Студентське самоврядування як фактор самореалізації, страница 2

Самореалізація через залучення до активної діяльності студентського самоврядування являє собою процес реалізації індивідуального та особистісного потенціалу студента, що сприяє формуванню соціально-орієнтованої зрілої особистості студента вишу, готового до перетворення оточуючої дійсності й самого себе.

У структурі студентського самоврядування розкривається широкий спектр навчальної, наукової, культурно-масової, волонтерської, благодійної, інформаційної діяльності студентської молоді. В процесі реалізації будь-якої діяльності відбувається самореалізація особистості у вигляді логічно-послідовної схеми: самовизначення, самовираження, самоствердження, формування соціально-орієнтованої зрілої особистості. При цьому домінантними видами діяльності є самодіяльність, самоуправління та самоосвіта. Усі ці види діяльності активно реалізуються у вищих навчальних закладах, знаходячи підтримку та викликаючи інтерес у студентів, які займають активні позиції у структурі студентського самоврядування вишу.

Одним з активних принципів самореалізації студентів є поєднання індивідуальної та колективної діяльності. Кожен сектор студентського самоврядування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка має виважений склад: голова сектору, заступник та активні члени студентського товариства. Таким чином, кожен студент може займати активну позицію, висувати пропозиції та сприяти реалізації спільних творчих рішень. У роботі студентського самоврядування виділяється 7 секторів: навчальний, науковий, культурно-масовий, соціально-побутовий, інформаційний, волонтерський, спортивний, що дозволяє охоплювати різнопланові інтереси студентів та допомагати реалізовувати різні творчі ініціативи сучасної молоді.

Самоврядування студентів як особлий вид невиробничої праці в широкому розумінні базується на домінуючих функціях: логічної й управлінської. Перетворення на цій основі методів реалізації виконавчої функції в контексті життєдіяльності вишу безпосередньо формується та розвивається в процесі виховної роботи, яка виступає системним простором взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу [2].

Студентське самоуправління проходить певні етапи становлення , що проявляються через особливості взаємодії з системою виховної роботи у вищому навчальному закладі, продуктом діяльності якої по суті і є студентське самоуправління. На першому етапі виховна робота спрямована на формування студентського самоуправління, а результатом її роби виступає студентський актив самоуправління.

Другий етап характеризується розширенням компетенцій студентського активу й врівноваженням тенденцій взаємовідносин та взаємо підпорядкування системи виховної роботи й системи студентського самоуправління. Третій етап характеризується посиленням впливу студентського самоуправління на особливості системи виховної роботи. В результаті студентське самоуправління виступає як фактор організації та діяльності виховної роботи у вищому навчальному закладі [4].

Важливим етапом виховної роботи у виші є навчання студентського активу теоретичним та практичним основам самоуправлінської діяльності. Такий вид навчальної діяльності є обов’язковою педагогічною умовою реалізації студентського самоуправління як фактору організації виховної роботи у виші. Таким чином налагоджується безпосередній взаємозв’язок в системі «виховна робота у виші – студентське самоуправління» нс основі підготовленості студентів до управлінської діяльності.

Органи студентського самоуправління забезпечують залучення студентів до організаційної культури вищого навчального закладу. Отже, через роботу органів студентського самоврядування забезпечується самореалізація особистості. Кожен студент може знайти справу цікаву та посильну. Студентські ініціативи найчастіше є більш придатними та цікавими для втілення сучасною молоддю, адже це їх ідеї, їх можливості, їх керівництво та їх реалізація.

Забезпечення діяльності студентської молоді у різних формах самоуправлінської системи виступає педагогічною умовою організації навчально-виховного процесу. Налагоджена взаємо діяльність студентського самоврядування та виховної роботи сприяє активній самореалізації студентів.

Література

1.  Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24-25 квітня 2009 р.) / Полтавська міська рада, кафедра педагогічної майстерності ПНПУ. – Полтава, 2009. – 238 с.

2.  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория / А.И. Ковалева // Социологические исследования. – 2003. – № 1. – С. 109 – 115.

3.  Пасічник Н. Ф. Самореалізація студента як особистості в художньо-творчій діяльності / Н.Ф. Пасічник // Вісник Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Педагогічні науки: [зб. наукових праць]. – Луганськ: ЛНУ, 2010. – Випуск № 06 (193). – С. 134-137.

4.  Галєєва М.З. Клубні об’єднання як фактор самореалізації студентів у сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka-pedagogika.com/viewer/25807/a#?page=3

5.  Студентське самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/