11000

0,04

8

2,38

2,8

0,334

67,0

11,98

13,24

34

11000

0,033

Сумарна осадка Умова виконується, осадка в межах норми.

Відносна різниця осадок для сталевих конструкцій може становити:

5. Розрахунок конструкції монолітного фундаменту за матеріалом.

Площу перерізу робочої арматури As в напрямку довжини фундаменту визначаємо із розрахунку на згин консольного виступу плитної частини фундаменту в перерізі на грані стакану від дії тиску ґрунту.

Площа перерізу арматури на всю ширину фундаменту:

  

Для визначення M1 розраховуємо максимальний крайовий тиск на ґрунт при розрахунку за першим граничним станом з середнім коефіцієнтом надійності за навантаженням γf=1,2.

Тиск на ґрунт в розрахунковому перерізі

;

, де  - довжина консолі від краю фундаменту до розрахункового перерізу.

Тоді

- робоча висота перерізу.

Приймаємо 8 стержнів d=14 мм з кроком 200 мм на всю ширину

фундаменту