Історія виникнення ергономічної науки, страница 4

Ергономічні дослідження розвивалися досить продуктивно в кінці ХХ століття. Ергономіка охоплювала все ширше коло напрямків людської діяльності, проектування техніки, забезпечення комфортних умов праці, організації та охорони праці, контролю за якістю промислової і побутової продукції. Вітчизняні ергономісти розробили понад 30 діючих державних та галузевих стандартів у сфері ергономіки, підготовлені до використання в промисловості методичні рекомендації.

У наш час спостерігається новий виток у розвитку ергономічної науки. Охоплюючи все ширше коло питань, ергономіка, з метою їх детального дослідження, розділилася на кілька напрямків: виробничу, авіаційну, космічну, медичну, педагогічну ергономіку та іншу.

2. Інформаційне забезпечення ергономіки України.

У 1997 році уряд України прийняв постанову про розвиток національної системи дизайну та ергономіки. Ні в СРСР, ні в Україні не було інформаційного забезпечення ергономіки в національному масштабі. В той же час без такої системи в країні з традиційно централізованою економікою неможливий ефективний розвиток ергономічних досліджень та їх практичне використання. Після отримання Україною незалежності ергономісти та користувачі ергономічних послуг потрапили до інформаційного вакууму, тому виникла необхідність розвитку національної інформаційної служби ергономіки України.

Організаційна основа системи інформаційного забезпечення (СІЗ) являє собою ієрархічну 4- ріняву структуру, кожний з рівнів якої є як споживачем, так і джерелом інформації.

Перший рівень системи містить у собі державні органи науково-технічної інформації (НТІ), які централізовано виконують обробку інформації за відповідними видами документів і є систематичними джерелами інформації для СІЗ. Цей рівень включає:

·  Український інститут науково-технічної та економічної  інформації (Інформаційний центр ергономіки та безпеки);

·  Національний Науково-дослідний інститут дизайну;

·  Державні центральні науково-технічні бібліотеки;

·  Національний виставковий центр Кабінету Міністрів України;

·  Державні організації з проблем патентної справи, стандартизації тощо.

Другий рівень об’єднує централь галузеві органи НТІ. Основне завдання цих органів – забезпечення користувачів інформацією з проблем, що стосуються відповідної галузі.

Третій рівень складають регіональні центри дизайн-ергономічного забезпечення, які виконують інформаційне обслуговування користувачів незалежно від їхньої відомчої належності..

Четвертий рівень – це органи НТІ в інститутах , проектних організаціях, учбових закладах, на підприємствах. Саме ці органи, служби перебувають у прямому контакті з користувачами інформації та сприяють її ефективному використанню.

Інформаційна служба є новим для країн СНД структурним елементом системи ергономічного забезпечення господарського комплексу країни. Головною функцією інформаційної служби є поширення ергономічної інформації між її користувачами, а також надання консалтингових послуг у сфері ергономіки.

Інформаційна служба має виконувати роль зв’язуючої ланки між всіма генераторами ергономічної інформації та її користувачами. Відповідно ця служба повинна мати спеціалістів у галузі реклами та маркетингу, які забезпечуватимуть вивчення кон’юнктури ринку та його формування, оскільки рівень ергономічної культури виробників товарів в Україні недостатньо високий.

Взаємодія між підрозділами центру та іншими ергономічними службами дозволяє всім службам оперативно обмінюватися необхідною інформацією, підтримуючи інформаційний ергономічний простір на всій території України. Цей простір складають: методики ергономічних досліджень, методики ергономічної експертизи, методи прогнозування потреби в ергономічних послугах, технології ергономічного проектування (технології ергодизайну), банки ергономічних даних, автоматизовані робочі місця ергономіста-проектувальника, ергономіста-дослідника та ергономіста-практика.

3.  Ергономічні поняття і терміни

Виноситься на самостійне опрацювання

Студенти мають залишити сторінку чи дві у своєму конспекті для записування нових понять, термінів, що будуть зустрічатися походу лекції. Це може стати домашнім завданням. Визначення нових ергономічних термінів можна знайти у ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.

Зразок таблиці

Ергономічні терміни та визначення

№ п\п

Термін

Визначення