Програма навчальної дисципліни "Виробниче навчання" для студентів I-IІІ курсу напряму підготовки: професійна освіта, страница 8

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

п/п

Тема

К-сть

годин

1

Виготовити альбом зразків поетапної обробки певного вузла швейного виробу згідно теми змістового модуля.

2

Ознайомитися з нормативними документами з технології швейного виробництва.

3

Скласти технологічну картку на виготовлення певного швейного виробу.

4

Підготуватися до експрес опитування по змісту попередньої теми.

5

Ознайомитися зі спеціальною технологічною літературою та публікаціями у періодичних виданнях із зображеннями моделей одягу та описом послідовності їх  виготовлення.

6

Підготувати повідомлення про модні тенденції в одязі на нинішній сезон.

7

Представити описи та ілюстрації моделей одягу згідно тематики змістового модуля.

8

Підготуватися до підсумкового контролю.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ,

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

п/п

Тема

К-сть

годин

1

Розробка та виконання ескізів для виготовлення виставочної колекції одягу у певному стилі.

2

Виготовлення макетів для демонстрації моделей одягу у масштабі 1:2.

3

Проектування та виготовлення робочих лекал для крою моделей одягу колекції.

4

Пошиття моделей одягу для виставочної колекції.

5

Оформлення виставочної колекції. Виготовлення елементів гарнітуру.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Поточний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий

модуль...п

20

40

100

N1

N2

Nп

N1 – N2 + ...  Nп  = 40

Шкала оцінювання

A

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

83 – 89 балів

добре

C

75 – 82 балів

D

68 – 74 балів

задовільно

E

60 – 67 балів

FX

35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано

F

0 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; нормативні документи; ілюстративні матеріали; закрійницькі інструменти, пристрої малої механізації, технічні засоби навчання.


ЛІТЕРАТУРА

(основна)

1.  Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підручник для учнів проф.-техн. Навч.закладів. – К.: Вікторія, 2000. – 512 с.

2.  Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу: Навч.посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вища шк.., 1992. – 367 с.: іл.

3.  Мельник П.В. та ін. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних пройцесів виготовлення швейних виробів: Навч. Посібник. – К., Ірпинь:ВТФ «Перун», 1997. – 240 с.

4.  Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий А.В. Тнхнология швейных изделий по индивидуальным заказам. – Учеб для вузов. – 2-е изд . испр. И доп. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 336 с.: ил.

5.  Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учеб. для сред. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Лепромбытиздат, 1991. – 416 с.: ил.

6.  Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технологий швейных изделий. М., 1982. 60.