Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Ергономічні дослідження зорового аналізатора у навчально-виробничих умовах", страница 4

5.  Повторити вимірювання 2,3 рази.

6.  Встановити периметр в іншому положенні (до горизонтального) і повторити вимірювання 2-3 рази.

7.  Записати результати всіх вимірювань, а середнє значення однотипних вимірювань нанести на відповідний меридіан на схемі (мал. 3).

8.  Зробити висновки.

Підсумки проведених досліджень

1.  Дати відповіді на контрольні запитання.

2.  Визначити які органи керування обладнання, що аналізувалося на попередньому занятті, знаходять в полі зору, які менш доступні (тобто, знаходяться на межі поля зору), а які недоступні для візуального користування. Для цього у графічно-схематичному вигляді зобразити горизонтальну та профільну проекції робочого положення студента за обладнанням. Вказати поле зору – на горизонтальній проекції його межі відповідатимуть даним на лінії TN зі схеми (мал. 3); на профільній проекції – даним лінії LK (мал.3), дивись завдання 3. а також, згідно габаритних розмірів обладнання, що визначалися на попередньому занятті, вказати на проекціях місце розташування органів керування обладнанням. Графічні зображення виконувати у масштабі 1:10 з дотриманням розмірних величин. Приклад виконання завдання подано на мал.4.

3.  Визначити на якій відстані можна розташовувати креслення, іншу додаткову документацію, формату А4, А5 на робочому місці.

4.  Визначити на якій відстані студенту можна сидіти від дошки, щоб добре бачити написи на ній. Для цього умовно пропорційно збільшити розмір літер тесту (див. завдання 1) до розміру літер, що записуються на дошці, та відповідно збільшити відстань дальньої точки ясного бачення. Від одержаного метражу взяти ¾ цієї відстані – це і буде відстань, на якій студент добре розпізнаватиме об’єкти, записані на дошці.

Порядок оформлення звіту

1.  Законспектувати тему, мету, оснащення, теоретичні відомості з методичної розробки до лабораторної роботи.

2.  Записувати результати вимірювань та підрахунків по виконанню завдання 1.

3.  Заповнити таблицю 1 та зробити висновки.

4.  Записувати результати вимірювань та підрахунків по виконанню завдання 2.

5.  Заповнити таблицю 2 та зробити висновки.

6.  Записувати результати вимірювань згідно завдання 3. Зробити висновки.

7.  Виконати завдання згідно підсумків проведених досліджень.

Контрольні запитання

1.  Поле зору – це...

2.  Визначте для яких видів навчально-виробничої діяльності важливе значення має стійкість ясного бачення.

3.  Яке з проведених досліджень дозволяє визначити дальнозоркість, близорукість?

4.  В яких одиницях вимірюється об’єм акомодації?

Література

1.  Денисов В.Г. Ергономіка. –К.: Техніка, 1970.

2.  Инженерная психология в применении к оборудованию./ Под ред. Ломова Б.Ф. – М.: Машиностроение, 1971.

3.  Эргономика /Под ред. Венда В.Ф. Пер. с польск. В.Н. Тонина – М.: Мир, 1971.

4.  Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проек­тирование техники, программных средств и среды: Учебник.– М.: Логос, 2001.

5.  Справочник по прикладной эргономике /Пер. с 4-го анг. изд. Т.П.Бурмистровой; Ред. Мунипов В.М. – М.: Машиностроение, 1980.

6.  Эргономика. Лабораторные работы [Для тех. вузов]. Под ред. Техн. Наук. Проф. Г.В. Дуганова. К., “Вища школа”, Головное издательство, 1976.

а                                                                       б

Мал. 4. Схематичне зображення навчальних предметів, що попадають у поле зору учня, який працює з книгою на підставці (1), зошитом (2), ручкою (3);

а) горизонтальна проекція;

б) профільна проекція.