Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Художнє конструювання виробів", страница 2

Статика – це стан спокою, рівноваги форми, стійкість у всій її побудові , в самій геометричній основі. У статичних предметів є явний центр, свого роду вісь, навколо якої утворюється форма. Всі предмети побуту – холодильники, пральні машини, радіо- та телеапаратура, кухонне начиння – мають статичну форму.

Інколи виріб проектується на основі двох засобів – динаміки та статики. У таких випадках проектувальнику необхідно чітко усвідомлювати, що об’єктивно повинна переважати, бути основною, головною в цьому промисловому виробі – динамічність або статичність, інакше може бути втрачена цілісність форми.

Розглянемо потужні машини, на яких встановлені підйомні крани. Статична несуча основа вантажного автомобіля виразно підкреслює динамічність підйомної стріли крана.

Симетрія. Симетрія є одним з важливих засобів досягнень єдності і художньої виразності композиції в художньому проектуванні.

Симетрія – принцип організації композиції, де елементи розташовані правильно відносно площини, осі або центру.

Симетричними являються тотожні елементи фігури, однаково розташовані відносно будь-якої точки, вісі або площини, які називаються відповідно центром, віссю або площиною симетрії. При повороті фігури навколо центру, осі або площини симетричні елементи повністю накладаються один на одного. Існує декілька видів симетрії. Найбільш простим з них є дзеркальна симетрія.

Найбільш простий вид симетрії – дзеркальний – базується на рівності двох частин фігури, розташованих одна відносно другої як предмет і його зображення в дзеркалі. Уявна площина, яка ділить таку фігуру навпіл, називається площиною симетрії. Дзеркальна симетрія широко розповсюджена в предметах побуту, сувенірних виробів.

Другий тип симетрії – осьова симетрія – обумовлена конгруентністю, що досягається обертанням фігури відносно осі симетрії, тобто лінії, при обертанні навколо якої фігура може багато раз накладатися сама на себе. Осьова симетрія зустрічається рідше. Вона характерна для центричних композицій: Освітлювальної арматури, пральних машин, турбін.

Характерною різновидністю є гвинтова симетрія, яка утворюється в результаті обертального руху точки або лінії навколо нерухомої вісі. Гвинтова симетрія зазвичай використовується в елементах різного роду машин, верстатів, літаків, теплоходів.

Види симетрія на площині:

а) відносно даної прямої, коли усі точки фігури в разі її повороту на 180° навколо цієї прямої суміщуються;

б) відносно точки (центра симетрії), коли при повороті навколо центра симетрії фігури суміщуються.

Кількість суміщень при повному повороті називається порядком осі. Кут повороту, при якому відбувається суміщення, називається елементарним кругом повороту.

Види симетрія в просторі:

а) відносно площини симетрії – дзеркальна симетрія;

б) відносно осі симетрії – симетрія повороту, яка може бути різного порядку залежно від кількості суміщень при повороті фігури навколо вертикальної осі.

Асиметрія.

Асиметрія – принцип організації композиції, який оснований на динамічній урівноваженості елементів, на уяві їх руху в межах цілого. Якщо симетрична форма сприймається легко й одразу, то асиметрична читається поступово.

Асиметрія – це поєднання і розташуванні елементів, при якому вісь або площина симетрії відсутня.

В асиметричних композиціях рівновага досягається шляхом наближення легких форм до краю картинної площини.

Композиція, яка просторова по діагоналі, створює відчуття динаміки, але в цілому стійка.

Симетрія й асиметрія допомагають досягти художньої виразності статичних і динамічних композицій. В художньому конструюванні постійно доводиться зустрічатися з самими різними проявами симетрії й асиметрії, тому що завдяки їх допомозі встановлюється певний порядок розміщення форм, пов’язаних з призначенням предмету, з тією роботою, яку він повинен виконувати, і красотою самого предмета.

Завдання 1. Виконати вправу з формування статистичної симетричної композиції.

Хід роботи

1.  Обрати вид симетрії, намітити основу її розташування на форматі.

2.  Підібрати об’єкт, у якому може реалізуватися обраний вид симетрії.

3.  Сформувати композицію об’єкту за допомогою симетрії.

Завдання 2. Виконати вправу з формування динамічної асиметричної композиції.

Хід роботи

1.  Обрати принцип створення динамічної конструкції, намітити основу її розташування на форматі.

2.  Підібрати об’єкт, у якому може реалізуватися обраний принцип.

3.  Сформувати композицію об’єкту за допомогою принципу.

Порядок оформлення звіту

1.  Законспектувати тему, мету, оснащення, теоретичні відомості з методичної розробки до лабораторної роботи.

2.  Виконати завдання 1 та описати принципи формування композиції.

3.  Виконати завдання 2 та описати принципи формування композиції.

4.  Виконати завдання 3 та описати принципи формування композиції.

5.  Дати відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1.  Охарактеризуйте дзеркальну симетрію та наведіть приклади її застосування.

2.  Поясніть сутність осьової симетрії, наведіть приклади її реалізації.

3.  Охарактеризуйте особливості утворення центральної композиції, наведіть приклади.

4.  Розкрийте особливості побудови гвинтової симетрії.

5.  Назвіть засоби створення динамічної композиції.

6.  Охарактеризуйте поняття композиційної рівноваги.

Література

1.  Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. / О.Л. Голубева – М.: Изо. ис., 2001. – 156 с.

2.  Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок: Підруч. / Г.Є. Гребенюк– К.: Техніка, 1997. – 221 с.

3.  Макарова М.Н. Перспектива : Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов / М.Н. Макарова – М.: Просвещ., 1989. – 244 с.

4.  Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проек­тирование техники, программных средств и среды: Учебник.– М.: Логос, 2001.

5.  Яковлев М.І. Композиція + Геометрія: Навч. посіб. –