Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Дослідження стійкості до шумових перешкод студентів при сприйнятті та переробці оперативної інформації", страница 3

gi   – кількість вірних відповідей;

qi – кількість помилок;

ti  – час роботи з таблицею;

tср – середньо груповий час (або заданий системою).


1

18

11

4

1

9

21

1

2

5

8

23

13

10

13

7

3

14

22

2

2

16

15

5

4

6

20

20

6

24

21

4

5

8

11

16

23

24

7

22

6

17

3

15

18

12

19

17

7

3

10

25

9

14

12

19

A

b

c

d

e

f

g

      Мал. 1. Таблиця Платонова 

          

    Мал. 2. Графік помилок студента


Порівнюючи отримані дані у різних студентів і знаючи вимоги системи, можна визначити індивідуальні можливості студента  і ступінь його придатності до роботи в системах різного типу, а зокрема визначити імовірну ефективність його роботи в умовах навчально-виробничих майстерень.

В разі коли студент не допустив помилки йому дається більш складне завдання (робота з таблицею проводиться при регламентованому часі або при більш складній методиці запису – записуються координати пари цифр одного кольору, а потім пари цифр іншого кольору). Подальша обробка отриманих даних проводиться по тому ж принципу.

Для визначення стійкості до перешкод оператора по відношенню до перешкод різного характеру завдання виконується при дії індиферентної перешкоди (звук генератора, робота верстату, швейної машини) і при дії однотипної перешкоди (магнітофонний запис речових узагальнень у вигляді цифрових та літерних поєднань подібних координатам чорно-красної таблиці). Отримані результати обробляються по раніше діючій схемі. Отримані результати наносяться на графік (Мал.2), де на осі абсцис відмічається час роботи з таблицею t, та на осі ординат кількість допущених помилок qi  графік будується по точках І (результат випробувань без перешкод), ІІ, ІІІ, серія випробувань при різних перешкодах. В залежності від властивостей  особистості, якості пам’яті, типу вищої нервової діяльності положення кривої на графіку може бути різним. Для вивчення впливу індивідуальних особливостей на отриманий результат тестових випробувань необхідно провести оцінку отриманих коефіцієнтів з урахуванням перелічених психофізіологічних та особистих показників.

Звіт по роботі містить опис методики і результати випробувань оператора на стійкість до перешкод, а також висновки про працездатність студента.

Таблиця  2

  № тесту­вання

  п\п

Умови

тестування

Час

тесту­вання

ti

Кількість

вірних

відповідей

gi

Кількість

помилок

qi

Середньо-груповий

час

tср

Коефіц.

ефекти­вності

Ке

1

Без перешкод

2

Без перешкод

3

При дії інди­ферентної перешкоди

4

При дії однотипної перешкоди