Формування контингенту студентів на факультеті технологій та дизайну, страница 3

Основні результати, положення, висновки й узагальнення наукових пошуків студентів презентуються на щорічних студентських науково-практичних конференціях, у публікаціях матеріалів регіональних науково-педагогічних читань молодих учених та студентів збірника наукових праць «Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору», на конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах, фестивалях і конкурсах. Щороку студенти факультету здобувають призові місця на олімпіадах з охорони праці та міжвузівській з креслення, конкурсах наукових робіт.

В умовах сьогодення колективи кафедр, які задіяні у підготовці фахівців значну увагу приділяють удосконаленню процесу професійної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання згідно сучасних вимог до підготовки педагогічних кадрів. Так, вони активно впроваджують новітні ефективні форми навчання студентів (ділові, комунікативні та рольові ігри, тренінги, круглі столи, дискусії, проектну технологію), використовують інноваційні технології (інтерактивні, комп’ютерні, особистісно-орієнтовані, рівневої диференціації, тощо). Основна увага професорсько-викладацького складу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу в контексті виконання Болонської угоди: упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, її науково-методичне забезпечення, створення умов для дистанційного навчання тощо.

Різноманітність заходів щодо формування контингенту студентів має свої результати: конкурс на спеціальність залишається стабільним (приблизно 1,4 абітурієнти на одне місце за державним замовленням). План державного набору за останні роки виконується в повному обсязі.

Спеціальність з ліцензованим обсягом

 і терміном навчання

Шифр і назва спеціальності

Шифр і

назва

напряму

Термін

навчання

(Т)

Ліцензований

обсяг

прийому

(А)

Ліцензований

контингент

(АхТ)

1

6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

0101 Педагогічна освіта

4

30

120

Сумарний ліцензований контингент студентів: ЛК=

120


Таблиця 2.1

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

за напрямом підготовки 6.010104  Професійна освіта (Технологія

виробів легкої промисловості) Полтавського національного

педагогічного університету імені В.Г. Короленка

П/П

Показник

Роки

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

1.

Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)

30

30

30

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб)

- очна форма

7

4

5

в т. ч. за держзамовленням

6

4

5

- заочна форма

-

-

-

в т.ч. за держзамовленням

-

-

-

- нагороджених медалями, або тих, які  отримали диплом з відзнакою

2

-

1

-таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію

-

-

-

- зарахованих на пільгових умовах, з якими

укладені договори на підготовку

-

-

1

3.

Подано заяв на одне місце за формами навчання

- очна

1,2

1

1,3

- заочна форма навчання

-

-

-

4.

Конкурс абітурієнтів на одне місце державного замовлення

- очна форма

6

7

7,5

- заочна форма навчання

-

-

-

5.

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,

прийнятих на скорочений термін навчання на

- очну форму

-

-

-

- інші форми  (вказати, за якою формою)

-

-

-