Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення структурних характеристик ткани"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“ Визначення структурних характеристиктканин ”

з дисципліни: __ ПП.05. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

для студентів__ІІІ__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи:  Вивчити прилади й методи визначення структурних характеристик тканин.

Література: (1. С. 69-76; 108-118, с. 90-98)

1.Завдання для виконання лабораторної роботи.

1) Визначити рапорт переплетень і число полів зв'язку в ньому.

2) Визначити число ниток у зразку по основі й по утку.

3) Визначити лінійну щільність ниток основи й ниток утку й розрахувати їхній умовний діаметр і номер.

4) Розрахувати лінійне заповнення й лінійне наповнення тканини.

5) Розрахувати поверхневе заповнення й поверхневу пористість тканини.

6) Розрахувати коефіцієнти зв'язаності тканини.

7)За результатами розрахованої поверхневої щільності та експериментально визначеної обчислити відхилення цих значень.

2. Питання для самостійної підготовки.

1)         Лінійна щільність та умовний діаметр ниток

2)         Щільність розташування ниток у тканини й методи її визначення

3)         Лінійне заповнення тканини і її лінійне наповнення

4)         Коефіцієнт зв'язаності тканини

5)         Поверхневе заповнення й поверхневе наповнення тканини

6)         Об'ємне заповнення тканини й заповнення по масі

7)         Лінійні розміри тканини: довжина, ширина, товщина

8)         Поверхнева щільність

3. Загальні відомості.

Будова тканин характеризується числом ниток основи й утка, розташованих на умовній довжині, рівної 100 мм ( відповідно щільністю по основі По і щільністю по утку Пу).

Тканини можуть бути рівноплотними, тобто мати однакову щільність в обох системах ниток, і нерівноплотними – з різною щільністю по основі й утку.

При збільшенні щільності тканини по основі нитки здвигають у вертикальному напрямку, при збільшенні щільності по утку – у горизонтальному. Внаслідок цього ячейки тканини перестають бути симетричними та витягаються в тому або іншому напрямку. Форма ячейки тканини є одним з основних параметрів, що визначають подібність або розходження механічних властивостей тканини в долевому та поперечному напрямку.

При однаковій фактичній щільності ступінь заповнення тканини нитками може бути різної залежно від товщини останніх. Тому для одержання порівняльних характеристик вводяться поняття заповнення й наповнення тканин.

Лінійне заповнення по основі Ео і по утку Еу, %, показує, яка частина довжини тканини вздовж основи або вздовж утка зайнята поперечниками паралельно лежачих ниток (без обліку їхнього переплетення з нитками перпендикулярної системи) і розраховується по формулі:

Ео =do Пo        (3.1);

Еу = dу Пу     (3.2 );

Лінійне наповнення по основі Но і по утоці Ну, % показує, яку частину лінійної ділянки тканини займають поперечники ниток обох систем з урахуванням їх переплетення, але без обліку сплющення й похилого розташування.

Но =( do no+dуcу )Пo/ no      (3.3);

Ну =(dуnу+ do co)Пу/nу        (3.4),

де no, nу  – число ниток рапорту основи і утка; co,су -число полів зв'язку ниток основи та утка в рапорті.

Поверхневе заповнення Еs, %, показує, яку частину площі тканини закриває площа проекцій ниток основи і утка.

Еs=Ео+Еу-0,01ЕоЕу        (3.5).

Знаючи поверхневе заповнення тканини можна визначити її поверхневу пористість Rs, що показує відношення площі наскрізних пор до площі всієї тканини, %.δδ

Rs =100-Еs    (3.6)

Коефіцієнти зв'язаності по основі Ко і по утку Ку характеризують зв'язок елементів тканини між собою й визначаються відношенням лінійного наповнення до лінійного заповнення.

Ко =Но/ Ео   (3.7)

КУ =Ну/ Еу  (3.8)

Поверхневе наповнення характеризується відношенням умовно-мінімальної площі Smin, що могла б займати тканину при її умовно-максимальній ущільненості, до фактичної площі Sфакт, займаною даною тканиною. Коефіцієнт наповнення тканини визначається по формулі:

Н= Smin/ Факт              (3.9)

Об'ємне заповнення Еv, % показує, яку частину обсягу тканини становить сумарний обсяг ниток основи і утка.

Еv=δт*100/δн        .     (3.10),

де δт, δн -обємна маса тканини і ниток.

Заповнення по масі Ем, %, показує, яку частину маса ниток становить від максимальної маси тканини за умови повного заповнення її обсягу речовиною волокна.

Ем =δт*100/γ          (3.11),

де γ -щільність речовини волокна.

Загальна пористість тканини, %, характеризує частку всіх проміжків між нитками, усередині ниток і волокон.

Rоб=100(1-δт/ γ)    (3.12)

Лінійні розміри тканини характеризуються довжиною, шириною й товщиною.

Довжина тканини L, м, – відстань між початком і кінцем шматка, обмірювана паралельно ниткам основи.

Ширина тканини В, см, – відстань між двома краями шматка разом із кромками або без них, обмірюване в напрямку, перпендикулярному ниткам основи.

Товщина тканини D, мм, – відстань між лицьовою й виворітною поверхнями тканини, обмірювана при певному тиску.

Лінійна щільність тканини МL г/м, – маса 1 м довжини тканини при її фактичній ширині – може бути визначена шляхом перерахування маси точечної проби м, г, довжиною L, мм, по формулі:

МL=м*103/ L           (3.12)

Поверхнева щільність тканини (маса 1 м2)  є стандартною характеристикою, показники якої по кожному виді тканини регламентуються технічною документацією; відхилення від норми допускається в строго встановлених межах. Поверхневу щільність тканини Мs, г/м2 , визначають шляхом перерахування маси точечної проби довжиною L , мм, і шириною В, мм, на площу 1 м2.

Похожие материалы

Информация о работе