Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти (Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

ДУБІНІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 377.35:530.1

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АВТОСЛЮСАРІВ У ЦЕНТРАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Переяслав-Хмельницький – 2013


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

КУЛИК Євген Володимирович,

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка,

завідувач кафедри професійної освіти і дизайну.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

КАЛІНІНА Людмила Миколаївна,

Інститут педагогіки Національної академії

педагогічних наук України,

завідувач лабораторії управління освітніми закладами;

кандидат педагогічних наук, доцент

МОШТУК Василь Васильович,

Дрогобицький національний педагогічний

університет імені Івана Франка,

доцент кафедри методики трудового і професійного

навчання та декоративно-ужиткового мистецтва.

Захист відбудеться «21» червня 2013 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал В.О. Сухомлинського.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30).

Автореферат розісланий «21» травня 2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

Н. П. Онищенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Входження України до світових та європейських структур, розширення ринків праці висуває нові вимоги до професійної підготовки кваліфікованих робітників. Вимагає перегляду, переосмислення й оновлення зміст професійної діяльності кваліфікованих робітників відповідно до нових кваліфікаційних характеристик та потреб суспільства. Також актуальною проблемою є зниження інтересу підлітків до робітничих професій, хоча практика вимагає високого рівня їх знань, умінь та навичок. Причинами такого стану є загальне пасивне відношення в суспільстві до виробничої діяльності (в останні роки культивуються професії економічного та юридичного профілю), девальвація суспільної цінності людини праці та зміст професійного навчання, який не відповідає сучасним суспільним потребам і вимогам до професійно-технічної освіти. 

Відомі теоретики професійної підготовки кваліфікованих робітників (С. Гончаренко, В. Кремень, В. Мадзігон, Н. Ничкало, В. Радкевич та ін.) відмічають необхідність підвищення суспільного статусу людини праці, створення системи формування професійної компетентності майбутніх робітників у центрах професійно-технічної освіти, умов розвитку особистої професійної кар’єри. Тому актуальними стають проблеми розробки нових підходів до побудови змісту формування професійної компетентності майбутніх робітників, створення принципово нових моделей розвитку процесу навчання та професійної підготовки підростаючого покоління. Відбувається корекція основної мети професійної підготовки: крім формування у молоді професійних знань та вмінь у сфері виробництва і послуг необхідний розвиток в учнів особистих якостей, спрямованих на усвідомлений вибір майбутньої кар’єри.

Відповідно до цих проблем розроблено стратегію розвитку вітчизняної професійно-технічної освіти, яку окреслено в низці державних документів: Законі України «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.) та у новій редакції (2003 р.), Положенні про ступеневу професійно-технічну освіту (1999 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти» (2002 р.), Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти» (2003 р.), Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 рр. (2010 р.), Проекті Закону «Про систему професійних кваліфікацій» (2011 р.), «Про професійний розвиток працівників» (2012 р.), «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (2012 р.), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. (2012 р.), Концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010-2021 рр.

Похожие материалы

Информация о работе