Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність 6.010103 «Технологічна освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_________________М.І. Степаненко

«____»_____________2011 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

вищої освіти за професійним спрямуванням

0101 Педагогічна освіта

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціальність: 6.010103 «Технологічна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


І. Загальні відомості

1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється із осіб, які виявили бажання навчатися за напрямком підготовки 6.010103 «Технологічна освіта», мають повну середню освіту, що підтверджується відповідним документом державного зразка.

Абітурієнт має мати підготовку, яка відповідає вимогам вступних випробовувань, які проводяться університетом. Абітурієнт не повинен мати медичних протипоказань для роботи за обраною професією.

2. Бакалавр за професійним спрямуванням 0101 «Педагогічна освіта» за напрямком підготовки «Технологічна освіта» може використовуватися на посаді вчителя трудового навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів.

3. Бакалавр технологічної освіти повинен мати навички в поводженні з типовими знаряддями праці з обробки різних матеріалів, виконання творчих проектів у галузі техніки та технології, уміти проводити педагогічні дослідження.

Особи, які досягли освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають право на підготовку за рівнями «спеціаліст», «магістр».

II. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до бакалаврів за напрямком підготовки «Технологічна освіта»

1. Бакалавр – вчитель технологій і креслення повинен володіти знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для професійної діяльності вчителя загальноосвітньої школи.

2. Бакалавр – вчитель технологій і креслення повинен вільно орієнтуватися у сфері соціально-політичного та економічного розвитку України в контексті світового історичного процесу, усвідомлювати свою професійну та соціальну функцію.

III. Структура освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.010103 «Технологічна освіта»

1 .Термін навчання – 4 роки

2.Фундаментальна (базова) підготовка забезпечується в процесі поглибленого вивчення циклів таких дисциплін:

1. Нормативні частини циклів.

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

1.2. Цикл природничо-наукової підготовки.

1.3. Цикл професійно-орієнтованої підготовки.

2.Варіативні частини циклів.

2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

2.2. Цикл природничо-наукової підготовки.

2.3. Цикл професійно-орієнтованої підготовки.

3. Практична підготовка.

4. Державна атестація.

IV. Анотації змісту навчально-наукових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової підготовки, професійно-орієнтованої підготовки

1. Нормативні частини циклів

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України (108 год.)

Вивчення курсу історії України на неісторичних факультетах має свою специфіку, адже студенти вивчали його в школі і вони вже мають певні знання з нього. Тому вивчення історії України на неісторичних факультетах має бути не простим повторенням вже відомого матеріалу, а систематизацією і узагальненням історичних подій і явищ.

Актуальність вивчення історії України на неісторичних факультетах підлягає сумніву, адже не маючи власної держави, український народ не міг знати і своєї справжньої історії. Довести її для студентів – завдання викладача.

Значна частина курсу відводиться на самостійне вивчення, написання рефератів і повідомлень на заздалегідь визначені теми. У зв'язку з цим, програма передбачає творчий підхід викладача і студентів до висвітлення проблем історії України, заохочення дискусій і плюралізм думок серед студентської аудиторії.

Ділова українська мова (54 год.)

Українська мова в навчальних планах нефілологічних факультетів Полтавського національного педагогічного університету посідає важливе місце. Вона є невід'ємною складовою фахової підготовки майбутніх учителів: адже педагогічна професія, незалежно від спеціальності, вимагає від людини не тільки вільного володіння державною мовою, а й високої мовленнєвої культури. Озброїти студентів мовними знаннями, уміннями й навичками, необхідними спеціалістові, і має на меті курс української мови.

Завдання курсу – викликати в студентів професійний інтерес до опанування української мови, уточнити, поглибити й систематизувати знання, набуті ними в середній школі, сприяти підвищенню культури їх мовлення, зокрема культури ділового спілкування, і стимулювати потребу в постійному її вдосконаленні.

Відповідно до цих завдань розроблено програму, в основу якої покладено такі принципи: урахування системних зв'язків у мові; урахування взаємозв'язку між мисленням і мовленням; урахування взаємозв'язку між теорією й практикою.

Похожие материалы

Информация о работе