Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Закони композиції промислових виробів", страница 3

Метрична підпорядкованість форм у техніці пов’язана, переважно, з вимогами конструкції. Метричний ряд чітко простежується в конструкції болта – в геометрії різьби, формі головки (чергування граней).

Ритмічний порядок

На відміну від метра ритм придає композиції динамізм і породжує рух з більш складною характеристикою. Динаміка ритму обумовлюється закономірною зміною по черзі однорідних елементів і простору. В мистецтві ритм розуміється як синтез кількості та якості у вираженні художньої форми. Для глядача, що сприймає витвір мистецтва, існує два типи ритму: активно-динамічний і пасивно-динамічний. До першого відносяться звукові (музичні), танцювальні, світові та інші ритми, тобто ритми, які з’являються і зникають в певних часових рамках. До другого (пасивного) типу відносяться ритми в архітектурі, живописі, скульптурі, графіці, де пластичні форми знаходяться постійно й відчуття ритму виникає з стану реально існуючих елементів. Дія на глядача активно-динамічного ритму багато в чому залежить від продовження його сприйняття. В пасивно-динамічному ритмі головним становиться характер кожного елементу, його просторове положення, виразність композиційних фраз.

Ритм буває простим, коли змінюється деяка одна закономірність (форма, колір, фактура або відстань між елементами), і складним, коли зміни відбуваються одразу по декільком параметрам.

Динамічний ряд можу бути утвореним сполученням і накладенням простих метричних рядів.

Прояви динамічного ритму в техніці досить різноманітні. Це структура конічних та плоских спіральних пружин, нерівномірне градуювання шкал багатьох приладів, переплетення ажурних щогл високовольтних передач.

Виразні можливості ритмічних систем мають свої межі. Якщо в музиці нескінченно повторювати одну ноту або будувати архітектурну композицію на повторенні лише одного елемента, неминуча стомлююча монотонність.

Завдання 1. Виконати вправу з створення метричного ряду.

Хід роботи

1.  Обрати модуль для основи метричного ряду (наприклад, метелик, листочок, ключик) та виготовити картонний шаблон.

2.  Вибрати напрям формування метричних рядів. Для цього на форматі А3 накреслити вертикальні та горизонтальні лінії, вздовж який формуватимуться ряди.

3.  Обвести виготовлений шаблон через визначені проміжки.

4.  Оформити в кольорі утворений метричний ряд.

Завдання 2. Виконати вправу з створення  ритмічного ряду.

Хід роботи

1.  Обрати два-три нескладні модулі для формування основи ритмічного ряду (наприклад, коло, квадрат, трикутник).

2.  Вибрати напрям формування ритмічних рядів. Для цього на форматі А3 накреслити вертикальні та горизонтальні лінії, вздовж який формуватимуться ряди.

3.  Визначити через які проміжки будуть повторюватися обрані модулі та обрати величину приросту на яку будуть змінюватися за формою чи розміром обрані модулі.

4.  Оформити в кольорі утворений ритмічний ряд.

Завдання 3. Виконати вправу з формування площинної композиції на законах контрасту.

Хід роботи

1.  Обрати чотири категорії визначення контрасту.

2.  Підібрати об’єкт, у якому можуть реалізуватися обрані категорії.

3.  Сформувати композицію об’єкту за допомогою контрасту чотирьох обраних категорій.

Порядок оформлення звіту

1.  Законспектувати тему, мету, оснащення, теоретичні відомості з методичної розробки до лабораторної роботи.

2.  Виконати завдання 1 та описати принципи формування композиції.

3.  Виконати завдання 2 та описати принципи формування композиції.

4.  Виконати завдання 3 та описати принципи формування композиції.

5.  Дати відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1.  Назвіть засоби створення композиції.

2.  Контраст виражається через ...

3.  Дайте визначення нюансу як засобу композиційного вирішення.

4.  Модулем у композиції визначають ...

5.  Ритм як засіб формотворення.

6.  Охарактеризуйте метричний порядок та його види.

Література

1.  Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. / О.Л. Голубева – М.: Изо. ис., 2001. – 156 с.

2.  Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок: Підруч. / Г.Є. Гребенюк– К.: Техніка, 1997. – 221 с.

3.  Макарова М.Н. Перспектива : Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов / М.Н. Макарова – М.: Просвещ., 1989. – 244 с.

4.  Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проек­тирование техники, программных средств и среды: Учебник.– М.: Логос, 2001.

5.  Яковлев М.І. Композиція + Геометрія: Навч. посіб. –